Book Release by Srimath Parakala Swamy

0
3,368 views

Krishna Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy

On the auspicious occasion of thirunakshatram of Srimad Abhinava Vaageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Mahadeshika [Chaitra – Revathi; April 27, 2014], several books will be released by Srimath Parakala Swamy. These are as follows:

 1. Sri Hayavadhana Vijayaha srisukthi (authored by Asthana Maha Vidwan “Kavitha Dhurandhara Sri Venkata Raghava Suri) contains following
  • Acharya Srimukham Samarpanam
  • Purvacharya Vandanam
 2. Srinivasa Brahmatantra Swatantra Grantha Mala srisukthi contains following
  • Acharya Srimukham Samarpanam
  • Purvacharya  Vandanam
  • Sri Srinivasa Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Vaibhavam (22nd Jiyar)
  • Sri Srinivasa Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Vaibhavam (28th Jiyar)
  • Sri Lakshmyupayatvadeepa (by 22nd Jiyar)
  • Sri Parakala Vaibhavaprakashika stotram    (by 22nd Jiyar)
  • Sri Parakala Mangalam    (by 22nd Jiyar )
  • Sri Srinivasa Parakala Mahadeshika mangalam ( by 23rd Jiyar)
  • Tapta chakrankana pramana vivrutti (by 28th Jiyar)
  • Sri Srinivasa Parakalaguru Vedapadastava ( by Asthana Maha Vidwan Atreya Varadacharya)
  • Sri Srinivasa Brahmatantra Parakala Swamy Ashtottarashata namavali ( by the HH Mummudi Krishnaraja Wadiyar)
 3. Ranganatha Brahma Tantra Swatantra Grantha Mala srisukthi contains following:
  • Acharya Srimukham Samarpanam
  • Purvacharya Vandanam
  • Sri Ranganatha Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Vaibhavam (30th Jiyar)
  • Sudarshanavadah
  • Sri Hayagriva mangalam
  • Anugraha shlokah
  • Sri Rahasyatrayartha sangraha (Karikarupah)
 4. Sri Krishna Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy’s 5th Grantha Mala srisukthi contains following:
  • Acharya Srimukham Samarpanam
  • Purvacharya Vandanam
  • Sri Krishna Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Vaibhavam
  • Acharya Gadyam (Written on Tadimari Srinivasa Brahma Tantra Parakala Swamy)
  • Sri Prapannakarna rasayanakhya (Acharya Vedapadastava with sanskrit commentary)
  • Sri Sampathkumara stutih (Composition on Thirunarayana -Melkote)
  • Alankaramanihara lakshana shlokah
  • Sri Krishna Brahmatantra Swatantra Ashtottarashata Namavali (by HH Nalvadi Krishna Raja Wodeyar)
  • Sri Krishna Brahmatantra Swatantra Srisukti Sangraham
 5. Maha Parakala Swami Granthams:”
  • ‘Mitha Prakashika’ – A RARE Commentary on Sri Bhashya ( Shrutha Prakashika ) by Maha Parakala Jiyar ( 21st Jiyar). The Grantham is being published 1st time from manuscript!!!
  • ‘Dramidashruthi TatvArtha Prakashika’ – Thiruvaymozhi Vyakhyanam (18000 padi)
 6. THE SOUVENIR ‘ Sri Vagisha Priya’ will host a number of rare articles in Kannada, Telugu, Tamizh and English.

P.S: The books will be made available after the thirunakshatrams. Devotees may contact:
Sri Achyutharaman : +91 93412 70559
Sri Sampath Kumar : +91 99867 82055
Sri Sudarshan : +91 9731633664

In addition, on the festive occasion of the 81st Thirunakshatra Mahothsavam of Sri Lakshmi Hayavadana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala swamy, Veda and Divya Prabandha Parayanams from 23rd April 2014 – 4th May 2014.

parakala swamy thirunakshatram1 parakala swamy thirunakshatram2 veda parayana schedule veda parayana schedule1

Hayavadana vijayaha book Krishna Brahmatantra Swatantra Parakala Grantha Mala Ranganatha Brahmatantra Swatantra Grantha Mala Srinivasa Brahmatantra Swatantra Grantha Mala22nd Peetham Parakala Swamy 28th Parakala Swamy Parakala Swamy Thanian30th Parakala Swamy krishna Brahmatantra swamy thanian Krishna Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Nalvadi_Krishnaraja_Wodeyar_1881-1940

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here