Ramanuja Nutranthathi – 12

0
517 views
“mazhisaikku iRaivan”
“mazhisaikku iRaivan”

விளக்கவுரை

இந்தப் பூமி எங்கும் தனது புகழ் பரவி, உயர்ந்த குணங்களுடன் உள்ளவர் திருமழிசை ஆழ்வார் ஆவார். அவருடைய இணைந்த தாமரை போன்ற அழகான திருவடிகள் என்றும் எம்பெருமானாரின் நெஞ்சத்தில் உள்ளன. இப்படிப்பட்ட உடையவரின் அழகான, அழகிற்கே இருப்பிடமான திருவடிகளை அனைத்துக் காலங்களிலும், தாங்கள் இந்த மனிதப்பிறவி எடுத்தது இந்தத் திருவடிகளை அடைவதற்கே என்றபடி சிந்தித்து சிலர் உள்ளனர். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த திருவடிகளின் தொடர்பை மட்டுமே உயர்வாகக் கொண்டு, அதனையே தங்கள் மனதில் வைத்தபடி உள்ள ஞானிகள் உள்ளனர். அந்த ஞானிகள் மற்ற விஷயங்கள் மீது ஈடுபாடு இல்லாமல், எம்பெருமானார் விஷயத்தில் மட்டுமே ஈடுபாட்டுடன் உள்ளனர். அவர்களுக்கு அல்லவோ நான் அன்புடன் தொண்டு செய்வேன்?

இவ்வாறு எம்பெருமானார் விஷயத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்கள் எம்பெருமானைக் கூட இரண்டாவது பக்ஷமாகக் கருதுவதும் உண்டு. இதற்கு இரண்டு செயல்கள் காண்போம். ஒரு முறை ஸ்ரீரங்கத்தில் எம்பெருமானார் மடத்தின் அருகே நம்பெருமாள் திருவீதி உலா வந்தான். அப்போது அனைவரும் அவனை வணங்கியபடி நிற்க, இராமாநுசரின் சீடரான வடுகநம்பி என்பவர் மட்டும் வரவில்லை. ஏன் என்று காரணம் வினவ அவர், “நான் அங்கு வந்தால் இங்கு உமக்காக (இராமாநுசர்) அடுப்பில் காய்ச்சிக் கொண்டிருந்த பால பொங்கி விடுமே”, என்றார்.

இது போன்று , கிருமிகண்டன் என்ற அரசனின் நிபந்தனையால் ஸ்ரீரங்கத்தை விட்டு எம்பெருமானார் மேல்கோட்டை என்னும் திருநாராயணபுரம் சென்று விடுகிறார். அப்போது அவருடன் இருந்த கூரத்தாழ்வானுக்கு பெரியபெருமாளை க் காணவேண்டும் என்ற ஆசை மேலிட, ஸ்ரீரங்கம் வந்தார். நகரக்காப்பாளர்கள் அவரிடம், “இராமானுசருடன் தொடர்புடையவர்கள் உள்ளே புக அனுமதியில்லை”, என்றனர். உடனே அங்கிருந்தவர்கள், “இவர் ஞானம் உடையவர், இவரை உள்ளே விடுங்கள்”, என்று கூறினார்கள். இதனைக் கேட்ட கூரத்தாழ்வான், “எம்பெருமானார் தொடர்புக்கு மீறி உள்ள ஞானமும், அதனால் ஏற்படும் பெரியபெருமாள் தரிசனமும் எனக்குத் தேவை அற்றது”, என்று கூறி பெரியபெருமாளைத் தரிசிக்காமலேயே புறப்பட்டுவிட்டார்.

EmperumAnAr in his heart houses Mazhisai vandha jyOthi- Thirumazhisai Piraan- Bhakthi saarar always. Amduhanaar enjoys the same in this verse.

Meaning:

Emperumaanaar Sri Ramanujacharya has got the heart always housing the Lotus feet of Thirumazhisai vandha jOthi- ThirumazhisaiAzhwAr- Bhaktisaarar. Everyone holds the pristine pure Lotus Feet of this Greatest Emperumaanaar. Always they think and meditate on these Lotus Feet, as the means and are blessed with this great wealth. I am in love with, always indebted to and am a servant of such great jn~Anis /Bhaagawathaas and none else. NarayaNan created Brahman (the four headed one). From this BrahmA, Siva was born. Such greatest TRUTH was asserted by ThirumazhisaiAzhwAr. Recite his pAsurams and get saved, Oh Mind!. Praise ThirumazhisaiAzhwAr’s Feet.

AchAryAs enjoy this AzhwAr’s works, and address them as the sword that has been taken out of its cover (from the waist band) to destroy other nontruthful, false notions and doctrines and to establish that Sriya: pathi Sriman Narayanan alone is Parathvam and AzhwAr has NOT still put the sword back (since the false notion still lingers…)

Since the 1st pAsuram starts with “Naanmuganai”, this work is called “Naanmugan Thiruvandhaadhi (NMT in short).

naanmuganai NaaraayaNan padaitthaan* Naanmuganum/ thaan mugamaay
sankaranaip padaitthaan * yaan mugamaay/ andhaadhi mElitaaRivitthEn
aazhporuLaich*/ sindhaamaR koNmin neer thErndhu. /

NarayaNan created BrahmA (naanmugan- four faced one); BrahmA (thus became the instrument) and created the universe starting with Sankaran. And this I have been blessed to announce in this most important truth. Oh People! You all see, understand the truth in this and don’t let it get out of your mind. MahOpanishad declares this truth that Narayanan is the One who cause of creation for all dEvAs through four faced BrahmA whom He first created. (Thus, AzhwAr implies, by getting to know the Creator and the births of BrahmA and Sivan, you all can get rid of your future births. )

ThirumazhisaiAzhwAr, who is the disciple of pEyAzhwAr-, has firmly established the truth, that Sriman Narayanan ALONE is the Para tatvam; there is no other god; who can be equal to Him; (why to talk a b o ut sup e r i o r to Hi m) SarvEshwaran Sriya: Pathi Sriman Narayanan alone is Cause of all worlds; and all jIvAthmAs. He is the antharyaami in all beings; and is the director of all their efforts, nature, state, etc. . ; Even BrahmA, Rudra and other dEvAs can NOT get to know of the Vaibhavam of Sriman Narayanan. Sivan himself had categorically told MarkaNdEyar that he also pays his obeisance to Sriman Narayanan and Sriman Narayanan alone can grant mOksham; Brahman, Rudran and all other demigods too are protected by Sriman Narayanan alone.

Sage VyAsar is the One who compiled the Vedas; wrote Bramha sUthram, (the commentary of which is the great Sri Bhashyam of Ramanuja) and is called Veda Vyasar. After he compiled Vedas, he says:

aalOtya sarva saasthrANi vichaaryascha puna: puna: /
idham yEkam sunishparNam dhyEyO nArAyaNas sadhaa:

(Sage VyAsA I have carried out all research in all saashtrAs; I have done all investigations; Wherever I see, I find only this truth reverberating in all saasthrAs- i. e. Sriman Narayanan alone is The Only One Lord in all of them)

Veda Vyasar also says: (After he complied Vedas and wrote Brahma soothram), raising his hands:

Sathyam; Sathyam; Punassathyam; Vedhaas saasthraa: Param naasthE na Deivam Kesavaath Param. Vedas, Saashthras do not proclaim any other Deivam as ParamAthmA other than Kesavan.

The reason Srivaishnavas prescribe worship of Sriman Narayana is because Srivaishnavas theoretically desire only for moksha, to perform eternal service at His Lotus Feet at Paramapdham and releasing the transitoriness of the samsaaric pleasures and lives. Only Sriman Narayanan is capable of giving moksha. If some are interested in lesser pursuits, please go ahead and pursue those deities and powers which are capable of giving those [which again they are able to grant due to the powers granted to those deities by Sriman Narayanan- which is declared in GitA which is common for all Hindus.

AzhwAr says: Realize that worship of the Supreme Reality (synonymous with Vishnu) is what is considered the best and most fitting for the jIva by the Vedas and consequently our Srivaishnava acharyas.

AzhwAr also, tells about himself: I am blessed by the grace of Emperumaan and am blessed with the correct knowledge (jnAnam); I am blessed to get rid of all my future births and associated sorrows, by becoming His eternal servant. I will spend all my time singing in praise of Him alone and paying Obeisance to Him as pastime; that is all what I want and that’s enough for me; Emperumaan, out of His great love for me, had willingly come and has been residing in my heart. He also, shows Himself most gracefully at all DivyadEsams to bless me with His darshan. I SHALL NEVER EVER WORSHIP ANY OTHER (IDHARA) DEVATHA, who is yet another Jivan, mistaken as God by others.

He talks about the relationship that he has with the Lord in a most moving way in paasuram 7, which reminds us of ANDAL’s declaration KuRaivonrumillA GovindhA, UnRannOdravEl namakkingkozhikkavozhiyAthu:

inRAha nALayEyAha inicchirithu
ninRAha ninnaruL yenpAlathE –nanRaaha
naanunaai anRiyilEn kaNdAi NaaraNanE
neeyennaiyanriyilai

Oh NaaRayaNA! I may become the object of your krupA today or it may happen tomorrow or it may happen even after that passage of time. It does not matter. I know that your special Krupai belongs to me. I do not exist without you and neither do you exist without me. Unnai anRi naan ilEn; yennai inri nee ilai. What a powerful and penetrating statement on the relationship that he had with Sriman NaarAyaNA! [Extract from SrI Satakopan Swami’s write up].

Thus Swami EmperumAnAr knowing AzhwAr’s unambiguous unparalleled decrataion about the Supremacy of Sriman Narayanan and our relationship with Him has housed AzhwAr in his heart always- says Amudhanaar. And such glorious EmperumAnAr’s lotus feet is sought after many bhAgawathAs; I am their servant; I am devoted to them; – says Amudhanaar.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here