Ramanuja Nutranthathi – 36

0
780 views
“atalkoNDa nEmiyan”

விளக்கவுரை:

முதலையால் பீடிக்கப்பட்ட கஜேந்திரனையும், அச்வத்தாமனின் ப்ரஹ்மாஸ்திரத்தில் இருந்து பரீக்ஷத்தையும் காத்த அழகான சக்கரம் ஏந்தியவன்; அனைத்து உயிர்களின் நாயகன் – இப்படிப்பட்ட வாஸுதேவன் செய்தது என்ன? ஸமுத்திரத்தில் மறைந்து கிடந்த இரத்தினக் கற்களை வெளியெடுத்தது போன்று வேதங்கள் என்னும் கடலில் உள்ள ஆழ்பொருள்களை கீதாசாஸ்திரமாக அனைத்து ஜீவன்களும் உய்யும்படி வெளிப்படுத்தினான். ஆனால் இந்த உயர்ந்த சாஸ்திரத்தைப் பின்பற்றாமல், கலியுகத்தில் ஸம்ஸாரம் என்னும் பிடியில் இந்த உலகம் சிக்கித் துன்பப்படுவதைக் கண்டு எம்பெருமானாரின் இளகிய மனம் பொறுக்கவில்லை. எனவே அந்த சாஸ்திரத்தின் மெய்ப்பொருளை திருக்கோட்டியூர் நம்பியிடம் கற்றுத் தெளிந்து, தானும் அந்தச் சாஸ்திரத்திற்குப் பாஷ்யம் அருளிச்செய்தார். இதனை அனைவருக்கும் உபதேசித்து, அதனைப் பின்பற்றுபவர்களை இன்றளவும் தொடர்ந்து வரும் உயர்ந்த குணம், நம்முடைய உடையவரின் திருக்குணம் ஆகும்.

Five weapons had become Ramanuja – said Amudhanar earlier. Now he says: AdisEshan’s avathAram Balarama’s younger brother [Rama’s anujan- younger brother] is KaNNan; That Ramanujan [KaNNan] himself has now come in as Our Ramanujan. Sri Krishnan is Ramanuja. That’s the reason he was able to comprehend exactly on the right purport of GitA ssaasthrA and blessed us with the excellent unambiguous commentary on GitA called GitA Bhashyam.

Meaning

KaNNapiraan- the SarvEshwaran- the Sarva sEshi- the One who has the Most strongest ChakrAyudham that can destroy the enemies completely, that day, explained to Arjunan (who was completely confused at to what and what not is to be done?) the rich, deep, esoteric down-to -earth practical philosophy, in His GitOpadEsam. He established the Vedic truths (that are hidden like the most valuable gems at the bottom of deep ocean) in simple verses in GitA and explained to Arjunan (as a vyAjam) for the benefit of the world. Ramanujan – Emperumaanaar, later, in order to alleviate the sufferings of the world, established the same truths in an easy-to-consume fashion for the benefit of the world in GitA Bhashya. Through His merciful compassion/nature, He has offered Himself to me to take refuge at His Lotus feet. It is His Greatness and nature.

Adal koNda– Strongest [midukkudaiya]
nEmiyan– ChakrAyudha
Aar uyir nAThan- Swami- SarvEshwaran– The Lord of all beings;
anRu– that day in KurukshEtha battle [when Arjuna was confused and became a prapannan – surrendering to Krishna]
AraNam sol kadal– The ocean of words namely Vedas
kOnda– The depth of which
oL porul– the invaluable gems are there [in those depths]
kaNdu aLippa pinnum– which were made visible and exposed to and made available [by bringing out those gems] in this GitA [and still]
kaasiniyOr– the samsaaric jeevaathmaas [without knowing the true purport of this]
idarin kaNN veezhndhida– immersing themselves in dhukkam [sorrowful lives]
a oN poruL– That invaluable meaning and purport that was shown that day by KaNNan [Ramanujan] – the same meaning;
kOndu– again was brought out
avar pin– went behind these jeevathmaas [again to tell them]
thaanum padarum guNan– With tremendous dayA [dayaika sindhO:] on them, mixed with them who are on this earth;
idhu yE em– Thus the avathAram [of Krishnan] is Our Iraamanusan thanpadi- Ramanujacharya.

SARVOPANISHADHO GAAVO DOGHDA GOPALANANDANA: I
PAARTHO VATSA: SUDHEERBHOKTHA DUGDHAM GITAAMRUTAM MAHAT II

All the Upanishads are the cows and the son of the king of Cowherds is the milk man. Arjuna is the calf, men of refined intellect are the drinkers and the supreme nectar milked by Krishna is the Gita.

SAAKSHAAT PARAMPARAABHYAAM VEDAA GAYANTI MADHAVAM SARVEH I
VEDAANTHAA: KILA SAAKSHAADH APAREH TEBHYA: PARAMPARAAYAA II

All the Vedas sing the glory of Lord Madhava directly or indirectly. The Upanishad portions of the Vedas sing His praise directly, the other portions sing about Him indirectly. [Maadhavan pEr solvadhE Otthin surukku – Uttering the name Maadhavaa- is the essence and summary of All Vedas. – says AzhwAr]

SATRUCCHEDHEIKAMANTRAM SAKALAMUPANISHADVAKYA SAMPOOJYA MANTRAM
SAMSAAROTTHAARAMANTRAM SAMUPACHITA TAMASSANKA NIRYAANAMANTRAM I
SARVAISWARYAKAMANTRAM VYASANABHUJAGA SANDHASHTA SANTRAANAMANTRAM
JIHVEH SRIKRISHNAMANTRAM JAPAJAPA SATATAM JANMASAAPALYAMANTRAM II

It is the only Mantram, which can surely vanquish one’s (inner) enemies, which is identified as the most sacred by the Upanishads, transports us across the Ocean of Samsaara, drives away the thick and dark clouds of ignorance and despair, helps to accumulate all types of wealth, acts as a sure cure for the poisonous bites of the serpent known as Worldly afflictions; o, my tongue, Please recite without interruption the holy mantram known as Sri Krishna, which makes one’s life worth living. [Extract from Sri Satakopan mama’s wonderful write up]

Most brilliant GiTA was wrongly interpreted to mean so may ambiguous truths and meanings; KaNNan Himself thus reappeared to explain what He had meant.

First as YamunAcharya [Yamunai thuRaivan] to tell in Summary form as Geethartha sangraham and later as Ramanuja to explain in full.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here