Thirunakshatra Mahotsavams at Mysore Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt

0
2,816 views

parakala jeeyar

The Thirunakshathra Mahotsavams of Sri Bhagavadh Ramanuja, Sri Maha Parakala Swami, Sri Varada Ramanuja Swami, Sri Ramanuja Brahmatantra Parakala Swami, and the 80th Thirunakshatra Mahothsavam of  Sri Lakshmi Hayavadana Divya Manipaduka sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatanrta Swatantra Parakala Swami will be celebrated from April 23rd to May 4th, 2014.

The following is the programme detail:

  • 23.04.2014: Wed: Shravana Nakshathra : Thirumanjanam to Sri Lakshmi Hayavadana , Shathumurai – Theertha Prasadam
  • 25.04.2014: Fri: Dhanishta Nakshatra : Hayagriva homa, pavamana homa, sri vishnu sahasranama homa, Shathumarai, teertha prasada.
  • 26.04.2014: Sat: Purvabhadra nakshatra : Sri Varada Ramanuja Swami (Denkani kotai swami) thirunakshatra. Hayagriva Homa, Purusha Suktha homa, Sri Suktha homa, Nakshatra homa, Shathumarai, teertha prasadam.
  • 27.04.2014: Sun: REVATHI NAKSHATRA: The 80th thirunakshatram of Sri Lakshmi Hayagriva Divya Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatantra Swantantra Parakala Swami. Hayagreeva Homa, Gayathri Homa, Narasimha Homa, Rama taraka homa, Purnahuthi, Shathumarai, teertha prasada goshti, Evening : On the occasion of SRI VARAHA JAYANTHI, Sri Shwetha Varaha Swami uthsavar –  SRI NEELAMEGHA PERUMAL from Mysore Palace is brought to Sri Matam for Thiruvaradhana and Pattabhishekam
  • 02.05.2014: Fri: Rohini Nakshatram: Sri Ramanuja Brahmatantra Parakala Swami Thirunakshatram (25th Jiyar)
  • 04.05.2014: Sun: Aardra Nakshathra (Thiruvadirai)Sri Bhagavadh Ramanuja and Sri Maha Parakala Swami(21st Jiyar) Thirunakshatrams. Morning: Thirumanjanam to Sri Lakshmi Hayavadana – Sri Sita Rama Lakshmana Bharatha Shathrugna – Sri Ramanuja – Sri Maha Parakala swami – Theertha – Prasada

There will be Veda and Divya Prabhanda Parayanams everyday from April 23 (Sravana Nakshatram) to May 4, 2014.

Address:

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt
Krishna Vilas Road, Near Jagan Mohana Palace
Mysore – 570 024Contact for more details: Sri Krishna Prasad – 9448505441Sri G.K  –  9900904431

The following is the official pathrigai in Kannada and English:

Parakala Jeeyar Ayyavari Palle2parakala mutt pathrigai parakala mutt pathrigai1 parakala mutt pathrigai2 parakala mutt pathrigai3 parakala mutt pathrigai4

Information by  Sri Sripuram Srikanth

Parakala Jeeyar Anjanagiri

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here