Thiruppavai Paasuram- 20

0
1,160 views

முப்பத்து மூவர், அமரர்க்கு முன் சென்று*

கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே! துயிலெழாய்*

செப்பம் உடையாய்! திறல் உடையாய்!* சேற்றர்க்கு

வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெளாய்**

செப்பென்ன மென்முலைச், செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்*

நப்பின்னை நங்காய்! திருவே! துயிலெழாய்*

உக்கமும் தட்டோளியும் தந்து உன் மணாளனை*

இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய் (௨0)

ముప్పత్తు మూవర్, అమరర్క్కు మున్ శెన్ఱు*

కప్పం తవిర్క్కుం కలియే! తుయిలెళాయ్*

శెప్పం ఉడైయాయ్! తిఱల్ ఉడైయాయ్!* శేఱ్ఱర్క్కు

వెప్పం కొడుక్కుం విమలా! తుయిలెళాయ్**

శెప్పెన్న మెన్ములైచ్, శెవ్వాయ్చ్ శిఱు మరుఙ్కుల్*

నప్పిన్నై నఙ్కాయ్! తిరువే! తుయిలెళాయ్*

ఉక్కముం తట్టోళియుం తందు ఉన్ మణాళనై*

ఇప్పోదే ఎమ్మై నీరాట్టేలోరెమ్పావాయ్ (౨౦)

ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರ್, ಅಮರರ್ಕ್ಕು ಮುನ್ ಶೆನ್ಱು*

ಕಪ್ಪಂ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂ ಕಲಿಯೇ! ತುಯಿಲೆಳಾಯ್*

ಶೆಪ್ಪಂ ಉಡೈಯಾಯ್! ತಿಱಲ್ ಉಡೈಯಾಯ್!* ಶೇಱ್ಱರ್ಕ್ಕು

ವೆಪ್ಪಂ ಕೊಡುಕ್ಕುಂ ವಿಮಲಾ! ತುಯಿಲೆಳಾಯ್**

ಶೆಪ್ಪೆನ್ನ ಮೆನ್ಮುಲೈಚ್, ಶೆವ್ವಾಯ್ಚ್ ಶಿಱು ಮರುಙ್ಕುಲ್*

ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ನಙ್ಕಾಯ್! ತಿರುವೇ! ತುಯಿಲೆಳಾಯ್*

ಉಕ್ಕಮುಂ ತಟ್ಟೋಳಿಯುಂ ತಂದು ಉನ್ ಮಣಾಳನೈ*

ಇಪ್ಪೋದೇ ಎಮ್ಮೈ ನೀರಾಟ್ಟೇಲೋರೆಮ್ಪಾವಾಯ್ (೨೦)

muppattu mUvar, amararkku mun SenRu*

kappam tavirkkum kaliyE! tuyilezhaay*

Seppam uDaiyaay! tiRal uDaiyaay!* SERRarkku

veppam koDukkum vimalaa! tuyilezhaay**

Seppenna menmulaich, Sevvaaych SiRu marungkul*

nappinnai nangkaay! tiruvE! tuyilezhaay*

ukkamum taTTOLiyum tandu un maNaaLanai*

ippOdE emmai nIraaTTElOrempaavaay (20)

This Paasuram is the final one awakening Nappinnai. Lord is also awakened here along with Nappinnai this way :

“aasritha vishayE aarjava-saalin! sathru-jana bhaya dhAyin ! svaccha svabhAva! Jaagruhi !” SeppamudayAy ThiRaludayAy , SeRRArkku veppam kodukkum VimalA Thuyil-yezhAi) Upanishad BhAshyakArar’s Sanskrit Translation of the third and fourth lines of the 20th ThiruppAvai Paasuram.

“sampuDa sadhrusa virahAsaha maardhava-yuktha kucha sONAdhara-sookshma-madhyamE ! NeeLE! Samatha guna poorNE! hE SrI:! thvam Jaagruhi!” ( Seppenna menmulaic chevvAic- chiRumarungal , Nappinnai NangAi ThiruvE ThuyilezhAi) Upanishad BhAshyakArar’s Transalation of the Fifth and the Sixth lines of the 20th ThiruppAvai Paasuram.

Literal Meaning of the Paasuram ( Dr.V.K.S.N.Raghavan)

Oh Valiant Lord , who removes the trembling of the thirty three (crores of) gods , by going to battles (on their behalf) and by being in front of them (in such battles)! Kindly awaken from sleep .Oh Lord , who cares about our protection , and is fully equipped with enormous strength and valour ! Oh Lord , blemish less and pure, and the One who defeats with vigour Your enemies ! Kindly awaken. (now turning to His consort, Nappinnai ) Oh the great Lady Nappinnai , possessing a charming physique –with a jar-shaped soft bosom , enchanting rosy lips and slim waist! Oh the embodiment of Goddess Lakshmi! Be pleased to rise up. May You give us a fan , a mirror and Your Lord as well , and at this time itself , may You help us to take our (ceremonial) bath .

Background Comments on this Paasuram (PerukkAranai Swamy) houses the thoughts of Upanishads and Geethai.The Paasuram starts with MakAram ; in “ambaramE TannIrE” (the 17th paasuram ), akAram was the starting aksharam ; in ” Unthumadha KaLiRRIN “(18th Paasuram, UkAram was the prathamAksharam. Thus together the first letters of the 17th, 18th and the 20th paasurams (A+U+M)constitute the sacred Pranavam , the essence of Vedam.The 19th paasuram (Kutthu viLakkeria) comes in between “U”(18th) and “M”(20th) paasurams .The 19th paasuram stands thus for the Vibakthi over the combination of the letters “A” and “U”. Thus together the first letters of 17th to 20th Paasuram signify by integration the holy Pranavam ,which houses the artha panchakam doctrines inside it .

This sacred PraNavam also contains the essence of three kinds of relationships between BhagavAn , PirAtti and the Jevans inside it ( sEsha-sEshibhAva Sambhandham / Supreme Master-servant relation, adhAraadhEya Sambhandham/ the supporter and that is being supported relationship , niyanthru-niyAmya sambhandham/ commander and that is being commanded relationship). Here niyanthru is the Lord and the niyAmyan is the bhruthyan (servant or Daasan).

Individual Paasages of the Paasuram

Muppatthu Moovar: The 8 Vasus, 11 RudhrAs , the 12 AdhithyAs and the 2 Asvini dEvAs add up to the Thirty three (Muppatthu- Moovar) gods.

Munn senRU: Oh KrishNA ! You should protect us even before harm comes our way , just as You do for the Muppatthu Moovar.

Kappam tavirkkum KaliyE!: Oh Proud and valorous Lord , who stops the tremblings of the dEvAs , who fear their enemies. Kappam is derived from the Sanskrit word , Kampanam(Trembling).

SeppamudayAi: this salutation recognizes the kalyANa guNam of Aarjavam ( nErmai ) of the Lord , the Sathya- parAkramasaali.

ThiRaludayAi: the Saamarthyam and competence of the Lordas SarvalOka Rakshakan is being celebrated here.

seRRArkku veppam kodukkum VimalA : BhagavAn has equanimity (Sama Buddhi) towards all in general, but when it comes to the enemies of the BhAgavathAs , He destroys latter. For instance , Lord NarasimhA did not kill HiraNyakasipu for displaying enmity towards Him , but for mistreatment of His Bhakthan, PrahlAdhan.

VimalA: There are Four interrelated words here: Amalan , Vimalan , Nimlan and Nirmalan. Amalan means the One who destroys our sins. Vimalan means the One without the dhOsham of Aj~Nanam .Nimalan means One who is fearsome to approach by His enemies. Nirmalan(Ninmalan) means the One , who does not have the dhOsham of looking for faults in those , who seek His refuge. The Usage of the Naamam for the Lord here as “Vimalan” means that He is AadhippirAn .Swamy Desikan explores in great detail the Significance of the Naamam of Vimalan in his commentary on ThiruppANar’s AmalanAdhipirAN Paasuram (Muni Vaahana BhOgam).

Sepenna Menmulaic chevvAic chiRu marungal Nappinnai nangAi: This Paasuram paasage salutes the samudhAya anga soundharyam of Nappinnai PirAtti.

ThiruvE: Nappinnai is addressed as MahA Lakshmi avathAram here. Actually She has involvement in PurushakAra kruthyam ( the act of intercession with her Lord to protect the Jeevan) just as BhUmi and Sri Devi. That is why the AchAryAs say: “Samastha JananIm VandhE”.

ukkamum TattoLium tanthu : Ukkam is fan for Bhagavath Kaimkaryam (ThiruvAlavatta Kaimkaryam done by Thirukkacchi Nampi for Lord varadarAjan ). TattoLi is mirror, which is part of the ShOdasOpachAram for the Lord .Even today in Srirangam , the mirror is made of bronze and is shown before the Lord daily as a sign of wishing Him Subha Mangalam.

unn MaNALanai ippOthE yemmai neerAttu: Please help perform our vratham related ceremonial bath through Your dear husband , who is Sarva karma SamArAdhyan .He should bless us with Moksham. He should not treat us as AprapannAs , but recognize us with Your intercession as true PrapannAs and should bless us with kaimkarya PrApthi and Jn~Ana vikAsam ( the kaimkarya SaamrAjyam and blossoming of the Seshathva Svaroopa Jn~Anam). That is the NeerAttam, Bhagavath samslEsha anubhavam that we are seeking . Please bless us ( Thyuil YezhAi).

English Commentary: Sri Opilliappan Sadagopan Swami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here