Ramanuja Nutranthathi – 30

0
653 views

விளக்கவுரை:

மிகவும் பழைமையான இந்த உலகத்தில், அறியாமை மற்றும் பூர்வ கர்ம வாசனை ஆகியவற்றின் காரணமாக ஸம்ஸாரத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் எண்ணற்ற ஆத்மாக்களின் எஜமானன்; த்ரிவிக்ரமனாக உலகம் அளந்து, நரஸிம்ஹமாக விரைவாக வந்து, ஜடாயு என்ற பறவையின் ஈமச் சடங்குகள் செய்து, குரங்குகளின் உதவியைக் கொண்டே இலங்கைக்குப் பாலம் அமைத்து, கோவர்த்தன மலையைக் கையில் எடுத்து – இவ்விதம் பல வியப்பான செயல்களைச் செய்யும் மாயன் – இவனே ஸர்வேச்வரன என்று எம்பெருமானார் உறுதிபட மொழிந்தார். அவர் ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் மூலம் இவனே ஸர்வேச்வரன் என்று நிரூபித்து, உலகம் முழுமையும் உணரும்படிச் செய்தார். அனைவரிடமும் அன்பு பூண்டபடி உள்ளார். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானார், எதற்கும் உரிமை இல்லாத என்னைத் தத்து எடுத்து, என்னை ஆட்கொண்டார். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த புருஷார்த்தம் கிட்டிய பின் என் நிலை என்ன? எல்லையற்ற இன்பம் அளிக்கவல்லதும், மிகவும் உயர்ந்த புருஷார்த்தம் என்று கூறப்படுவதும் ஆகிய மோக்ஷம் கிட்டினாலும் என்ன; எண்ணற்ற துன்பம் அளிக்கவல்லதான நரகம் வந்து சூழ்ந்தாலும் என்ன – இவற்றை நான் ஒன்றாகவே நினைத்து, வருந்தாமல் உள்ளேன்.

Immersing himself full and understanding the esoteric meaning and thereby the vedic truths enshrined in Nammaazhwaar Srisukthis, Emperumaanaar declares and establishes the vedic truth and the unparalleled Supremacy of Sriya: Pathi Sriman Narayanan. The fruit by taking refuge at the lotus feet of Sriman Narayana is equal to the combination ubhaya vibhoothi [both leela vibhoothi and Nithya vibhoothi]. In the verse, nirayam pala word refers to the hell though, it may also reflect this samsaaric afflictions and the narakam [hell] that we pass through in that. yEthE vai nirayaa: – all places in prakthi maNdalam can also be interprered to mean.

Meaning

Sri Ramanujacharya, declared assertively and firmly (based on Vedic truths) in Sri Bhashyam that SarvEshwaran is the most wonderful – most Beautiful Lord- Ascharya BhUthan- who is Sarva sEshi (for all souls), who is full of samastha KalyANa guNAs (most auspicious attributes), who has the whole universe and the beings as part of His ThirumEni (Divine Body) who is always associated with Sri.

He did not declare this expecting fame or monetary gain from the same. He declared only and purely for the sake and benefit of the worldly souls (like us).

Because of His greatest compassion and grace, He has enslaved me. And now, because of being blessed with the servitude to Emperumaanaar, what if I am granted the mOksham (Bhagawadh anubhavam), or Kaivaylam (AthmAnubhavam) or even if I am engulfed by the scorching flames of samsaaric afflictions of hell and suffering thereby? I care two hoots now for them.

Before getting the bliss of mOkshAnandham, though undergoing the various suffering in this material world through various births, for all jeevaathmaas, be they Devas, Animals, Trees or human beings; the cause and primordial Chief and Lord of theirs is only Sriman Narayanan was established unambiguously by Emperumaanaar. Sarva Jeeva kaaraNan is He alone. He alone is Creator, Detoroyer and protector of the Universe. He alone swallows the beings and non-beings at the end of Cosmic Cycle and retains them in His stomach for their protection.

He is the One who created even devas, including Rudran, BrahmA, Indran et al. Now, after being blessed with such Vedic truth with the grace and blessing of Sri Ramanujacharya, and after being associated with EmperumAnAr’s lotus feet and his sishyas, no samsaaric affliction or any other suffering would hereafter matter. No need to worry hereafter as to what would happen.

At the end of this life, since the saranagathi has already been performed, the moksha anandham is granted by the Lord and He has taken the pledge to grant and He would not go back on the same obviously as He is Sathya kaaman and Sathya sankaplan. However one needs to have the firmness in mind that even if one is granted of being in the hell after this life, [even though their no chance at all for that to happen] still one needs to be prepared for being in there especially IF and as long as continuation of being the sishya of Ramanuja is CONFIRMED. Mental determination and unflinching belongingness to Ramanuja is to be interpreted here. In the verse 98th, this will be explained in detail for idumE iniya swargatthil innam narakilittu sudumE…

Also in the 34th verse, Ramanuja is going to grant the avoidance of Hell for ever in our lives.

Thol ulagil man paluyir– this is interpreted to include all beings, Jeevansbaddha, muktha, Nithya and all [Sarva] Jeevathmas living in.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here