லக்ஷ்மி சஹஸ்ரம் – மங்கள ஸ்தபகம்

2
2,311 views

ஸ்ரீ:

கூத்பத்திமூலமபி கேசவபாத3பத்3மம்
கல்யாணி தே சுப4கராந்வயமேலநேந |
த்ரைலோக்ய மங்க3ல மஜீ ஜநத3ப்தி4கந்யே
தீர்த2ம் சிவத்வபரிதா3யி கபாலிநோsபி

MEANING:
KalyAni! One who is auspicious! EmperumAn’s lotus feet even though originated from an unclean place became auspicious due to their association with Your lotus like hands. Thus, His feet attained the capacity to purify everything in the three
worlds including Siva’s hands that was dirty due to the blood-dripping Brahma’s head that he plucked.

COMMENTS:
‘kUtpatti mUlam’ should be split as ku+utpatti mUlam, one that emerged from an inauspicious source. ‘ku’ also means bhUmi. The term kUtpatti mUlam also means the source of bhUmi. Purusha sUktam says “padbhyAm bhUmi:” indicating that the world occurred from EmperumAn’s feet. The poet calls EmperumAn’s feet unclean to bring out the greatness of PiraTTi’s hands. PiraTTi caresses EmperumAn’s feet and thus makes them auspicious.

source:

www.alamelumanga.org

Print Friendly, PDF & Email

2 COMMENTS

  1. Photo that is published here is taken on Pangunu Uthiram; Sri Prahaladavaradan with Sri Chenchulakshmi Thayar of Sri Ahobila MUTT temple at Chembur,Mumbai Moolavars in this temple are Sri Lakshmi Narasimhan,Sri Lakshmi Narayanan,Sri Lakshmi Hayagreeva and seperate Sannidhi for Mahalakshmi Thyar. Utsvar is Sri Prahaladavaradan and Thayar Sri Chenchulakshmi is Utsavar at thayar Sannidhi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here