Ramanuja Nutranthathi – 54

0
559 views

விளக்கவுரை:

அறியாமையின் இடமாக உள்ள இந்தப் பூமியில், தான் பெற்றிருந்த பரமபதத்தை விடுத்து, இந்த உலகினரின் சிறுமையைக் பாராமல் எம்பெருமானார் அவதரித்தார். இவரது ஸ்வபாவம் மற்றும் உயர்ந்த குணங்களைக் கண்டு, சூரியனைக் கண்ட இருள் விலகுவது போன்று, வைதிகம் அற்ற மதங்கள் அனைத்தும் நிர்மூலமாகச் சென்றன. இவரது அவதாரம் ஏற்பட்ட பின்னர் ஸர்வேச்வரனாகிய நாராயணனப் போற்றும் வேதங்கள் அனைத்தும், “நமக்கு இனி குறையில்லை”, என்று கர்வம் அடைந்தன. மிகவும் உயர்ந்த இடமும், நம்மாழ்வாரின் அவதார இடமும் ஆகிய ஆழ்வார்திருநகரியில் உதித்த நம்மாழ்வார் அருளிச் செய்ததும், அனைத்து புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்கவல்லதும், தமிழ் வேதமும் ஆகிய திருவாய்மொழி எந்தக் குறையும் இன்றி வளர்ந்தது

Last verse- Amudhanaar said: with his enormous fame and popularity, everyone came to know Acharya saarvabhouman. In the whole world, his popularity grew due to his unambiguous philosophy based on true purport of Vedas; Now- he elaborates; explains why… and how.

Meaning:

Because of Sri Ramanujacharya’s such great nature of mixing with all irrespective of their lowly nature (like that of mine) with such sowseelya guNA, He had brought the world great things as follows: Similar to the blooming of fresh Lotus flowers when the Sun rises, Vedic truths were established firmly and all other six non vedic religions were simply crushed. Vedas that describe the greatness of SarvEshwaran and the manner in which the ArAdhana need to be performed to the Sarveshawran, were feelings happy and excited hearing the roars of Sri Ramanuja, against other religions. (“kaLippuRRathu is described by MaNavaaLa maamuni as Garvam kOndathu- Vedas felt proud). The most sweetest, Thiruvaaymozhi, the Tamil Veda, sung by NammAzhwAr with great anubhavam and enjoyment grew greatly by Sri Ramanuja’s campaigning and the whole world came to know of the greatness of Thiruvaaymozhi.

eettiya seelatthu – The most auspicious kalyANa guNAs gathered in iraamanusan than – Ramanujacharya’s iyalvau kaNDae- seeing these guNAs [residing in him since his birth]

maNN ulahil – on this earth naattiya neesa mathangaL- other avaidika, nonvedic religions established by others

naaraNanaik kaattiya vEdham kaLiputradhu– Vedas and Upanishads that declare on the Parathvam of Sriman NarayaNan have rejoiced now [that their fear [of getting misinterpreted and distorted] is now gone then

kuruhai vaLLal – The most benevolent Acharya AzhwAr Satakopa [Nammazhwar] of Thirukkuruhoor vattam illaa vaN thamizh maRai

vaazhndhadhu– The blemishless unparalleled Tamil Vedas- Thiruvaymozhi of Nammaazhwar has hence survived. .

neesac chamayangaL maaNdana– The avaidika religions were crushed and destroyed. gAThA thAThAgathAnAm galathi… thadhapi gurumatham gauravaath dhoorvaantham- even when the most famous and popular ones get destroyed where is the question of smaller ones and less popular ones? All have accepted their defeat. Vedas have been saved and their statements being misinterpreted or distorted, ignoring some of their statements for convenience are all no longer there and hence Vedas are now pleased and happy. Vedas have declared the unparalleled Supremacy of Sriman Narayanan and even that is not understood well and people talk about other demi gods on par with Him and even higher… Vedas had feared that their Lord’s position is at stake; Now that fear is gone. Sri Ramanuja established the Parathvam of Sriman Narayanan in unambiguous and crystal clear terms.

Veda VyAsar who had compiled all Vedas and Upanishads who has also blessed us with Brahma soothram, wherein he ascertained the supremacy of Sriman Narayna in his sUtram, and raised his hands above his head three times and proclaimed that Sriman Narayna is the Parathvam. (sathyam sathyam punas sathyam…. vedAs saastrA param naasthi.. na deivam kEsavaath param).

Maha Bharata states clearly “Na Vishnoh Paramo Deva:” The terms Isana and Siva have been reconciled under the Etymological meanings. Sage Vyasa says clearly elsewhere,”After a very careful examination of all the sacred tests (ALODHYA SARVA SAASTRANI) AND AFTER REPEATED INVESTIGATION into their purport, we come to one obvious conclusion (Vichaarya cha puna: puna:, Idam ekam sunishpannam), that the deity to be mediated upon at all times is Narayana (DHEYEYO NARAYANA: SADHA)”.

Essence of All SAstra-s, as nicely mentioned by SrImad azhagiya singar:

1. Only SrIman-nArAyaNa & none other than SrIman-nArAyaNa, is the Supreme Reality.

2. Only SrIman-nArAyaNa & none other than SrIman-nArAyaNa, is the only Means to reaching the only Supreme Reality, SrIman-nArAyaNa.

3. Serving SrIman nArAyaNa here as well as in SrI-vaikuNTham (i. e. mOksham) is the only Supreme Goal.

The Supreme Goal is to serve Sriman Narayana at all times, in any condition, wherever the Divine Couple is. It does not matter whether it is in Sri Vaikuntham or not. Recall Sri Vedanta Desika’s famous words from Varadaraja Panchasat:

vaikuNTha-vAse’pi na me’bhilAsa: I have no desire to even stay in Vaikuntha The goal is then nitya-kainkaryam alone. It just so happens that while embodied, there are continuous obstacles to performing divine service. Since there are no such obstacles in Parama-Padam, the state of liberation, we ask for moksha. But this is only to subserve the true goal of nitya-kainkaryam.

That’s all there is to know!

What lovely dynamite packed great Truth!

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here