Dayasatakam – Slokas 12 to 14

0
1,271 views

api nikhila loka sucharita
muShTin dhaya durita moorchchhanaa juShTam |
sanjIvayatu daye maam
anjana girinaatha ranjanI bhavatI ||12
அபி நிகில லோக ஸுசரித
முஷ்டிந்தய துரித மூர்ச்சநா ஜூஷ்டம் |
ஸஞ்ஜீவயது  தயே மாம்
அஞ்ஜந கிரிநாத ரஞ்ஜனீ பவதீ ||12

(MEANING):

Oh Dayaa Devi, who gladdens the heart of ThiruvEngadamudayAn should bring me back to life as I stay in a state of coma from the effects of the mighty assembly of sins of mine. The nature and severity of adiyEn’s sins are such that they can consume in one sip the integrated assembly of the puNyams of all the people.

(COMMENTS):

Oh Dayaa Devi! You are adiyEn’s Mother. It is Your responsibility to protect Your child. There is no limit to the sins that I have accumulated. When one compares the weight of my sins with those of the puNyams of the rest of the jeevans of the world, it would become clear my sins outweigh the other’s puNyams decisively. adiyEn’s sins can suck up in one gulp all the puNyams of the others. The power of these pApams has knocked me into a state of stupor. Your Lord resides in the ThiruvEngaDam hills known for its medicinal herbs (Oushadhis). He is a celebrated Doctor, who specializes in curing the diseases of SamsAram. Through Your charm and conductance, You endear the Lord of Thirumala. Therefore, He will not ignore Your pleas. Oh Dayaa Devi! adiyEn appeals to You to plead with Your Lord to chase away my sins, restore me from my trance like state and bless me with auspicious life.

அபி நிகில லோக ஸுசரித முஷ்டிந்தய துரித மூர்ச்சநா ஜுஷ்டம்
ஸஞ்ஜீவயது தயே மாம் அஞ்ஜந கிரிநாத ரஞ்ஜநீ பவதீ

பொருள் – தயை தாயே! இந்த உலகில் நாம் செய்யும் புண்ணியங்கள் அனைத்தையும் ஒரே பிடியில் விழுங்கவல்ல பல பாவங்களை நான் செய்தபடி உள்ளேன். அந்தப் பாவங்களின் விஷம் காரணமாக மயங்கிக் கிடக்கின்றேன். ஸ்ரீநிவாஸனை நீ எவ்விதம் மகிழ்விக்கிறாயோ அதே போன்று என்னையும் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விளக்கம் – ஸ்ரீராமானுஜரின் ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் முதல் இரண்டு ச்லோகங்களை இங்கு கையாளுகிறார். முதல் ச்லோகத்தில், எம்பெருமானார் – அகில புவன – என்று கூறியதை இவர் – நிகில லோக – என்று மாற்றியும்; இரண்டாவது ச்லோகத்தில் – ஸஞ்ஜீவிநீம் – என்று வ்யாசரின் ப்ரஹ்ம சூத்திரத்தை அமிர்தம் என்று கூறியது போல் இவரும் ஸஞ்ஜீவயம் என்றும் கூறினார்.

இங்கு மயக்கம் என்பது தான் செய்த பாவம் என்ற விஷத்தால் ஏற்பட்டது என்றும்; அவை தனது ஆத்மாவை அறியாமை என்ற மயக்கத்தில் ழூழ்க வைத்தன என்றும் கூறினார். தாய் ஒருவள் தனது குழந்தை மயக்கம் வந்து விழும்போது மூலிகைகளை எடுத்து வந்து வைத்தியம் செய்வாள். தான் மயக்கத்தில் உள்ளபோது திருமலையில் கிடைக்கும் அபூர்வமான மூலிகையான ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை என்பதன் மூலம் தனது மயக்கம் தெளிய வாய்ப்புண்டு என்றார்.

மேலும் இங்கு அஞ்ஜனகிரிநாதன் என்று கூறியது காண்க. இதிலும் ஸ்வாமி தேசிகனின் சாமர்த்தியம் புலப்படுகிறது. எப்படி? இலட்சுமணன் மூர்ச்சை அடைந்து விழுந்தபோது ஸஞ்ஜீவினி பர்வதத்தை அனுமன் (அஞ்ஜனா தேவி அனுமனைப் பெற தவம் இடந்த இடம் என்ற பொருத்தம் காண்க) தூக்கி வந்து உயிர் பிழைக்க வைத்தான் அல்லவா? அது போன்று நீயும் (தயாதேவி) என்னை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் – என்றார்.

SLOKAM 13

bhagavati daye bhavatyaa
vRuShagiri naathe samaaplute tuNge |
apratigha majjanaanaaM
hastaalambo madaagasaaM mRugya ||13
பகவதி தயே பவத்யா
வ்ருஷகிரி நாதே ஸமாப்லுதே  துங்கே|| .
அப்ரதிக மஜ்ஜ நாநாம்
ஹஸ்தாலம்போ மதாகஸாம் ம்ருக்ய : ||13

(MEANING):

Oh Daya Devi sharing the six GuNams (Bhagavathy)! Your Lord resides on the top of a tall hill. He is immersed in Your Dayaa GuNam and struggles to hold His feet steady as He is impacted by Your flood. If that were to be so, there is no chance for my sins to escape the impact of Your flood. When He struggles under Your KaruNaa pravAham, the thought in His mind about my sins also gets sunk. You have the first rank among His auspicious guNams. When His mind filled with thoughts about You, He has no recourse except to shower His cool glances on me, banish my sins and protect me.

பகவதி தயே பவத்யா வ்ருஷகிரிநாதே ஸமாப்லுதே துங்கே
அப்ரதிக மஜ்ஜநாநாம் ஹஸ்த ஆலம்ப: மத் ஆகஸாம் ம்ருக்ய:

பொருள் – பெருமை மிகுந்த தயாதேவியே! உனது தயை என்ற வெள்ளமானது கரை புரண்டு ஓடுகிறது. என்னுடைய பாவங்கள் அதில் மூழ்கி விடுகின்றன. இந்த வெள்ளத்தில் ஸ்ரீநிவாஸனும் மூழ்கியபடி இருப்பதால், அவனது கைகளில் எனது பாவங்கள் தேடும்படி ஆகின்றன.

விளக்கம் – ஸ்ரீநிவாஸன் மிகவும் உயர்ந்த மலை மீது உள்ளான். தயையின் வெள்ளமானது அந்த மலையையும் மூழ்கடித்து, அவனையும் மூழ்கச் செய்கிறது. இவ்விதம் ஸ்ரீநிவாஸனே மூழ்கிவிடும் போது, தனது பாவங்கள் மூழ்காமல் இருக்குமா என்று வியக்கிறார்.

பொதுவாக ப்ரளயத்தின்போது இந்த உலகை பகவானே மூழ்கடிப்பது வழக்கமாகும். ஆனால் இங்கு தயையின் வெள்ளத்தில் அவனே மூழ்கி நிற்கிறான். இவ்வாறு செய்யும்போது எனது பாவங்களுக்குக் கை கொடுத்து மீண்டும் காப்பாற்றுபவர்கள் யார் உள்ளனர்?

கிருஷ்ணன் கீதையில் – ஞானம் என்பது அனைத்தையும் எரித்து விடும் – என்றான். ஆனால் கருணையே வடிவான தயாதேவியால் நம் பாவங்களை எரிப்பது என்ற கொடுமையான செயல்களை கூடச் செய்ய இயல்வதில்லை. மாறாக, நமது பாவங்களை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும் ஸ்ரீநிவாஸனை மூழ்க வைத்து, அவனுடைய அந்த நினைவுகளைக் கழுவி விடுகிறாள்.

திருவேங்கடம் என்ற பதத்தில் உள்ள வேம் என்பது எரித்தல், பொசுக்குதல் என்பதாகும். நமது பாவங்களை எரிப்பது திருவேங்கட மலை என்பது இருக்க, இங்கு இவர் உண்மையில் அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை, அவை மூழ்கடிக்கப்படுகின்றன என்றார்.

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/gep0ia7gjlv7jhi/014-Dayasathakam-Slo-(12-14)-01.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 12 to 14″ dl=”0″][wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/7xgambcnfjt7ek7/015-Dayasathakam-Slo-(12-14)-02.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 12 to 14″ dl=”0″][wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/9cse4kdd1lufb70/016-Dayasathakam-Slo-(12-14)-03.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 12 to 14″ dl=”0″]

 

SLOKAM 14

kRupaNa jana kalpa latikaaM
kRutaaparaadhasya niShkriyaa maadhyaam|
vRuShagiri naatha daye tvaaM
vidanti saMsaara taariNIM vibudhaa ||14
க்ரு பண ஜந கல்ப லதிகாம்
க்ருதாபரா தஸ்ய நிஷ் க்ரியா மாத்யாம் |
வ்ருஷகிரி நாத தயே த்வாம்
விதந்தி ஸம்ஸார தாரி ணீம் விபுதா ||14

(MEANING):

Oh Divine Consort of the Lord of Vrusha Giri (Vrusha Giri naaTa DayE)! Thou art the boon granting Kalpakaa creeper to those who have no capabilities to practice arduous upAyams like Bhakthi Yogam (Thvam krupaNa jana Kalpa lathikaa). They perform instead SaraNagathy to You. These akinchana janams know that You are the primary help in performing prescribed purificatory PrAyascchitthams to destroy their huge bundles of sins (ThvAm ViBhuthA: krutha aparAdhasya AadhyAm nishkriyAm ithi vidhanthi). These wise ones comprehend You as the One, who uplifts them from the terrifying ocean of SamsAram (ThvAM SamsAra ThaariNee ithi vidhanthy).

க்ருபண ஜந கல்பலதிகாம்
க்ருத அபராதஸ்ய நிஷ்க்ரியாம் ஆத்யாம்
வ்ருஷகிரி நா தயே த்வாம்
விதந்தி ஸம்ஸார தாரிணீம் விபுதா:

பொருள் – ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை தேவியே! வேறு கதியில்லாதவர்களுக்கு அனைத்தையும் வழங்கும் கற்பகக் கொடி நீயே! பாவம் செய்தவர்களுக்கு அபயம் அளிக்கும் முதல் பிராயத்சித்தம் நீயே! ஸம்ஸாரத்தில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் கரையேறுவதற்கு உதவுபவள் நீயே – இப்படி அல்லவோ அறிஞர்கள் உன்னைக் கூறுகின்றனர்?

விளக்கம் – கற்பகக் கொடி என்பது கேட்டதை மட்டுமே அளிக்குமே தவிர பாவங்களை நீக்கவோ, ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்கவோ உதவாது. பாவங்களை நீக்க தானம் செய்தல் போன்ற சிரமமான பரிகாரங்கள் பல செய்ய வேண்டும். ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்க ஞானயோகம், கர்ம யோகம், பக்தியோகம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடவேண்டும் . இது போன்ற எந்தச் சிரமமும் இன்றி தயாதேவி நமக்கு உதவுகிறாள்.

Source:
English: Oppiliappan KOil Sri Varadachari SaThakOpan Swami
Tamil: Sridharan Swami of Srirangam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here