Kanchipuram Sri Devaperumal Pazhaya Seevara Parvettai Utsavam : Part 1

0
1,192 views

Kanchi Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Utsavam-1 2015On, 16 January 2014, Jaya Varusha Thai Anusham, Sri Devaperumal Starts his journey to Pazhayaseevaram from Sri Devarajaswami Temple, Kanchipuram. After recieving Mandagapadi Bhaagavathas mariyathais and blessing them in the night. On next day 17th January 2014, In the early Morning around 5.00a.m Sri Devaperumal Mandagapadi Kandarulal at Pazhaya Seevaram Sri Venkateswara Sugar factory followed by Perumal Mandagappadi in the Pazhaya Seevaram village streets. Sri DevaPerumal Pazhayaseevaram Thirumalaiku Ezhundarulal followed by Ekantha Thirumanjanam. Sri Devaperumal Podhu Jana Sevai.

Lot of Astikas, Srivaishnavas, Bhaagavathas,  Bhakthas gathered at pazhaya Seevaram Thirumalai to get darshan of Sri Devaperumal for  Parvettai Utsavam. In the evening around 5.00 p.m, Sri Devaperumal comes down of Pazhaya Seevaram Thirumalai to Sri Lakshmi Narasimha Swami Temple. At 5.45 p.m Sri Devaperumal from Sri Lakshmi Narasimha swami Temple Purappadu to Thirumookoodal Village there in  Appan Sri Venkatesa Perumal temple Mandagappadi Kandarulal. Then Sri Devaperumal Thirumookoodal Mandagappadi Kandarulal at Village streets.  Lot of astikas took part in Sri Devaperumal Pazhayaseevara Parvaettai Utsavam and had the blessings of Sri Devaperumal.

These are some of the photos taken during the occasion…

Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-001 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-002 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-003 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-004 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-005 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-006 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-007 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-008 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-009 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-010 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-011 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-012 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-013 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-014 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-015 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-016 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-017 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-018 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-019 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-020 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-021 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-022 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-023 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-024 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-025 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-026 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-027 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-028 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-029 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-030 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-031 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-032 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-033 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-034 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-035 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-036 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-037 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-038 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-039 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-040 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-041 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-042 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-043 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-044 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-045 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-046 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-047 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-048 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-049 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-050 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-051 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-052 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-053 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-054 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-055 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-056 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-057 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-058 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-059 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-060 Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Devaperumal Pazhayaseevaram Purappadu at Hillock 2015-061

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here