Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-21

0
2,474 views

Arasanipalai Swathi Homam and Thirumanjanam 2014--16

Sloka 21

atryanvavAye janimetya sevA ratena mAvasaraghUttamena |
bhaktyA krtam stotramidam paThantaH lakshmI kaTAksheNa vibhAntu loke ||

21

Meaning and Comments:

May all those who recite this stotram on Lord Sri LakshmI nArAyaNan of the ArasANipAlai agrahAram composed by atri gotra sambhavan, SrInivAsarAghavan, who spends his time in performing kaimkaryams to BhagavAn, His BhAgavatAs and AcAryans, gain LakshmI KaTAksham and prosper!

Mangala Sloka

lakshmI nArAyaNam devam mandiram nutana nirmitam |
rakshitAm yAgaSAlAm ca drshTvA tushTim bhajemahi ||

Meaning:

May we all be joyous over the darSana saubhAgyam of Lord LakshmI nArAyaNan, the newly renovated temple for Him at ArasANipAlai and the yAgasAlai created there!

Courtesy: Sri Oppiliappan Koil Sri Varadachari Sadagopan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here