Home Authors Posts by Vinay Shankam

Vinay Shankam

6 POSTS 0 COMMENTS
Adiyen is a seeker, disciple and follower of Swami Ramanuja's Visishtadvaita Vaishnavism. Adiyen received SamAshrayanam at the lotus hands of His Holiness Sri Lakshmi Hayavdana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy. Adiyen is undergoing advanced training remotely in revered SriVaishnavite scriptures viz. Vedartha Sanghraham and Bhagavad Viṣaya Kālakṣepam at the lotus feet of U.Ve. Sri. Velukkudi Krishnan Swami. Adiyen is an ardent follower of these revered preceptors (AchAryas) viz. U. Ve. Sri. Villur Nadadur Karunakaran Swami of Sri Bhashya Simhasanam, U. Ve. Sri. Rama Ramanuja Achari of Sri Matham and U. Ve. Sri. D. A. Joseph Swami of Puducherry