Dayasatakam – Slokas 15 to 18

0
2,244 views

SLOKAM 15

vRuShagiri gRuhamedhi guNaa :
bodha balaishvarya vIrya shakti mukhaa : |
doShaa bhaveyurete
yadi naama daye tvayaa vinaabhootaa ||15
வ்ருஷகிரி க்ருஹ மேதி குணா :
போத பலை ஷ்வர்ய வீர்ய ஷக்தி முகா |
தோஷா பவே யுரேதே
யதி நாம தயே த்வயா விநா பூதா ||15

(MEANING):

Oh Dayaa Devi! The six GuNams of Jn~Anam, Balam, Iswaryam, Sakthi, Veeryam and Tejas are the resident guNams of the Lord, who observes grahasthAsramam with You to protect His Viswa Kudumpam (BhOdha-Bala-Iswarya-Veerya Sakthi mukhA: Vrushagiri GruhamEdhi guNaa:). If these six guNmas that entitle Him to be recognized as BhagavAn were to leave Him, then they will all become dhOshams instead of being kalyANa guNams. If You (Dayaa Devi) are not with Your Lord, then they will become instruments for the punishment of the chEthanams. When You are united with Your Lord, they become overpowered by You and they join You instead of contesting You and the ultimate beneficiaries of that union are the chEtanams that get protected instead of being punished harshly. Because of this vaibhavam, Oh Dayaa Devi, You shine supreme among all the other guNams of the Lord.

வ்ருஷகிரி க்ருஹமேதி குணா: போத பல ஐச்வர்ய வீர்ய சக்தி முகா:
தோஷா பவேயு: ஏதே யதி நாம தயே த்வயா விநாபூதா:

பொருள் – தயாதேவியே! திருமலையில் இல்லறத்தில் உள்ள ஸ்ரீநிவாஸனுடைய ஞானம், பலம் , வீர்யம், ஐச்வர்யம், சக்தி போன்றவை உன்னுடன் சேர்ந்து இல்லாமல் பிரிந்தால் என்னவாகும் என்றால் – அவை குணங்களாக இருப்பதை விடுத்து, மக்களுக்குத் தீமை ஏற்படுத்தும் குற்றங்களாகவே மாறி விடும்.

விளக்கம் – பகவானின் உயர்ந்த குணங்கள் அவனுக்கு எவ்விதம் குற்றம் ஏற்படுத்தும்? தயை இல்லாமல் ஞானம் மட்டும் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த ஞானம் என்பது நாம் செய்யும் தவறுகளை ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு உணர்த்தி, அதற்கான தண்டனையையும் அவன் அளிக்கும்படிச் செய்து விடும். ஆக தயை இல்லாமல் அனைத்து குணங்களும் எதிர்மறையான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும் என்று கருத்து.

இங்கு ஸ்ரீநிவாஸனை ஸ்வாமி தேசிகன், க்ருஹஸ்தன் என்று கூறுவதைக் காண்க. யதிராஜ சப்ததியில் ஸ்ரீநிவாஸனை – கமலா க்ருஹமேதி – என்றார். இது போன்று ரகுவீர கத்யத்தில் இராமனை க்ருஹஸ்தன் என்று வர்ணித்தார்.

க்ருஹஸ்தன் என்று ஸ்வாமி கூறுவதில் வேறு காரணம் உள்ளது – ப்ரம்மச்சாரி, ஸந்ந்யாஸி முதலானவர்கள் க்ரஹஸ்தனையே தங்களுக்கு உதவியாக கொள்கின்றனர். ஆக க்ருஹஸ்தனுக்கு பல உயர்ந்த குணங்கள் இருப்பது அவசியம் ஆகிறது. ஆகவே ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு இந்தப் பெயர் பொருத்தமே என்று ஸ்வாமியின் கருத்து.

SLOKAM 16

aasRuShTi santataanaam
aparaadhaanaaM nirodhinIM jagata : |
padmaa sahaaya karuNe
pratisanjara kelimaacharasi ||16

(MEANING):

Oh Dayaa Devi of Lord SrinivAsa (PadhmA sahAya KaruNE)! You engage in the sport of praLayam (dissolution of the world of sentients and insentients). From the time of creation, the sentients (ChEthanams) accumulate gigantic piles of sins. There is no limit to the sins that they pile up. The ChEthanams do not take a rest from compiling these sins. At this state, how can they hope for sath gathi? Oh Dayaa Devi! You decide to put an end to their sinful acts and initiate the sport of PraLayam. During the time of dissolution, the chEthanams do not have any sareeram or limbs (Indhriyams). They lie dormant in a state of torpor like a JaDa vasthu. In that state of existence, they have no possibility to accumulate sins. They are freed from the fatigue of experiencing sukhams and dukkhams as before. The habit of collecting sins is also broken during the state of being like a JaDa vasthu. Mothers concerned with the performance of mischievous acts by their children force them to take rest to disengage them from their chEshtais. When the children are rested and wake up, their propensity for engagement in dushta kaaryams will diminish Similarly, Mother Dayaa DEvi, You initiate the sport of PraLyam to disconnect he chEthanams from their sinful acts (Jagatha: aparAdhAnAm nirOdhineem prathisanchara kELim Aacharasi).

ஆஸ்ருஷ்டி ஸந்ததாநாம் அபராதாநாம் நிரோதிநீம் ஜகத:
பத்மா ஸஹாய கருணே ப்ரதி ஸஞ்சர கேளிம் ஆசரஸி

பொருள் – பத்மாவதியுடன் கூடிய ஸ்ரீநிவாஸனின் தயாதேவியே! இந்த உலகம் ஸ்ருஷ்டி செய்யப்பட்டது முதலாக, இந்த உலகில் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து பாவங்கள் செய்தபடியே உள்ளனர். இதனைத் தடுக்க நீ ப்ரளயம் என்னும் விளையாட்டைச் செய்கின்றாய் போலும்.

விளக்கம் – ப்ரதி ஸஞ்சரம் என்ற பதம் ப்ரளயத்தைக் குறிக்கும். ஸஞ்சரம் என்றால் பரத நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் “பின்னோக்கிச் செல்லுதல்” என்று பொருள். ப்ரளயத்தின்போது அனைத்தும் பகவானிடம் மீண்டும் சென்று ஒன்றி விடுவதால் (லயித்து விடுவதால்), இந்தப் பதம் ப்ரளயத்தைக் குறிக்கும்.

தயாதேவி ஸ்ரீநிவாஸனிடம் உள்ளபோது மிகவும் கொடூரமான செயலாகிய ப்ரளயம் எவ்விதம் உலகை அழிக்கிறது? இதற்கான விடையைக் காண்போம். குழந்தைகள் மிகவும் பொல்லாத செயல்களையே செய்து வருவதாக வைத்துக்கொள்வோம். இதனைக் கண்ட அவற்றின் தாயானவள், அந்தக் குழந்தைகளின் பொல்லாத்தனத்தை மறக்கச் செய்ய முயற்சிப்பாள். பல முயற்சிகளும் தோல்வி அடைந்த பின்னர், இறுதி முயற்சியாக, அக்குழந்தைகளை உறங்க வைப்பதை நாம் காணலாம். அது போன்று நமது பாவச் செயல்களைப் போக்க தயாதேவி எத்தனையோ முயற்சி செய்கிறாள். இறுதியில், நமது பாவங்களை மறக்கடிப்பதற்காக, ஸ்ரீநிவாஸன் மூலம் ப்ரளயத்தை ஏற்படுத்தி, அனைத்தையும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்த்துகிறாள்.

மீண்டும் ஸ்ருஷ்டியின்போது ஜீவங்களுக்கு உடல் என்பது தயாதேவியின் மூலமே கிட்டுகிறது. ஒரு மனிதனிடம் ஒரு படகைக் கொடுத்து, நதியில் செல்லும்படிக் கூறியதாக வைப்போம். அவன் படகில் செல்லாமல் தன் விருப்பப்படி நதியில் மூழ்கிச் சென்றான் என்றால், படகு கொடுத்தவனுக்கு வருத்தம் ஏற்படும் அல்லவா? இதே போன்று, உடல் கொடுத்த தயாதேவிக்கு, மனிதர்கள் தவறான பாதையில் செல்வதைக் கண்டு வருத்தம் ஏற்படுகிறது. ஒரு நாட்டிய மேடையில் நடைபெரும் நிகழ்வுகள் அபஸ்வரமாக ஒலிக்கும்போது, நாட்டியமாடுபவர்கள் பின் நோக்கி நகர்வது வழக்கம். இந்த உலகையே நாட்டிய மேடையாகக் கொண்டால், அங்கு அபஸ்வரம் உண்டானால், தயாதேவியானவள் ப்ரளயம் ஏற்படுத்தி விடுகிறாள்.

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/ban74g6eu0o5pwz/017-Dayasathakam-Slo-(15-18)-01.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 15 to 18″ dl=”0″]
[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/w86kjw9goleulfd/018-Dayasathakam-Slo-(15-18)-02.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 15 to 18″ dl=”0″]
[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/ttdsfx6m0m1mm2j/019-Dayasathakam-Slo-(15-18)-03.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 15 to 18″ dl=”0″]

 

SLOKAM 17

achida vishiShTaan pralaye
jantoo navalokya jaata nirvedaa |
karaNa kalebara yogaM
vitarasi vRuShashaila naatha karuNe tvam ||17

(MEANING):

Oh KaruNai of ThiruvEngadamudayAn! Overcome by Your matchless compassion, You bless the chEthanams with Indhriyam and Sareeram as they say helpless like JaDa vasthus during the time of PraLayam. You are saddened by their plight and grant them the sambhandham with limbs and a body.

(COMMENTS):

Oh Dayaa Devi! As the chEthanams lie in a state of immobility and non-comprehension during the time of deluge and remind You of their state as achith avisishta Vasthu, You become saddened (Thvam janthUn avalOkya jaatha nirvEdhaa). You reflect on how they can pursue an aasthikaa life if they stay in that helpless state. You want to help them out of Your svAbhAvika dayaa. You grant them again another sareeram with indhriyams as well as clear Jn~Anam to conduct themselves with vivEkam in hte new janmaa. All of these are your kind acts. Your initative is like that of the mother, who lets the naughty child sleep first, get some rest and thereafter take pity on it and wake that child up and feed it with delectable things to enjoy.

அசித் அவிசிஷ்டாந் ப்ரளயே ஜந்தூந் அவலோக்ய ஜாத நிர்வேதா
கரண களேபர யோகம் விதரஸி வ்ருஷசைலநாத கருணே த்வம்

பொருள் – ஸ்ரீநிவாஸனின் தயாதேவியே! ப்ரளயத்தின்போது அனைத்து உயிரினங்களும் அசேதனப் பொருள்கள் போன்று, அசைவற்றுக் கிடப்பதைக் கண்டு நீ மனம் வருந்துகிறாய். உடனே, ப்ரளயத்தில் உனக்கு ஏற்பட்ட விருப்பத்தை நீக்கி, அவர்களுக்குப் புலன்களுடன் கூடிய உடலை அளிக்கிறாய்.

விளக்கம் – கடந்த ச்லோகத்தில் தயாதேவியே ப்ரளயத்தின் காரணம் என்று கூறி, இங்கு அவளே ஸ்ருஷ்டிக்கும் காரணம் என்று கூறுவதைக் காண்க. இதன் கருத்து, தயாதேவியால் தூண்டப்பட்ட ஸ்ரீநிவாஸன் இவற்றைச் செய்கிறான் என்பதாகும்.

இங்கு கூறப்பட்ட யோகம் என்பது ப்ரளயத்தின் பின் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உடல் மற்றும் புலன்கள் அளிக்கும் செயலாகும். கரணம் என்றால் ஞானேந்திரியங்கள் ஆகும். ஜீவன் கரணம் மற்றும் களேபரத்தோடு இணையும்போது, அவனுக்குச் சிந்திக்கவும் செயலாற்றவும் செய்யத் தேவையான திறன் ஏற்படுகிறது.

SLOKAM 18

anuguNa dashaarpitena
shrIdhara karuNe samaahita snehaa |
shamayasi tama : prajaanaaM
shaastramayena sthira pradIpena ||18

(MEANING):

The key words here are: “Sridhara KaruNE! SaasthramayEna sTira pradheepEna prajAnAm tama: Samayasi” (You light the steady lamp of Bhagavath Saasthrams to banish the darkness of ajn~Anam in the minds of the chEthanams). You light this lamp with great affection (samAhitha snEhaa) and with the right kind of wick (anuguNa dasaa arpithEna pradheepEna).

COMMENTS

One lights the lamp after adding the oil and placing the wick. That helps one find the way in the surrounding darkness and permits people to get to their destinations. Oh Mother Dayaa Devi! All the chEthanams are Your children. You light a lamp for their benefit. The affection that You have for them is the oil for that lamp. The auspicious guNams that arise at  appropriate times are the wicks for that eternal lamp of the Bhagavath Saasthrams and the Vedams. The ajn~Anam of the Jeevans is removed by the lustre linked to the lamp and they travel on the paths laid out by the Saasthrams. Swamy Desikan implies that the provision of Bahgavath Saasthrams as the guiding lamp is an act of Dayaa DEvi.

அநுகுண தசா அர்ப்பிதேந ஸ்ரீதர கருணே ஸமாஹித ஸ்நேஹா
சமயஸி தம: ப்ரஜாநாம் சாஸ்த்ர மயேந ஸ்த்திர ப்ரதீபேந

பொருள் – மஹாலக்ஷ்மியைத் தரித்தவனின் கருணை தேவியே! சாஸ்திரம் என்னும் நிலையாக எரியும் தீபத்தில், ஸத்வ குணம் என்னும் திரி கொண்டு, அன்பு என்னும் எண்ணெய் ஊற்றி நீ ஏற்றுகிறாய். இதன் மூலம் மக்களின் அறியாமை என்ற இருள் நீக்கப்படுகிறது.

விளக்கம் – பதினோராவது ச்லோகத்தில் ப்ரளயத்தைப் பற்றிக் கூறினார். இதனை ஏற்படுத்துவதும் தயாதேவியே என்றார். 17-ஆவது ச்லோகத்தில் தயை மூலமாகவே ஸ்ருஷ்டி ஏற்படுவதாகக் கூறினார். அதன் அடுத்த நிலையான சாஸ்திரங்கள் உண்டாவதை இங்கு கூறினார்.

முதலில் ப்ரளயம் உண்டாகிறது. அடுத்து ஸ்ருஷ்டி ஏற்படுகிறது. இவை இரண்டும் உடல் தொடர்பு கொண்டவையாகும். ஒன்றில் உடல் அழிக்கப்படுகிறது, மற்றொன்றில் உடல் உருவாகிறது. அடுத்த நிலையாக நான்முகன் படைக்கப்பட்டு, அவனுக்கு வேதங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. இது ஆத்மா தொடர்புடையது. இந்த நிலையை இங்கு கூறுகிறார்.

Source:
English: Oppiliappan KOil Sri Varadachari SaThakOpan Swami
Tamil: Sridharan Swami of Srirangam

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here