Ramanuja Nutranthathi – 65

0
1,090 views

விளக்கவுரை:

எங்களது எஜமானராக உள்ள எம்பெருமானார், எங்களிடம் எந்தவிதமான கைம்மாறும் எதிர்பார்க்காமல், தனது அளவற்ற கருணை காரணமாக, மிகவும் உயர்ந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு அளித்தார். இந்த ஞானம் காரணமாக வேதங்களை அடியுடன் தள்ள முயன்ற பௌத்தர் போன்றவர்களும், வேதவரிகளுக்குத் தவறான பொருள் கற்பிக்க முயன்ற யாதவப்ரகாசர் போன்றவர்களும் தங்கள் வாழ்வை இழந்தனர். இவ்விதம் களைகள் நீக்கப்பட்ட பின்னர், பயிர்கள் தடையின்றி வளர்வது போன்று, நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் பரமவைதிகர்கள் தாங்கள் இழந்த வாழ்வை மீண்டும் பெற்று, தங்களது தாழ்வு நீங்கப் பெற்றனர். இதன் மூலம் இந்தப் பூமியானது மிகவும் உயர்ந்த புண்ணியம் பெற்றது. எம்பெருமானாரின் ஸ்ரீபாஷ்யம் போன்ற நூல்கள் மூலமாக வேதங்களில் கூறப்பட்ட பரம்பொருள் குறித்த ஐயம் அனைத்தும் நீங்கிவிட்டன. தாழ்வான குணங்கள் கொண்டிருந்தவர்களின் பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கப் பெற்றன.

TridhaNdam was like the weapon that chased away the other religions; But it is not like Lord’s weapon that killed enemies. Here this Ayudham of Ramanuja [tridhaNda] educates the scholars with true purport of Vedas and Upansiahds, GiTA and Brahma sUthram, etc. and hence it is productive. Vedas themselves have become the thridhaNdam. Hence Amudhanaar explains how they won and what were the fruits here.

Meaning:

The good things that have happened to us (due to our Nathan- Master- Sri Ramanuja’s grace and due to the jnAnam that He blessed on us gracefully) are: The weeds and unwanted grass that had grown like great bushes around the paddy fields (other religions that have outgrown the Vedic truths and covered for so many years) are now completely removed and destroyed; The fields now have been exposed to the sun rays grown even better and look graceful. The grief of Vedic brahmins have gone; The Earth is now blessed really; All doubts on saasthrAs have been cleared; This is the glory of jnAnam that Sri Ramanuja blessed us with.

num raamanusan – Ramanuja who holds the Vedas as

ThridhaNdam thandha jnAnatthilE– the knowledge that He blessed us with

thatthuvam nool– i. e. the tattva thraya Vedantha Upanishad saasthrAs

koozh– all doubts and confusions

thollai vaadhiyarkku– For l. . o…. n…. g time- the avaidika religions argued and argued with

dhurvaadhams vaazhvu– the life and respect that they had earned due to their propagation of vibhareetha jnAnam and wrong purports of Vedas and Upanishads

enRum aRRadhu– disappeared and never ever to come back

maRaiyavartham thaazhvu aRRadhu– the lowly state of respect that vedic scholars had [earlier] has gone now; they regained their respect

dhaaraNi thavam peRRadhu– The bhoomi [earth] in its entirety is now blessed with the Saranagathi tattvam

kuRRam ellaam padhittha– all kinds of sins are present eternally in

kuNatthinarkku– samsaaris [and their] a naazham aRRadhu- sanchitha puNya paapams and the karmic diseases have evaporated and are burnt to ashes [because of their jnAnam and performance of Saranagathi.

enRum– for ever the other religions can not resurrect. That is the power of Sri Ramanuja’s srisukthis.

Swamy Desikan says in YathirAja sapthathi 36th verse- dhampra Thamasambhavath kumathi jAla koolankashaa: – Groups of bad dialecticians of recent times, too, will be totally upheaved, their conceit evaporated, and the unfortunate souls which have been subjected to the venom-fire, spit out by the snakes of maayaavaadins are resurrected and revivified- all these are achieved by Ramanuja’s works.

At any time in future, if any non-vedic or avaidika religion crops us and argues against the vedic religion, Ramanuja’s srisukthis are adequate and with the jnAnam that he has blessed us with and he has fed us, none will survive. They can never ever resurrect or revive. – says Amudhanaar.

It would not happen at all- if one understands the true purport of Ramanuja’s srisukthis which is nothing but unambiguous interpretation of Upanishads and Vedic statements.

thavam peRRadhu– The world is now blessed with.

BhiDhyathE hrudhayagranThiSCChadhyanthE sarDhasamSayA: |
ksheeyanthE ChAsya karmANi thasmin DhrashtE parAvarE ||

paraavarE– means bhakti yogam and Prapatti Yogam – both types of means are mentioned herein to see and enjoy the Lord as the Goal.

parAvarE– Utthama, adhama persons are also interpreted.

kuRRam ellAm– when one gets jnAnam that the entire world belongs to Him, [both leelA vibhUthi and Nithya vibhUthi] and one can never commit any apachAram to anyone intentionally as everything and everyone is His property, there can not be any cause for apacharams or aparAdhams. Such a dhurbudhhi goes away from Vaishnavas.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here