Ramanuja Nutranthathi – 1

0
942 views
“poomannu mAdhu poRunthiya mArbhan”
“poomannu mAdhu poRunthiya mArbhan”

விளக்கவுரை

மலர்மேல் மங்கை என்றும், பத்மே ஸ்திதாம் என்றும் கூறுவதற்கு ஏற்றபடி தாமரைமலரைத் தனது இருப்பிடமாகக் கொண்டவள் பெரியபிராட்டி ஆவாள். அப்படிப்பட்ட அவள் – அகலகில்லேன் இறையும் – என்று நித்யவாசம் செய்யும் திருமார்பை உடையவன் பெரியபெருமாள் ஆவான். இந்தப் பெரியபெருமாளின் திருக்கல்யாண குணங்களின் மூலம் ஏற்பட்ட அனுபவத்தினால் திருவாய்மொழியை அருளிச்செய்வதில் மட்டுமே நிலைநின்றவர் நம்மாழ்வார் ஆவார். அத்தகைய நம்மாழ்வாரின் திருவடிகளை அண்டி நின்று, அவற்றின் மூலம் மட்டுமே வாழ்ந்து வருபவர்; பலவகையான சாஸ்த்ரங்கள் கற்றுச் சிறந்து விளங்கும் கூரத்தாழ்வான், கோவிந்தர், தாசரதி போன்றோரும் சாஸ்த்ரங்களை நன்றாகப் பயின்றும் அவற்றை விரோதித்து நின்ற யாதவப்ரகாசர், யஜ்ஞமூர்த்தி போன்றோரும் தன்னிடம் வந்து நிலையாக இருக்கும்படி உள்ளவர் – இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாரின் திருவடிகளை, அவை மட்டுமே நமக்கு உபாயம் என்று அறிந்த நாம், அவற்றை நிலையாகப் பற்றி வாழ வேண்டும். இதற்கு என்ன வழி என்றால் – எனது நெஞ்சமே! அந்த உடையவரின் திருநாமங்களை எப்போதும் இடைவிடாமல் கூறியபடி இருப்பதே ஆகும்.

Meaning

1. SarvEshwaran is the One who has Periya PiraaTTi MahAlakshmi, (seated on Lotus Flower) permanently residing in His Chest. NammAzhwAr blessed us with the Divine Thiruvaaymozhi which is an excellent description of most auspicious kalyANA guNAs of SarvEshwaran Sriya: Pathi Sriman Narayanan. Sri Ramanuja took refuge and immersed himself at the Lotus feet of Sri SadagOpar- NammAzhwAr. The great scholars, who have studied and mastered various saashthrAs, have realized the greatness of Sri Ramanuja (and his philosophy/ doctrine) and have surrendered to His feet as the only means for them. Oh mind! In order to enables ourselves and let us also be saved by taking refuge at the Lotus Feet of Sri Ramanujacharya, come and let us utter the divine names of Sri Ramanujacharya!

COMMENTS BY SRI UTTAMUR SWAMI:

AzhwArs were called so due to their immersing themselves in the glories of Thirumaal Sriya: Pathi Sriman Narayana. NammaazhwAr calls Him as “num thiruvudai adigaL; ahagillEn iRaium enRu alarmEl mangai uRai maarbhan; numakkum poovin misai nangaikkum naathan; Thiru naaraNan thaaL; ninnANai ThiruvaaNai” thus declaring everywhere Sriman Narayana as LaksmI Pathi and paying his obeisance to them as Dhivya Dampathi; enjoying as one Divine pair. vEri maaRaadha poomEliruppAL vinai theerkka- in order to dissolve all our sins, She resides eternally in His divine chest. Nammazhwar’s verses exhibit His and Her kalyANa guNas; parathva sowlabhyas and thus sang thousand verses on Them reaching the final crescendo attaining His Lotus Feet gloriously. Thus he is above all sages and other AzhwArs as well. He is in our Acharya parampara and thus we are blessed with such great Guru parampara from NammazhwAr as Prapanna jana santhAna kooTasthar- contemplated Sri Ramanuja and enjoyed reciting these verses of his again and again and also arranged for the Araiyar Uthsavam for the same. Thus he has become the idhatthaay for Thiruvaaymozhi. That is the greatness of Our Ramanuja.

Not only that. He had transformed the kuDhrushTis to suDhrushTis… He had the ability to change them by quoting the appropriate vedic hymns and Vedanta saasthrAs. The different streams and rivers of all fields of learning take birth in him like the waterfalls from the Thirumala mountain. This in order to establish the divine words of SatakOpa [Parankusa] and grant to the world, he took birth as Ramanuja and if one takes refuge at his feet, [he] would be blessed with clarity in understanding ubhaya vEdantha namely the Vedas, Vedanthas and the Tamil Veda- Dhivya prabandhams and be blessed with the adherence to the saathrAs in anushtAnam as well and the best of life here and there. . Contemplating his such wonderful glories in our minds, let us utter his divine names [understanding their meanings] Ramanuja, YathirAja, Emperumanaar, Udayavar, Sri Bhashyakarar, etc. Since his birth, he was given the name of Ramanujan. This name is also addressed to Lakshmana and Lord Krishnan [Rama + anujan = Rama’s younger brother]. Our Ramanuja is blessed with great anubhavams and with kaimkarya ruchi and hence he was LakshmaNo Lakshmi Sampanna; Sri Sampannar.

In Yathiraja sapthathi

SamithOdhayaSankarAdhigarvai: svabalaadhuGrutha yaadhava prakaaSa: |
aCharOpithavAn sruthErapArThAn nanu rAmAvaraja: sthra yEva bhUya: ||

Swamy Desikan equates Ramanuja as KaNNan [Krishna]. bharathAra param namO[S]sthu thasmai praThamOdharaNAya bhakti bhAjAm. . wherein he is equated to Bharata; Since he also has tremendous acharya, azhwaAr bhakti, he is Sathrugnan; [serving and His devotees / BhAgawathas] After Rama, he is the one who performed the way of life in accordance with saasthrAs; established dharma; and varNAsrama dharma; saraNAgatha rakshaNam [saving those who surrendered to him]. Thus he is Rama’s anujanm in all respects.

He appeared after AndAL [who is also called Raamaa-RamyathE ithi Raamaa:] He followed the foot steps of Periya PiraaTTi Mahalakshmi [the most compassionate One who does not at all know punishment; who knows only daya, and forgiveness for all our trespasses] and accepts all those who take refuge in him with infinite mercy and daya on them. Like SrI. Hence Rama’s anujan.[Rama- Mahalakshmi]

Whenever we enjoy reading this name Ramanuja, all the above glories of his name should be contemplated.

palkalaiyOr– it means those who have learnt different saasthrAs; vedanthas; Vedas etc. , It can also be interpreted as those speaking other languages, namely Kannada, Telugu, Hindi etc. . and they also took refuge at Ramanuja’s feet.

nenjE [mind]- amudhanaar addresses his mind- implying that he is composing these verses with his mind on it fully and with full commitment and involvement; and focused in glorifying and praising Ramanuja. Also it means: I am not writing this for getting name or fame. It is only for you and me; and for our benefit. – nenjE [mind]. We both only need to remind ourselves of this.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here