Paduka Sahasram Part 1

2
3,022 views

தனியன்

ஸ்ரீமாந் வேங்கடநாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேஸரீ
வேதாந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி

1. PrasthAva paddhathi

Sloka #1

1. Santa: Sriranga PruthvIsha CharaNatrANasheKharA:
Jayanti BhuvanatrANa padapankaja rENava:

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Great men bear on their heads, with a great relish, the Paaduka of Sri Ranganatha (the Lord’s Sataari=Nammazhvar). For this reason, they shine gloriously, the dust from their feet being potent enough to grant protection (and salvation, too) for all the worlds.

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

1.PrasthAva PaDdati : PrasthAva means Introductory or Commencement or Prologue . The First paDdathi takes its name as the Introductory chapter . This PaDdati has twenty slOkams . This PaDdati like all the others start with anushtup meter (first verse ) and ends with AryA meter (last verse) .In between are other poetic meters.

2.The word PaDdati literally stands for foot steps . Swami Desikan conceived this epic poem to recall the auspicious sounds of the 32 foot steps made by the holy sandals of Sri RanganAthA ,which are identical to Swami NammAzhwAr.

3.PrasthAva PaDdati is the first of the 32 steps . The number 32 has significance in our sampradhAyam ( 32 apachArams to be avoided in Bhagavadh AarAdhanam , 32 Brahma VidhyAs , 32 principles of Bhagavath RaamAnuja Darsanam ranging from Prithvi to the Lord ).

4. The Lord of Srirangam is saluted here as “Sriranga PRITHVEESAN” ,the integrated essence of all the 32 VaishNavite principles ( the twenty three starting from PRITHVEE to MAHATH and augmented by the remaining nine : (24)avyaktham/unmanifested, (25)aksharam/ Imperishable ,(26) Tamas ,(27) Kaalam ,(28) nithya vibhUthi (eternal splendor), (29)Dharma BhUtha Jn~Ana dravyam ( wealth of knowledge rooted in righteousnes), (30)Jeevan, (31) MahA Lakshmi and (32)Her divine consort , Sriman NaarAyaNan ) . From PrithvI to Isan are covered thru the salutation ” Sriranga PrithvIsan “.

The key words of this slOkam are : “santha: Jayanthi”. Santha: means great souls ; Such great souls triumph is the message of Swami Desikan here .

4.Why do they triumph ? They carry on their heads with bhakthi , the divine sandals that protect the sacred feet of Lord RanganaathA , the emperor of the Universe.That is why they triumph.Those divine sandals ( NammAzhwAr) serve as their SirOrathnam .

5.What is the significance of these great souls carrying the Lord’s divya PaadhukhAs on their heads ? The very fact that they carry the divine PaadhukhAs empower even the very dust from their feet to sanctify and protect the world from all inauspiciousness .

6.Inner meaning: Those great souls , who celebrate and revere NammAzhwAr attain sadhgathi and at the same time bless others taking refuge in them with Sakala purushArthams .

1. ப்ரஸ்தாவ பத்ததி

1. ஸந்த: ஸ்ரீரங்க ப்ருத்வீச சரணத்ராண சேகரா:
ஜயந்தி புவநத்ராண பதபங்கஜ ரேணவ:

பொருள் – ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் நாயகனான ஸ்ரீரங்கநாதனின் மென்மையான திருவடிகளை எப்போதும் பாதுகாக்கும் அவனுடைய பாதுகைகளைச் சிலர் தங்கள் தலையின் மீது ஆபரணம் போன்று, அலங்காரமாக ஏற்கின்றனர். அப்போது, அனைத்து உலகங்களையும் காத்து நிற்கும், மென்மையான தாமரை போன்று சிவந்த திருவடிகளின் தூசிகள், அவர்களது தலையின் மீது படிகின்றன. இதன் காரணமாக அவர்கள் அனைத்திலும் வெற்றியுடன் உள்ளனர்.

விளக்கம் – இந்தச் ச்லோகத்தின் மூலம், நம்மாழ்வாரின் புகழை வெளிப்படுத்துகிறார். ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகை என்பது நம்மாழ்வாரையே குறிக்கும். ஆக, நம்மாழ்வாரைத் தங்கள் தலைக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டாடுபவர்களுக்கு அனைத்திலும் வெற்றியே என்று கூறுகிறார்.

Sloka #2

2. BharatAya Param NamOstu TasmaI PraThamOdAharaNAya Bhakti BhAjAm
YadupajnyamashEShata: PruthivyAm PraThitO RAghavapAdukApraBhAva:

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

I pay my homage to that great pioneer, Bharata, who was the first example for proclaiming the greatness of the Paaduka of Sri Rama in this world. (My homage is also due to Sri Nathamuni, who was a Bharata to Sri Nammazhvar, as Bharata was to the Raghava Paaduka. And Nathamuni-indeed Ranganathamuni-propagated Azhvar’s work by singing with tala and abhinaya, that is with Bhava, Raga,and Tala, which is what the Bharatamuni did for the fine art of dance).

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) The nAmam , “BharathA ” is used to denote both BharathAzhwAn , the brother of Sri RaamA as well as Naatha Muni , who is saluted as BharathA in the 25th slOkam of the first chapter of Sankalpa SUryOdhayam , a drama blessed to us by Swami Desikan . Sri Naatha Muni was an expert in Bhaava , Raaga , TaaLams.Hence he is called BharathA .

(2) The illustrious one , who first wore Sri RaamachandrA’s divine PaadhukhAs on his head was His brother , Bharathan . He conducted the affairs of the state as the representative of Sri RaamA PaadhukhAs , when lSri RaamA was in exile in the forest for fourteen years. Thus , BharahtA became the first blessed great soul, who dmonstrated the Vaibhavam of the PaadhukhAs of the Lord and spread the message of their glory.

(3) Naathamuni( BharathA )spread the Vaibhavam of NammAzhwAr ( Sri RanganAthA’s MaNi PaadhukhAs ) around the world by setting to music and TaaLam and teaching abhinayam of the divine ThiruvAimozhi to the world thru his two nephews .

(4) The key words of this second slOkam are : ” BharathAya Param nama: asthu ” ( May the salutations of mine be for BharathA ). The qualifiers for this worshipful Bharathan are : ” BhakthibhAjAm PrathamOdhAharaNAya BharathAya ” . He is the first example among those with devotion for Sri Raagava PaadhukhAs .

பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை
ப்ரதமோதாஹரணாய பக்திபாஜாம்
யதுபஜ்ஞம் அசேஷத: ப்ருதிவ்யாம்
ப்ரதித: ராகவ பாதுகா ப்ரபாவ:

பொருள் – பரதனின் மூலம் ஸ்ரீராமனின் பாதுகைகளுக்கு உள்ள பெருமைகள் முழுவதும் அனைத்து உலகங்களுக்கும் உணர்த்தப்பட்டன. இதன் மூலம் பலரும் பக்தி அடைந்தனர். இப்படிப்பட்ட பரதாழ்வானுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் என்றும் உரித்தாக வேண்டும்.

விளக்கம் – “பாதுகைக்கு இத்தனை பெருமை உள்ளது என்பதை நீவிர் எப்படி அறிந்தீர்?”, என்று பெரியபெருமாள் தேசிகரிடம் வினவினான். அதற்கு ஸ்வாமி அவனிடம், “நாம் பரதாழ்வான் மூலமாக அறிந்தோம்”, என்றார். அயோத்தியில் 14 வருடங்கள் பாதுகை மூலமாக எந்தவிதமான குறைகளும் இன்றி ஆண்டபோது, அனைத்து உலகங்களும் மிகுந்த நன்மை பெற்றன. இதனால் பல இடங்களிலும் எம்பெருமானின் திருவடி நிலைகளான சடாரியைத் தலைகளில் படும்படி வைப்பது என்ற வழக்கம் உண்டானது.ஆக நாம் அனைவரும் நன்மை பெறக் காரணமாக இருந்தவர் பரதாழ்வாரே ஆவார். எனவே இந்தச் ச்லோகத்தில் பரதனைப் போற்றுகிறார்.

படம் – மேலே உள்ள படமானது பரதாழ்வான் கேரள தேசத்தில் உள்ள கூடல்மாணிக்கம் என்ற திவ்யதேசத்தில் எழுந்தருளியுள்ள நிலையாகும்.

Sloka #3

3. VarNastOmaIrvakuLasumanOvAsanAmudvahantIm
AmnAyAnAm PrakrutimaparAm SamhitAm Drushtavantam
PAdE nityapraNihitaDhiyam PaadukE RangaBharthu:
TvannamAnam Munimiha BhajE TvAmaham StOtukAma:

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Oh Paaduka Devi! I pay homage to that sage Nammazhvar who also bears your name(Sataari, being absorbed in Ranganatha’s feet. I do this at the time of begining your Stothra. For it was he who “saw and delivered” the Veda called Thiruvoymozhi, which is only another form of the original (Sanskrit) Veda and whose verses and words emit the fragrance of the Vakula flowers (dear to the Azhvar).

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) The key words of this slOkam are : “hEy PaadhukhE ! tvannAmnam munim BhajE “. Oh Paadhukai ! I salute that Rishi ( NammAzhwAr), who has Your name .

(2) The qualifiers for that Muni are : ” Rangabharthu: paadhE nithya PraNihitha dhiyam ” ( That AzhwAr , who has focused his meditation on Sri RanganAthA’s holy feet always).

“AamnAyAnAm aparAm Prakruthim SamhithAm dhrushtavantham ” ( That AzhwAr ,who discovered the other kind of Veda Samhithai in Tamil revered as ThiruvAimozhi ; Vedam Tamizh seytha MaaRan ).

(3) How would one characterize this Tamizh Veda samhithai? The verses of ThiruvAimozhi is intimately mingled with the fragrance of Mahizhampoo ( VakuLa sumana: vAsanAm udhvahantheem ); This Tamizh MaRai of VakuLAbharaNar is constituted by the assembly (sthOmai: ) of words of many hues ( varNa:) laden with the fragrance of the Veda manthrAs.

(4) Swami Desikan points out that the fragrance of the Veda ManthrAs have blended with the fragrance of the VakuLA flowers and have found a home in the divya MaNi PaadhukhAs of Sri RanganAthA .

(5) Swami Desikan addresses NammAzhwAr in this slOkam and states that he is desirous of eulogizing that Muni: ” hEy PaadhukhE ! aham thvAm sthOthukAma:”. Swami Desikan addresses this prayer to NammAzhwAr ( Lord’s MaNi PaadhukhAs) for the conferral of their blessings to complete this sthuthi without vignam .

வர்ணஸ்தோமை: வகுளஸுமந: வாஸநாம் உத்வஹந்தீம்
ஆம்நாயாநாம் ப்ரக்ருதிம் அபராம் ஸம்ஹிதாம் த்ருஷ்ட வந்தம்
பாதே நித்ய ப்ரணிஹித தியம் பாதுகே ரங்கபர்த்து:
த்வந்நாமாநம் முநிம் இஹ பஜே த்வாம் அஹம் ஸ்தோதுகாம:

பொருள் – ஹே பாதுகே! உன்னை வணங்கி ஸ்தோத்ரம் செய்யவேண்டும் என்று நான் எண்ணியுள்ளேன். இதனால் செய்தது என்ன? மகிழ மலர்கள் பல வைத்துக் கட்டப்பட்ட மாலையை ஒத்த மணம் வீசும்படியாக, நம்மாழ்வாரின் சொற்கள் என்னும் மலர்கள் கொண்டு கட்டப்பட்ட மாலையாக, தமிழ்வேதமாகிய திருவாய்மொழி உள்ளது. வேதத்திற்கு இணையாக உள்ளது போன்று இத்தகைய திருவாய்மொழியைக் கூறியது யார் என்றால் – எப்போதும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியையே சிந்தித்தபடி உள்ள நம்மாழ்வார் ஆவார். அத்தகைய நம்மாழ்வார், உனது பெயரான பாதுகை (சடாரி) என்றே கூறப்படுகிறார். அந்த முனிவரை நான் வணங்குகிறேன்.

படம் – திருவரங்கம் பெரியகோயிலில் நம்பெருமாள் திருஅத்யயன உத்ஸவத்தின்போது, இராப்பத்து ஏழாம் நாளில், நாச்சியார் திருக்கோலத்தில் நம்மாழ்வார் வீற்றுள்ள கண்கொள்ளாக் காட்சி.

Sloka #4

4. DivyasThAnAttvamiva JagatIm PaadukE gAhamAnA
PAdanyAsam PraThamamanaGha BharatI yatra chakrE
YOgakshEmam SakalajagatAm tvayyaDhInam Sa JAnan
vAcham DivyAm Dishatu VasuDhAshrotrajanmA MunirmE

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Oh Paaduka! May I be endowed with good poetic ability by that sage Valmiki, born of an anthill, (this being regarded as an ear of Mother Earth), who prophetically declared (in his Ramayana) that the yoga-kshema (prosperity) of all worlds is but dependent on you and is at your disposal, and who was indeed the first step in goddess Saraswati (goddess of poetry) setting her foot on this earth (Valmiki being the composer of the very first verse of Sanskrit poetry).

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) In this slOkam ,Swami Desikan prays for the blessings of Adhi Kavi , Sage VaalmIki , who composed the ancient epic poem revered as Sri RaamAyaNam.In the previous verse , Swami Desikan prayed for the anugraham of the Draavida Veda SamhithA drashtA , Swami NammAzhwAr .Here , Swami Desikan prays for Sage VaalmIki’s blessings for his composition in Sanskrit dealing with the PaadhukhAs of Sri RanganaathA , the family deity of Sri RamachandrA .Swami Desikan prays for the gift of a Sanskrit composition rich in meaning and beauty .

(2) In this slOkam , Swami Desikan reminds the PaadhukAs of Sri RanganAthA that Sarasvathi Devi entered this earth from Her abode in satyalOkam to bless Sage VaalmIki to initiate him to compose Srimadh RaamAyaNam. Here , Swami Desikan requests the PaadhukhAs of Sri RanganAthA , which also descended from Sri Vaikuntam to take residence in Srirangam and bless him in his efforts to compose PaadhukhA- Sahasram in a manner befitting the blessings conferred by Devi Sarasvathi on Sage VaalmIki . Swami Desikan reminds the divya PaadhukhAs that its glories are great even when its Lord is absent .In this context , he points out that the PaadhukhAs blessed BharathA for fourteen long years ,while separated from its master, Sri RamachandrA .

(3)The prayer of Swami Desikan to Sage VaalmIki is : ” VasudhA srOthra janmA Sa: Muni: mE divyam vAcham disathu “.

(4) Swami Desikan states that the divya PaadhukhAs brought Sri RanganAthan from Brahma(Satya) Lokam to AyOddhi;Similary , Sarasvathi Devi followed your example when She descended from Satya Lokam ( Her husband’s home )and placed Her first footstep on Sage VaalmIki ( BhArathI yathra prathamam PaadhanyAsam chakrE ).This refers to Sage ValmIki eulogizing the Lord”s (Sri Raama’s) PaadhukhAs first in his Adhi Kaavyam.

(5) Swami Desikan pays tribute to Sage VaalmIki as the most learned one , who understood fully that the world’s Yoga-KshEmam is under the control of the Lord’s (Sri Raama’s) PaadhukhAs ( sakala- jagathAm yOgakshEmam tvayi adhInam Jaanan ).Swami prays to that perceptive and scholarly VaalmIki to give him the divya Jn~Anam and the divya Vaak (Sa: Muni: divyAm VaachAm disathu).

(6) Sakala jagathAm yOgakshEmam tvayi adhInam : yOgam means conferral of Isvaryam that one does not have ; KshEmam means the protection of the Isvaryam possessed by one.PaadhukhAs of the Lord have the power to bless one with both Yogam and KshEmam .Sage VaalmIki comprehended fully such power of the Divya- PaadhukhAs and was thus the first one to celebrate the YogakshEmam-empowering feature of the Divya PaadhukhAs.

திவ்ய ஸ்தாநாத் த்வம் இவ ஜகதீம் பாதுகே காஹமாநா
பாத ந்யாஸம் ப்ரதமம் மநகா பாரதீ யத்ர சக்ரே
யோக க்ஷேமம் ஸகல ஜகதாம் த்வயி அதீநம் ஸ ஜாநந்
வாசம் திவ்யாம் திசது வஸுதாச்ரோத்ர ஜன்மா முநிர் மே

பொருள் – பாதுகையே! ஸத்ய லோகத்தில் இருந்து ஸ்ரீரங்கநாதனை நீயே அயோத்திக்கு எழுந்தருளச் செய்தாய். உன்னைத் தொடர்ந்து வந்த சரஸ்வதி, அயோத்தி இராமனின் காவியமான இராமாயணத்தின் வாக்குகளை வால்மீகிக்கு அளிக்கும் விதமாக பூமிக்கு வந்தாள். இத்தகைய வால்மீகி முனிவர் எனக்கு சிறந்த சொற்களை அளிக்கவேண்டும்

விளக்கம் – இராமாயணத்திற்கு முன்பு வேதங்கள், புராணங்கள் என்று பல இருந்தபோதிலும், ஸம்ஸார விஷயங்கள் அடக்கிய உயர்ந்த நூல்கள் ஏதும் இருந்தது கிடையாது. ஆக முதலில் தோன்றிய இனிமையான காவியம் இராமாயணமே ஆகும். இதே போன்று முதல் அர்ச்சாவதாரமாக இந்த மண்ணில் இறங்கியவன் பெரியபெருமாள் என்றும், நம்பெருமாள் என்றும், அழகிய மணவாளன் என்றும் போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கநாதன் என ஒப்பு நோக்குகிறார். சரஸ்வதிக்கும் பாதுகைக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன? சரஸ்வதி முதன் முதலாக பாரத கண்டத்தில் தோன்றியதால் பாரதி எனப்பட்டாள்; பாதுகை முதலில் பரதனால் ஆராதிக்கப்பட்டதால் பாரதி எனப்படுகிறது. முதலில் பாதுகை இங்கு வந்திருக்கவேண்டும் . அதனை ஒரு கணமும் பிரியாதவனான நம்பெருமாள், பாதுகைகளைத் தொடர்ந்தபடி இங்கு வந்தான் என்று கருத்து.

படம் – ஸ்வாமி தேசிகன் இந்தச் ச்லோகத்தில் போற்றும் ஸ்ரீவால்மீகி மஹரிஷி.

Sloka #5

5. neechEpi Hanta Mama MUrDhani NirvisheSham
TungEpi YannivishatE NigamOttamAngE
PrAchEtasapraBrutiBhi: PraThamOpagItam
StoShyAmi RangapatipAdukayOryugam tat

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

I am going to sing the praise of the Paadukas of Lord Ranganatha which were first sung of by Sage Valmiki and others, being emboldened by the fact that these Paadukas make no distinction between the low and the high, they being pleased to sit on my lowly head as well as on the highly-revered Upanishads without a partiality.

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) Hanta!( what a wonder!) : Swami is astonished here by the miracle of the sacred PaadhukhAs of the Lord adorning with out hesitation the heads of the lowly ones and the most sacred Upanishads ( head of the VedAs : veda Siras ).Swami says that the PaadhukhAs do not discriminate (display nirvisEsham or Taaratamyam )between his “lowly ” head and that of the lofty VedAs.

(2) Swami Desikan calling himself a “neechan ” is in the spirit of naicchAnusandhAnam practised by PoorvAchAryAs and NammAzhwar before :

(a) AaLavandhAr : “asuchim avineetham nirdhayam alajjam maam dhig ” ( I am an aparisuddhan, haughty, heartless and shameless . Oh Lord !You should condemn me for my lowly qualities)… SthOthra rathnam : slOkam :47
(b)AalavandhAr :” na dharmanishtOsmi nachAthmavEdhi na BhakthimAn ” ( I am not rooted in karma yOgam; I do not possess aathma Jn~Anam ;I am far from being a Bhakthan of Yours and am deficient in the practice of Bhakthi Yogam )–SthOthra rathnam: slOkam: 22
(c) NeesanEn niRaivonRumilEn –NammAzhwAr ( I am indeed a lowly one ; I do not have any perfections to claim ).
(d) nORRA nOnbhilEn , NuNNaRivilEn–NammAzhwAr ( I do not possess the wealth of anushtAnams ; I do not have a sharp intellect to understand and revel in Your glories )
(e) seelamillA siRiyOn–NammAzhwAr ( I am a lowly one with no auspicious attributes to speak of ).

It is in this spirit , Swami Desikan describes himself as a neechan ( neechEpi mama murdhani )…(V.S)

(3) This sacred pair of PaadhukhAs ( Rangapathi: PaadhukhayO: yugam ) have been eulogized (sung about) first by the Aadhi kavi VaalmIki ( PrAchEtha: ) and others following him . Swami Desikan states that he will follow their path and sing about the Lord’s sacred PaadhukhAs inspite of his unfitness.

(4) The choice of the word “Prathama Upageetham” brings the picture of Saama Vedam in our mind’s eyes. The mahimai of the PaadhukhAs of the Lord has been “sung ” first by VaalmIki . If Rg VedA deals with knowledge , Saama Vedam focuses on devotion, worship and contemplation in song form that is appropraite for a forest-dwelling sage like VaalmIki . The terms of Uha ghAnam , Uhya GhAnam and AaraNya GhAnam , gramagEya GhAnams cover the song manuals of PoorvArchika and UttarArchika Saamans of Saama vedam . Swami Desikan’s choice of ” Prathama Upageetham ” to describe the eulogy of Sage Vaalmiki fits with the prime status given to the Saama Vedam ( VedAnAm Saama VedhOsmi – Bhagavadh GitA ) and the hoariness of the Lord’s PaadhukhAs—(V.S )

(5) SthOshyAmi: Swami declars his intention to praise the Lord’s Paadhukhais , which are placed on the heads of the lowly ones and the great ones .Padhukais are not unhappy over this act. They feel happy that they are conferring auspicousnes on one and all .

நீசே அபி ஹந்த மம மூர்த்தநி நிர்விசேஷம்
துங்கே அபி யத் நிவிசதே நிகம உத்தமாங்கே
ப்ராசேத ஸ ப்ரப்ருதிபி: ப்ரதம உபகீதம்
ஸ்தோஷ்யாமி ரங்கபதி பாதுகயோர் யுகம் தத்

பொருள் – ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைகள் எப்படிப்பட்டவை என்றால் – மிகவும் உயர்ந்த பொருளான வேதங்களின் தலைகளிலும் உள்ளன; மிகவும் தாழ்ந்தவனான என் போன்றோர் தலைகளிலும் உள்ளன. இது வியப்பல்லவா? வால்மீகி போன்ற உயர்ந்தவர்களால் துதிக்கப்பட்ட அந்தப் பாதுகைகளை நானும் ஸ்தோத்திரம் செய்யப் போகிறேன்.

விளக்கம் – இங்கு வேதத்தின் தலை என்பது உபநிஷத்துக்கள் ஆகும். அவை பாதுகைகளைக் கூறுகின்றன என்று கருத்து. மேலும் வால்மீகி போன்றவர்கள், இராமனின் பாதுகையைத் தங்கள் மனக்கண்களால் மட்டுமே கண்டனர். ஆனால் இங்கு இவரோ அன்றாடம் திருவரங்கனின் பாதுகையை மெய்யான கண்களால் காண்பதால், வால்மீகி போன்றவர்களை விடத் தான் தாழ்ந்தவன் ஆனாலும், துதி செய்ய ஏற்றவன் என்றார்.

வேதங்களின் சிரஸ் பாகத்தில் அமரும் பாதுகைகள், தாழ்ந்தவர்களான நம் போன்றோர் தலைகளிலும் சடாரியாக அமர்வது, இத்தனை தாழ்ந்து வருவது அவற்றின் ஸௌலப்யத்தைக் குறிக்கும். வால்மீகியை ஏன் கூற வேண்டும்? இவருக்கு பாதுகையைப் பற்றிய ச்லோகம் எழுத வழிகாட்டியாக, பாதுகைகளைப் பற்றி முன்பே கூறியவரான வால்மீகியைக் கூறினார்.

படம் – உபநிஷத்துக்களின் பின்னணியில் வால்மீகி அமர்ந்துள்ள காட்சி (நன்றி: இஸ்கான்)

Sloka #6

6. DattE MukundamaNipAdukayOrnivEshAt
ValmIkasamBhavagirA SamatAm MamOkti:
GangApravAhapatitasya KiyAniva SyAt
RaThyOdakasya YamunAsalilAdvisheSha:

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

My words of praise by their speaking of the Lord’s Paaduka mingle with the holy words of Valmiki, equally and without a distinction. After all, the street-waters falling into the Ganga-stream will have no distinctness from the Yamuna-waters also falling into the Ganga.

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) In the 5th (Previous )slOkam , Swami Desikan referred to the NivEsanam ( resting on the head ) of the PaadhukhAs of the Lord and how one becomes sanctified by that affiliation independent of the fact , whether one is low or high in spiritual attainments . Here , Swami explains the power of eulogizing the mahimai of the Mukundha MaNi PaadhukhAs. Swami says that even if he is a “neechan ” , his words of praise of the PaadhukhAs will become glorious like Srimadh VaalmIki RaamAyaNam and that eulogy will achieve an equal status with Srimadh- RaamAyaNam of the Adhi Kavi. When one undertakes the paarAyaNam of Srimadh RaamAyaNam , one gains dhrushtAdhrushta (manifest and unmanfest ) sakala PurushArhtams .Swami points out that the sacredness of the subject matter of his sthuthi(PaadhukhAs) will confer on the reciter the same anugrahams that arise from the paarAyanam of Sri VaalmIki RaamAyaNam.

(2)In this context , Swami says :” mama ukthi: ValmIka sambhava girA samathAm dhatthE “. My words dealing with PaadhukhA sthOthram will attain the revered status equal to that of Srimadh RaamAyaNam.

(3)Swami Deasikan gives us an analogy to understand this phenemenon. He points out the abhEdham (non-differnece) of the rain water(rathyOdhakam ) overflowing from a street in to the sacred GangA and the waters of holy YamunA river(YamunA salilam )entering into the same sacred gangA pravAham .People recognize that there is no difference between the two sources of water, once they have entered into the Sacred GangA and consider the amalgamated jalam as Pavithra GangA jalam . The people do not differentiate the water originating from the street as different (lower in status )than that of the YamunA river that expereinced sangamam with the GangA river.

தத் தே முகுந்த மணி பாதுகயோ: நிவேசாத்
வல்மீக ஸம்பவகிரா ஸமதாம் மம உக்தி:
கங்கா ப்ரவாஹ பதி தஸ்ய கியாநிவ ஸ்யாத்
ரத்யோதகஸ்ய யமுநா ஸலிலாத் விசேஷ:

பொருள் – என்னுடைய இந்த ஸ்லோகங்களை (சொற்களை) நான், உயர்ந்த இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட முகுந்தனான க்ருஷ்ணனின் பாதுகைகள் மீது வைக்கிறேன் . இதனால் நிகழ்வது என்ன? இந்தச் ஸ்லோகங்கள், வால்மீகியின் இராமாயணத்திற்கு நிகராக மாறிவிடுகின்றன. மழைபெய்து வீதியில் ஓடும் நீர் மற்றும் யமுனை நதியின் நீர் ஆகிய இரண்டும் கங்கை நதியில் விழும்போது இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் ஏதும் இல்லை அல்லவா?

விளக்கம் – இங்கு ஒரு கேள்வி எழக்கூடும் . ஸ்லோகம் ஐந்தில், தன்னைத் தாழ்ந்தவன் என்று கூறுகிறார். தாழ்ந்தவனின் சொற்களில் பலன் ஏதும் எற்படுமா என்பதே அந்தக் கேள்வியாகும். இதற்கு விடை தருகிறார் . தான் தாழ்ந்தவனாக இருந்தாலும் தனது சொற்கள் ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைகள் பற்றி உள்ளதால், தாமாகவே பலன் பெற்றுவிடும் என்று கூறுகிறார். இங்கு தெருவில் ஓடும் நீர் என்பதை இவரது சொற்களாகவும், யமுனையின் புனிதமான நீர் வால்மீகியின் சொற்களாகவும், கங்கை நீர் என்பது இரண்டையும் புனிதமாக்கும் பாதுகைகள் என்றும் கொள்ளலாம். மேலும் இதனை பாராயணம் செய்தால் இராமாயணம் போன்று பலன் அளிக்கும் என்றும் கருதலாம்.

படம் – க்ருஷ்ணனின் அழகான திருவடிகள்.

Sloka #7

7. VignyApayAmi Kimapi PratipannaBhIti:
PrAgEva RangapativiBramapAdukE
Vyaktung KshamAssadasatI VigaTaByasUyA:
Santa: Sprushantu SadayaIrhrudayaI: Stutim tE

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Splendidly sportful Paaduka Devi! I submit a prayer even at the outset with some fear, of course. May the discerning scholars, competent in seeing the good and the bad in any work, examine this stotra of mine without any feeling of jealousy and with a kindness-tinged heart-that is with a sympathetic (Sahrdaya) approach!

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) Swami Desikan addresses the Divya Paadhukhais of the Lord in a spirit of ” appOthakku IppOthE solli vaitthEn “. He says : ” Oh PaadhukhE ! I am afraid about the consequences of my efforts to compose a sthuthi about You .Therefore , I will request you to hear my appeal even before adiyEn starts on the composition of the sthuthi about You . PandithAs are known generally as dhOsha darsina: . Please bless me so that these discriminating scholars and great souls( santha: )will have compassion on my efforts and listen to my sthuthi without jealousy . May they have dayai on my efforts to sing Your glories “.

(2) Swami Desaikan qualifies these great scholarly souls as : ” sadhasathI vyankthum kshamA:, vigatha abhyasUyA: santha:”. These great ones can easily differentiate between the Sadh (auspicious ) and the asath (aasuri, inauspicious )tattvams .He appeals to the PaadhukhAs for those scholars to listen to his sthuthi with minds filled with compassion (sadhayayai: Hrudhayai: sthuthim sprusanthu).

(3) “Sprusanthu” means literally to touch some thing (sparsam ). Swami Desikan uses “sprusanthu” to refer to the aspect of coming into contact with his sthuthi about the Sri RanganAtha PaadhukhAs .

(4) Swami Desikan confesses to the divine paadhukhAs of Sri Rangapathi that the task of composing a sthuthi about them is beyond his limits. He says that he is diffident about engaging in such a task. He seeks the PaadhukhAs blessings for the learned scholars to have compassion on his efforts. Swami Desikan hints that he is not concerned with the remarks of the jealous and the nondiscriminating scholars , but only with those of the true and compassionate scholars.

(4) Swami Desikan salutes the Paadhukhais as ” Sri Rangapathi Vibhrama PaadhukhAs”. Vibrahma means roaming about or sporting about . He points out that the PaadhukhAs are for the pleasure of the Lord to go around on His missions (Bhaktha RakshaNam and Dushta Nigraham ).

விஜ்ஞாபயாமி கிம் அபி ப்ரதிபந்ந பீதி:
ப்ராகேவ ரங்கபதி விப்ரமபாதுகே த்வாம்
வ்யங்க்தும் க்ஷமா: ஸதஸதீ விகத அப்யஸூயா:
ஸந்த: ஸ்ப்ருசந்து ஸதயை: ஹ்ருதயை: ஸ்துதிம் தே

பொருள் – ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னைத் துதிக்க நான் இந்த ஸ்லோகங்களை எழுதத் தொடங்கும் முன்னர் (நான் இதனை எழுதத் தகுதி உள்ளவனா என்னும்) ஒரு விதமான பயம் ஏற்படுகிறது. இதனை நான் இங்கு ஒரு விண்ணப்பமாகச் செய்கிறேன் . அது என்னவெனில் – இந்த உலகில் உள்ள நல்லவை, தீயவை ஆகியவற்றை அறியும் திறன் உடைய பெரியோர்கள், மிகுந்த தயை செய்து, நான் இயற்றிய இந்த ஸ்லோகங்களை, பொறாமை நீங்கிய கருணை கொண்ட மனதுடன் கேட்க வேண்டும்.

விளக்கம் – இங்கு பொறாமை அற்ற பெரியவர்கள் என்றார். ஏன்? பொறாமை அற்றவர்கள், குறைகளை நம்மிடம் மட்டுமே கூறுவார்கள். ஆனால் பொறாமை உள்ளவர்கள் அந்தக் குறைகளை ஊர் முழுவதும் கூறி, நம்மை அவமானப்படுத்த எண்ணுவார்கள். எனவே தனது ஸ்லோகத்தில் குறை இருப்பின் தன் மீது பொறாமை அற்ற பெரியோர்கள் தன்னிடம் மட்டுமே தெரிவித்தல் நலம் என்பதால் இவ்விதம் கூறினார்.

மேலும், இந்தச் ச்லோகத்தில் குறை உள்ளது என்று பொறாமை காரணமாகக் கூறிவிட்டால், பாதுகையைப் பற்றிய ச்லோகத்தை அபசாரம் செய்தது போன்றதாகிவிடும். அதனால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் அபசாரத்திற்குத் தான் காரணமாகி விடக்கூடாது என்று அஞ்சுகிறார்.

Sloka #8

8. AshraddhaDhanamapi NanvaDhUnA SvakIyE
StOtrE NiyOjayasi Maam MaNipAdukE Tvam
Deva: PramANamiha RangapatistaThAtvE
TasyaIva Devi! PadapankajayOryaThA Tvam

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Oh Manipaaduka! Have you not literally forced me to compose this hymn in your praise, even when I was not sincerely inclined? For my contention, Lord Ranganatha is sure to testify, even as you would be good testimony in the matter of (my disinclination to compose in praise of) His lotus feet.

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) Here Swami Desikan answers the questions on why he engags in composing this celebration of the auspicious qualities of the Sri RanganAtha PaadhukhAs inspite of his concerns about receiving unfavorable criticisms from intemperate scholars . He says: ” Oh MaNi PaadhukhE ! even if you know that adiyEn does not have the interest or strength to engage in this impossible effort ,You have commanded me to undertake this activity. Your Lord ,Sri Rangapathi knows fully well my limitations and He alone knows about Your unique glories and the special relationship that You have with Him . Therefore , Sri RanganathAn Himself should reveal Your kalyAna guNams to adiyEn so that adiyEn can succeed in my efforts to pay You rightful homage .

(2) Swami Desikan says to the PaadhukhAi that he composed earlier sthuthis on PerumAL , PirAtti , Sri RaamAnujA and that he did not create any sthuthi on the PaadhukhAs (NammSAzhwAr ).He says:” AdiyEn had asraddhai (disinterst ) in this matter. Now , You are commanding adiyEn to compose a sthuthi about You . AdiyEn is not fit to engage in this effort . Your special relationship with the lotus feet of Sri RanganAthA is known only to Him ( Deva: Rangapathi: iha PRAMAANAM ). He is the sole authority and qualified revealer of this special relationship that you enjoy with His sacred feet . Hence adiyEn requests Him to bless me with this knowledge so that my sthuthi about You will have veracity and authenticity .”

அச்ரத்ததானநமபி நந்வதுநா ஸ்வகீயே
ஸ்தோத்ரே நியோஜயஸி மாம் மணிபாதுகே த்வம்
தேவ: ப்ரமாணம் இஹ ரங்கபதி: ததாத்வே
தஸ்ய ஏவ தேவி பதபங்கஜயோ: யதா த்வம்

பொருள் – உயர்ந்த கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! நான் எந்தவிதமான ச்ரத்தையும் இல்லாதவன் ஆவேன் . ஆயினும் உன்னைக் குறித்து ஸ்லோகங்கள் இயற்றும்படி நீ என்னைப் பணிக்கிறாய். ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற திருவடிகளுக்கு நீ எவ்விதம் உள்ளாய் என்று நான் அறியவில்லை. அதனை ஸ்ரீரங்கநாதனே எனக்குக் கூறுவானாக!

விளக்கம் – ஒரு பொருளின் தன்மை என்ன, உயர்வு என்ன என்பதை அந்தப் பொருளின் உரிமையாளர் கூறினால் அல்லவா மற்றவர்களுக்குப் புரியும்? இது போன்று, இங்கு பாதுகையின் தன்மை என்ன என்பதை, அதனை அன்றாடம் தனது திருவடிகளில் அணிந்துள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனே கூறவேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்.

படம் – திருவரங்கத்தில் கண்வளரும் அழகியமணவாளனின் திருவடி நிலைகள். (படம் உதவி: ஸ்ரீமாந் முரளி பட்டர், திருவரங்கம்)

Sloka #9

9. YadhADharam Vishvam Gatirapi Cha Yastasya ParamA
TamapyEkA DhatsE dishasi cha gatim tasya ruchirAm
KaTham sA KamsArErdruhiNaharadurbODhamahimA
KavInAm kshudrANAm tvamasi maNipAdu stuthipadam

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Oh Manipaaduka! You bear on Your head, the Lord who bears all the worlds. If He is to direct the Supreme Resort to all, You take Him along the pleasing paths. Your greatness is not comprehensible to Brahma and Siva. How are you going to become the object of the poetry of lowly poets?

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) Here, Swami Desikan looks in his mind’s eye at the Moolavar of Srirangam with the mark of His mother’s rope on His waist as DaamOdhara KrishNan and addresses Him as “KamsAri” in celebration of His KrishNAvathAram .It is generally recognized that the Moolavar at Srirangam represents KrishNAvathAram and the Uthsavar represents RaamAvathAram …V.S

(2) Swami Desikan states that Lord RanganAthA carries the whole world as “VisvAdhAran” and supports it.Our AchaaryA wonders about the mahimai of the bejewelled Paadhukhai ( maNI Paadhu )of the Lord in this context : ” Oh gem-studded Paadhukhais of Sri RanganAthA ! You carry the glorious Lord , who is the holder of all the Universes as VisvAdhAran ;even that Sarva Sakthan is borne by You .Besides that imcomparable act , You transport Him on Your back everywhere as He goes about performing His divine missions .You support Him in every one of His steps .Because of this extraordinary performance of Yours that is beyond the power of BrahmA-RudrAthis , You have become superior to them in rank .Even BrahmA , RudrA and others could not comprehend fully Your superior guNAs and capture them in the form of praises (sthuthis) about You .If even BrahmA and RudrA can not succeed in eulogizing You adequately , How can adiyEn and others , who are mere unskilled poets hope to succeed in our efforts to praise You appropriately ?”.

(3) The two key phrases in this slOkam are: (a)” Tamapi tvam YEKAA dhathsE “( Even Him , You carry on Your back all by Yourself ). (b) “Tasya RuchirAm gathim cha disathi ” ( Besides carrying Him ,You also give Him beautiful gaits /nadai azhagu and sthAna visEsham ).

(4)Swami concludes this slOkam in a state of awe through the declaration : ” Your greatness is beyond the ken of the son and the grandson of Sriman NaarAyaNan . How can we the Kshudra Kavis ( novice poets )attempt to praise You ? Out of Your greatness , You become the object of our sthuthis “.

(5)Sri RanganAthA is the AathmA for the chEthanams and achEthanams of this universe .For that Prabhu , AzhwAr , who is the Jn~Ani becomes the AathmA .PerumAL comes to us because of AzhwAr’s anugraham .BrahmA and Sivan long for Isvaryam of different kinds. In contrast , there is nothing desirable as Isvaryam to the AzhwAr except PerumAL . Swami Desikan heaves a big sigh here and says ” How can I attempt to praise such a noble AzhwAr Paadhukhais of Sri RanganAthA ) ? Even if PeruumAL coaches me on this subject , I will not be successful in such an impossible effort “.

யதாதாரம் விச்வம் கதிரபி ச யஸ்தஸ்ய பரமா
தமப்யேகா தத்ஸே திசஸி ச கதிம் தஸ்ய ருசிராம்
கதம் ஸா கம்ஸாரேர் த்ருஹிணஹர துர்போத மஹிமா
கவீநாம் க்ஷுத்ராணாம் த்வம் அஸி மணிபாது ஸ்துதிபதம்

பொருள் – கம்ஸனின் சத்ருவாகிய க்ருஷ்ணனின் அழகான திருவடிகளில் உயர்ந்த கற்களுடன் உள்ள பாதுகையே! இந்த உலகம் முழுவதையும் தாங்குபவனாக நம்பெருமாள் உள்ளான். அனைத்தும் வந்து சேரும் இடமாகவும் அவனே உள்ளான்.அப்படிப்பட்ட நம்பெருமாளையே நீ ஒருவளாகத் தாங்குகிறாயே! மேலும் அவனுக்கு ஏற்ற அழகான நடையையும் நீயே அளிக்கிறாய். உனது பெருமைகளை ப்ரம்மன்,சிவன் போன்றவர்களால் கூட அறிய இயலாது. அப்படி உள்ளபோது, அற்ப கவியான என் போன்றவர்கள் துதிக்கும் விஷயமாக நீ எப்படி உள்ளாய்?

விளக்கம் – இங்கு தாங்கி நிற்பது என்பதன் மூலம் உயர்த்தியைக் கூறுகிறார். தன்னை அண்டியவர்களை, நிலையாக அதே இடத்தில் உயர்த்தி நிறுத்தும் வல்லமை கொண்டது பாதுகையாகும் என்று கருத்து.

படம் – க்ருஷ்ணன் கம்சனை மல்யுத்த பூமியில் வதம் செய்யும் காட்சி (படம் நன்றி – இஸ்கான்)

Sloka #10

10. ShrutaprajnyAnasampanmahitamahimAna: kati kati
Stuvanti tvAm santa: shrutikuharakaNdUharagira:
Ahayam tavlpastadvadyadiha bahu jalpAmi tadapi
TvadAyattam RangakshitiramaNapAdAvani! Vidhu:

Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan)

Oh Ranganatha Paaduka! Competent masters, with Sastraic knowledge and fine intellect compose works in Your praise, to whet the ears to listening pleasure. An inferior poet that I am, prattle enormously-but then even that is, according to knowledgeable persons, only due to Your influence.

Special Notes from Sri. U.Ve. V. Sadagopan

(1) Here Swami Desikan addresses the Sri Ranga Kshithi- ramaNa PaadhAvani ( Sri SatAri Soori )and acknowledges that his prattling ,imitative of the great MahAns (santha:), is itself due to the power of Sri SatAri Soori himself .

(2) Swami Desikan describes the Santha: , who eulogized the Divya maNi PaadhukhAs of the Lord of Srirangam as belonging to one of the following two categories: (a)” Srutha:” , those with Saasthra Jn~Anam and Sruthi: ( Learned scholars and experts in VedAs ). (b) ” Praj~nA sampath mahitha mahimAna: ” , those who have a fine intellect due to BhagavAn’s anugraham and celebrated by the world for that sharp intellect for sakala sAsthrArtha grahaNam .Sri PeriyAsramam ANDavans intrepret “Praj~nA ” as “svyam Budhdi:” in their tradition.

(3) The above two categories of santha: have composed sthuthis about Sri Divya MaNi PaadhukhAs , which are equal to the Veda manthrams(Gira: ) in sanctity . Those exalted sthuthis ,when they pass through our ear cavity (Sruthi Kuhara: ),they serve as a potent antidote for the Thinavu ( itch )of the ear cavity (inner ear ). The word that Swami Desikan uses for relief of that persistent itch of the inner ear to hear Sri Sooktis on the Divya PaadhukhAs is ” KaNDUhara:”. The only other place adiyEn has come across in Swami Desikan’s Sri Sookthis using the word “kaNDhUya” is in his dasAvathAra SthOthram . There , Swami describes the situation of the “VihAra Kacchapan”, who sportively took on the role of the giant tortoise to bear the MandhrA mountain on His back as the matthu for the churnig the milky ocean . His words are ” avyAsu: bhuvana thrayeem anibrutham KANDHUYANAI: adhriNA , nidhrANasya Parasya KOORMA VAPUSHO nis:vaasa vaathOrmaya:” . Here Our Lord in His KoormA form is visualized as relieving the itch on His back by scratching against the moving MandhrA mountain resting on His powerful back and falling asleep from the sukham arising from that experience . Swami prays for the exhalations and the inhalations of that slumbering Lord KoormAvathAran to protect the three worlds .

(4) UtthamUr Swamy makes a fine point about the efforts of Santha: , who have praised the mahimai of Divya PaadhukhAs earlier and contrasts it with the effort of Swami Desikan . According to UtthamUr Abhinava Desikan, Swami Desikan seems to say in this slOkam : ” Oh RanganAtha- PaadhukhE! There are many learned scholars and experts in VedAs , who take turns to compose poems in praise of You . They understand however that this prattling by me of poor intellect is intended for You and You alone. It is not clear to me whether their praises are for the Lord Himself or for You . I am however very clear that the many prattlings of mine are directed at none other than Your sacred self .

ச்ருத ப்ரஜ்ஞா ஸம்பந் மஹித மஹிமாந: கதிகதி
ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸந்த: ச்ருதி குஹரகண்டூஹர கிர:
அஹம் து அல்ப: தத்வத் யதிஹ பஹு ஜல்பாமி ததபி
த்வதாயத்தம் ரங்கக்ஷிதிரமண பாதாவநி! விது:

பொருள் – ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை எப்போதும் பாதுகாத்து வரும் பாதுகையே! சாஸ்திர ஞானம் மூலமும், தங்களுக்கே உரிய ஞானம் மூலமும் பல பெரியவர்கள் உன்னை எவ்வளவோ துதி செய்துள்ளனர். அவர்கள் துதியானது காதுகளின் துளைகளுக்கு இன்பம் அளிக்கவல்லதாக உள்ளன. ஆனால் இது போன்ற ஞானம் ஏதும் இல்லாத நான், உன்னைக் குறித்துப் பிதற்றுகின்றேன். இதனையும் உனது செயல் என்றே பெரியவர்கள் கூறுகின்றனர்.

விளக்கம் – பெரியவர்கள் இவ்வாறு புகழ்ந்து கவிதைகள் இயற்றுவது பகவானின் செயல் என்று அவர்கள் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவை அனைத்தும் உனது (பாதுகை) செயல் என்று அவர்கள் அறியவில்லை. ஆயினும் நான் அறிவேன். எனது சொற்கள் முழுவதும் உனது செயலே ஆகும். எனது தலையில் நீ நின்று இவ்வாறு செய்கிறாய் அல்லவா? ஆயினும் அவர்களைக் காட்டிலும் எனக்கு நீ அதிகமாகவே அருளினாய் என்றே கூறவேண்டும். இல்லையெனில் நன்கு கற்ற அவர்கள் துதிக்கு முன்பாக எனது துதிகள் எவ்வாறு நிற்க இயல்கிறது?


படம் – நம்பெருமாளின் தாமரைத் திருவடிகளைக் காக்கும் பாதுகைகள் (படம் நன்றி – ஸ்ரீரங்கநாத பாதுகா இதழ்)

English Source Text: sundarasimham.com
Tamil Source Text: namperumal.com

Print Friendly, PDF & Email

2 COMMENTS

  1. PLEASE GIVE ME THE COMPLETE STANZA WITH MEANINGS / TRANSLATIONS IN ENGLISH AND TAMIL WITH THE PHALASRUTI.
    WITH CENTILLION THANKS IN ADVANCE

    कनकरुचिरा काव्याख्याता शनैश्चरणोचिता श्रितगुरुबुधा भास्वद्रूपा द्विजाधिपसेविता

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here