Ramanuja Nutranthathi – 91

0
1,151 views
"yellaa uyirkatkum naathan"
"yellaa uyirkatkum naathan"

விளக்கவுரை:

நாராயணன், க்ருஷ்ணன், வாசுதேவன், கேசவன், இருடீகேசன், அச்யுதன், அனந்தன், போன்ற பல திருநாமங்களை கொண்ட எம்பெருமானே உயர்ந்த பரம்பொருள் என்று அறியாமல் பலரும் உள்ளனர். இவர்களுக்குப் பூர்வ கர்மம் மூலம் விளைந்த பாவம் முழுவதும் திரண்டு, அஜ்ஞானம் எனச் சூழ்ந்து நின்றது போலும். ஆகவே இவர்கள் சைவ ஆகமத்தை உயர்வாகப் போற்றி கூறியபடி உள்ளனர். இதனால் இந்த உலகம் எங்கும் அஜ்ஞானம் என்ற இருள் சூழ்ந்து நின்றது. இத்தகைய இருள் நீங்கும்படியாக, சூரியனின் கதிர்கள் அனைத்தும் ஒருசேர விழுந்தது போன்று, தனது கருணை மூலம் இந்த உலகில் சூழ்ந்த இருள் நீங்குபடி எம்பெருமானார் செய்தார். இதனை எவ்விதம் செய்தார்? இந்த உலகில் உள்ள அணைத்து உயிர்களுக்கும் எஜமானன் என்பவன் நாம் உள்ள இடத்தில் (திருவரங்கத்தில்) வந்து கண் துயிலும் பெரியபெருமாளகிய அழகிய மணவாளனே என்று உபதேசித்தது மூலம் செய்தார். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானார் அனைவருக்கும் புண்ணியம் அளித்த புண்ணியர் ஆனார்.

Even if the world does not ask for; the most compassionate and most merciful one Ramanuja works hard for removing the darkness of the entire world and saving the humanity. His catholicity is amazing; yet true. He is PuNNiya purushar- says Amudhanaar.

Meaning:

Due to the ignorance, there are many who mistakenly think Rudran as the Parathvam and attempt to argue on that. The world was thus engulfed by the ocean of darkness and of ignorance. Ramanuja removed all darkness and established Parathvam of Sri Ranganathan [Sriya: Pathi Sriman Narayanan] and that all jeevathmas [including Rudran] are His servants. It is because of his abundant daya on everyone and the whole world that they need to understand the truth and be saved. What a Parama dhaarmikar! What a dhayALu! maruL surandhu aagama vaadhiyar- due to their tremendous a~jnAnam, they argue based on other aagamas of theirs

kooRum– mentioned

avam poruL– the tattvam and hitham [the entity and means] that would not take anyone closer to mOksham at all

iruL surandhu– thus the whole world was getting engulfed by darkness

yeyttha ulagu– the poor world

iruL neenga– in order to get rid of this darkness

yem raamanusan– Our Ramanuja – Our EmperumAnAr

aruL surandhu– showered his dayA

ellaa uyirgatkum nAThan Arangan – declared [based on Vedas and Upanishads, Brahma sutra and GitA] that Sri Ranganthan alone is the Master and Supreme God of all jeevathmas [without any doubt or partiality] – including those Saivites who think Rudran is their nAthan

ennum poruL– this most unambiguous vedic truth

surandhaan mikka puNNiyan– This divine Acharya [mikka puNNiyan] showered on the whole world – thus making everyone divinely blessed;

IT IS NOT OUR RELIGION THAT HAS MANY GODS. It is the wrong /mis interpretation of Vedic truths and sruthis that have given rise to. Have no doubts – not even an iota of suspicion. Our ancestors have inherited a great treasure. Don’t feel great thinking that you are the rich beggar among beggars. “HasthimE hasthisailaagrE vasthu paithaamaham dhanam”

VyAsar blessed us with Vedantha sUthram, wherein he ascertained the supremacy of Sriman Narayna in his sUtram, and raised his hands above his head three times and proclaimed that Sriman Narayna is the Parathvam. (sathyam sathyam punas sathyam ….vedAs saastrA param naasthi..na deivam kEsavaath param).

This sUtram was detailed and commented to a great extent by BhOdhAyanar in his Brahma sUthram. After BrahmasUthram, Brahmanandhi (dunkar, Dhramidar, GuhadEvar) had also written purports for Brahma sUthram but are lost somewhere and are not available for us unfortunately. (Brahma sUthram was studied by Sri RamanujA and understood for his establishing the VishishtAdvaitaic traditions.) Sri Ramanujar established and re-organized the Sri VaishNava SiddhAntham and explained the conflicts and wrong interpretations in other SiddhAnthams and in other religions. Our AchArya Paramparai (Guru Parampara) traces back to Sriman Narayanan and MahAlakshmi Themselves and is associated with such Greatest sampradayam. The Siddhaantham of AchArya RamanujA is an unambiguous most accurate interpretation of all Vedic statements- I repeat ALL VEDIC STATEMENTS, with no contradictions to sruthis. It is our Dearest Sri Ramanujacharya whose Sri Sookthis have thrown light on ALL VEDIC DOCTRINES and interpreted most accurately.

Sriman NarayaNan along with His consort Sri MahAlakshmi alone is the God (Deivam). He is the Primordial Chief. He is the Chief of all dEvAs,including Sivan and BrahmA. Vedas proclaim that Sriman NarayaNan is the ParamAthmA, PeramporuL and ParanjOthi. VedAs also say that except Him all including dEvas, Sivan, BrahmA and Indran are all jIvans. They are positions; various souls Being born a SrivaishNavA and/or a bhakthA of Sriman NarayaNA, we need not worship other devatAs. We are related to the Great King Himself; why to go and beg the army chief, minister or the Gate keeper? The king appoints them and dismisses them as well.

VedAs and SaastrAs say that even to think of Sivan and BrahmA and other dEvas as equal to God is a great sin (mahApaapam) . For that matter, Sivan and BrahmA themselves are great bhaktAs of Sriman NarayaNA. It is due to their triguNa sambhandham (like rajO, thamas and sathva guNAs) Sivan gets into the enemy’s (asurA- bhANAsura’s) side. Our Sriman narayana is of Pure Suddha Sathvam.

When GajEndrA shouted for help “AdhimoolamE! ” (Primordial Chief!) it is NOT any name of God, he called-please note! It is just calling the Primordial Chief, the first one- the Parathvam! Nobody dared come claiming for “Adhimoolam” post, it is our Sweet Lord Sriya: Pathih Sriman Naraynan who appeared IMMDIATELY on GarudA and saved the elephant. You may tell that it is only the name and rose by any name will smell as sweet. But it is vEdAs (which are eternal and apaurushEyam) that proclaim that Sriman Naraynana is the Supreme Godhead. It is not just a name. It is kaaraNa peyar; name with a meaning in it; naaram + ayaNam is Narayanan. (You need to study this Divine name of Narayana and His meanings under the Feet of your AchAryan). Hence, we should pay obeisance to only Sriman Narayanan. We are His Seshan (servants). Even uttering His name alone will yield tremendous benefits both in this world and in the next.

(Sivan, himself tells Parvathi to utter Rama naamam, when enquired by her as to which is equal to the Thousand names of VishNu. – Do we need any other proof?)

For us, only vEdAs are the moola pramaaNam. (The proof). VedAs were not created by anybody. They are apaurushEyam. Vedas proclaim the Glories of Emperumaan Sriman NarayaNan. It is He who takes Para, vyooha, vibhava archa roopams. Sri Ranganthan thus is the very Sriman Narayanan himself.

[Extract from Sri Sadagopan Swami’s write up] – In the paradEvathApaaramArthyadhik Aram of Srimadh Rahasya thrya Saaram, Swami Desikan has clearly established Sriman NaarAyaNa parathvam and the futility of anyadevathA worship at many levels.

ThiryvAimozhi Paasuram ( 10.10.3 ) is the beacon light for us , whenever we get into doubt :

aavikkOr paRRuk Kompu NINNALAAL aRihinRilEn
yaan mEvit Thozhum Biraman Sivan IndiranAdhikkellAm
naavik Kamala MudaRk kizhankE umparanthathuvE

What we have to grasp and what we have to abandon are clearly stated here. The first line of the Paasuram categorically states that there is no support (leaning stick) to the soul (jeevan) other than Sriman NaarAyanan. NammAzhwAr’s aruLiccheyalkaL are our kalankarai ViLakku (light house). Here is one to formulate our code of conduct:

veevil Inbham miha yellainihazhantha namm Acchuthan…veevil seeran malark KaNNan ViNNOr perumAn (Thiruvaimozhi :4.5.2)

Our Lord Achyuthan is the very boundary of BrahmAnandham that Upanishads talk about. Limitless are His auspicious qualities, also His charm and His reputation as the Sarva lOka SaraNyan. He is the unparalleled master of the NithyasUris and Brahma SivAdhis. I sing about Him all the time without let. This joy of singing Thiruvaimozhi about Him has brought me close to Him. Now, my joy too has become vast and limitless, as He is said to be.

NammAzhwAr’s uplifting message to us is that Sriman NaarAyaNan is the one and only Refuge for us, He is the UpAyam, He is the UpEyam, Phalan. He is Praapyam and he is the Parama- PurushArtham. None else !

Thirumangai in his Paasuram on ThirukkaNNapuratthu – EmperumAn elaborates on this important topic:

maRRum Ohr dhaivam uLathu yenRiruppArOdu
uRRilEn; uRRathum unnadiyArkku adimai
maRRellAm pEsilum ninn Thiru Yettezhutthum
kaRRu naan KaNNapuratthuRaiamm AnE
–Periya Thirumozhi: 8.10.3

(Meaning): Oh Lord who resides permanently in ThirukkaNNapuram ! I have learnt thoroughly the Sacred ashtAkshara manthram that celebrates Your glories. I have now learnt that the parama purushArtham is all about being the servitor(Sesha BhUthan ) of Your BhagavathAs. After comprehending this fundamental doctrine, I have detached myself thoroughly from anyone, who considers that there is a Supreme God equal or greater than You. All of this bhAgyam came my way by learning Thirumanthiram that celebrates You directly,from You as my AchAryan.

All our Ajn~Anam , AnyathA Jn~Anam and ViparItha Jn~Anam will be destroyed to its root , once we reflect on the AzhwAr’s paasurams, AchArya Sri Sookthis and keep repeating Swami Desikan’s Statement:

Sriman NaarAyaNO na: pathi: akhila tanu: mikthidhO mukthabhOgya:

I conclude this clarificatory note with some mula pramANams about the parathvam of our Lord , which I believe in :

Na VaasudEvAth paramasthi MangaLam
Na VaasudEvAth paramasthi Paavanam
Na VaasudEvAth paramasthi Dhaivatham

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here