Ramanuja Nutranthathi – 85

0
604 views
"pEthaimai theerththa iraamaanusan"
"pEthaimai theerththa iraamaanusan"

விளக்கவுரை:

எல்லையற்ற காலங்களாக ஓதப்பட்டு வரும் வேதங்களில் அந்தர்யாமியாக, அவற்றில் கூறப்படும் பொருளாக, அந்த வேதங்களின் தலைபகுதி என்று கூறப்படும் உபநிஷத்துக்களில் ப்ரகாசிக்கும் ஸ்ரீ ரங்கநாதனை நமக்கு நாயகன் என்று நாம் அறிவதில்லை. இவ்விதம் அவனே நமக்கு எஜமானன் என்று அறியாமல், இந்த உலக விஷயங்கள் பலவற்றுக்கும் தொண்டு செய்தபடி பலரும் உள்ளனர். இவர்களது இத்தகைய அறியாமை என்ற இருளை எம்பெருமானார் நீக்கி அருளினார். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாரின் மிகவும் உயர்ந்த திருவடிகளை எப்போதும் கொண்டாடியபடி இருந்தவர்கள் கூரத்தாழ்வான், எம்பார் போன்றவர்கள் ஆவர். இவர்களைப் போன்ற உயர்ந்தவர்களின் திருவடிகளைக் கொண்டாடி நிற்பதைத் தவிர எனது ஆத்மாவிற்கு வேறு ஏதும் பற்றில்லை.

You mentioned you served the disciples of Ramanuja. How can the paapams vanish if you do that? Will they go? – Yes. They would. Once you start serving these bhAgawathas who are associated with the lotus feet of Ramanuja, you would get clear jnAnam about jeevathma’s parathanthryam. You would also get to know that the jeevathma is not only a parathnthran; but also a servant of only Sriya: Pathi Sriman Narayanan and his paramaikanthi bhakthAs. So, it is completely unbecoming of a jeevathman to seek servitude to other demi gods or his devotees or some local rulers. That is not the right thing for any jeevathma in this universe- explains Amudhanaar.

Meaning:

There is nothing else for my AthmA to hold on to, except the Feet of those Bhagawathas who have the nature of praising and paying obeisance to Emperumaanaar Sri Ramanujacharya, who dispelled the aj~nAnam of all who were wandering aimlessly, following and serving for other trivial materialistic benefits without realizing that the SarvEshwaran Lord Sriman Narayanan, the Veda Purushan, is the Chief, as proclaimed in no ambiguities by the Vedas that they learn.

vOdhiya– from time immemorial being rendered and recited and is the authoritative proof

vEdhatthin utporuLAy– the in-dweller of agni and other demi gods or

nuN poruL Ay– hence He is the susookshuma entity and is

atdhan ucchi mikka sOthiyai– Sriya: Pathi Sriman Narayana declared as the ParanjOthi unambiguously in the Upanishads that are zenith of Vedas;

nAThan enRu– He is the SarvEshwaran; Sarva Swami; – thus

aRiyAdhu– without understanding or realizing this

uzhalginRa– wandering as samsaaris –caught in the world of karma and bounded by karmas

thoNdar– becoming the servants of devathAntharam [demi gods] and their bhakthAs, kings or local rulers et al

pEdhaimai– foolishness

theerttha– was removed by the disciples of Ramanuja

paadham allaal– but for their lotus feet

enthan aar uyirkku yaadhu onRul paRRu illai– There is no other hold or refuge for my darling soul except for those lotus feet.

ONLY Sriya: pathih Sriman NARAYANAN is the Deivam (GOD). He is the only one who is the Primordial Chief. Vedhas proclaim only Sriman Narayana as the ALMIGHTY and the ParamAthman, paramporuL, ParanjyOthi. All others including Sivan, Brahmaa and Indran have been created by HIM. We, Sri vaishnavAs SHOULD worship only NARAYANAN along with His consort Sri Mahalakshmi. If one does not realize their nAthan as to who their master is, how will they ever get saved! Who else saves prajapati and pasupati from adversities such as depriving of the vedas, heavy guilt and harassment by demons, and bestows upon them the greatest benefits? Who else except you can make siva deserve to be called siva(the auspicious one) by merely bearing on his head the water from your feet?. [from Alavandhar’s sthotra rathna verse- 13]

svaabhaavikaanavadh ik’aatisay’ esitrtvam
naarayana! tvayi na mrsyati vaidikah kah;
brahmaa sivas satamakhah parama-svaraaditi
ete’api yasya mahim’aarnava- viprusas te. Sloka 11

O Naarayana! who is there among the learned adherents of the vedas that do not acknowledge your intrinsic Godhood, endowed as you are with unsurpassable excellences? For Brahma,siva, indra and the supreme muktas are but drops in the ocean of your glory.

Kas srih sriyah parama-satva- samaasrayah kah
kah pundarika-nayanah purusottamah kah;
kasyaayutaa- sat’aika- kalaamsak’ aamse
visvam vicitra-cid- acit pra-vibhaaga vrttam. Sloka 12

Oh Lord! Who else but you are the sole resting place of even Lakshmi, the goddess of all prosperity and loveliness? who but you can be the asylum of parama-sattva? who else is the lotus-eyed par excellence? who but you are the supreme among the purushas? Who else is there except you, in a subdivision of whose billionth part, the wonderfully differentiated universe is complete with its two-fold division of jivas and prakriti.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here