108 DivyaDesa Perumal Thaayar Namavali

1
12,527 views

108 DDs

 

001 Thiruvarangam Sri RanganAyikA  samEtha Sri RanganAtha ParabrahmmaNE namaha Sri RangaNayaki samEtha Sri RanganAtha PerumalE SaraNam
002 Thirukoozhi Sri Kamalavalli VAsalakshmi samEtha Sri SundaravarAya ParabrahmmaNE namaha Sri URaiyur valli SamEtha Sri azhagiya maNavAla PerumalE SaraNam
003 Thirukkarambhanoor Sri PoorNavallI NAyikA samEtha Sri PurushOtthama ParabrahmmaNE Namaha Sri PoorNavallI samEtha Sri PurushOtthama PerumalE SaraNam
004 ThiruvellaRai Sri RakthapangajavallI NAyikA samEtha Sri PundarIkAksha ParabrahmmaNE Namaha Sri Senbaka Valli samEtha Sri PundarIkAksha PerumalE SaraNam
005 Thiruanbil Sri SoundaravallI nAyikA samEtha Sri SundaramUrthaye poorNAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Azhagiya Valli samEtha Sri Vadivazhagiya Nambi PerumalE SaraNam
006 Thiruppernagar Sri IndiravallI nAyikA samEtha Sri appala RanganAtha AAbhoopa Kadasparsi hasthAya adthisAbooba kadavath  ParabrahmmaNE Namaha Sri IndirAdevi samEtha Sri appakkudathan PerumalE SaraNam
007 Thirukkandiyur Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri KamalanAtha nAma Sri HarachabavimOsana ParabrahmmaNE Namaha Sri Kamalavalli samEtha Sri HarasAbhavimochana PerumAlE SaraNam
008 Thiru Koodalur Sri PadmAsani nAyikA samEtha Sri Jagathrakshaka ParabrahmmaNE Namaha Sri pushpavalli samEtha Sri Vaiyam Kaatha PerumAlE SaraNam
009 Thiru Kavithalam Sri RamAmaNivallI nAyikA samEtha Sri gajEndra Varadha ParabrahmmaNE Namaha Sri Potraamaraiyaal samEtha Sri gajEndra Varadha PerumAlE SaraNam
010 Thiruppullam Bhoothamkudi Sri Hemabja nAyikA samEtha Sri DhrutadhanvI RAmabathra ParabrahmmaNE Namaha Sri Hemabujavalli  samEtha Sri Valviliramar PerumAlE SaraNam
011 Thiru Aadhanur Sri  RanganAyikA  samEtha Sri VarshakAlAthi nAyaka  ParabrahmmaNE Namaha Sri Ranga Naayaki samEtha Sri Aandalakkumaiyan PerumAlE SaraNam
012 Thirukudanthai Sri KOmaLavalli nAyikA samEtha Sri SArngapaNayE abharyAmruthAya  ParabrahmmaNE Namaha Sri KOmaLavalli samEtha Sri SArngapaNi PerumAlE SaraNam
013 Thiruvinnagar Sri BhoodEvi nAyikA samEtha lavaNavarjitha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Namaha Sri Bhoomi Devi samEtha Sri Oppiliappa PerumAlE SaraNam
014 Thiru naraiyoor Sri VanjuLavallI nAyikA samEtha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Namaha Sri Vanjula Valli samEtha Thiru Naraiyoor Nambi PerumAlE SaraNam
015 Thirucherai Sri SAranAyakI samEtha Sri SAranAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri SAra NAchiyar samEtha  Sri SAranAtha PerumAlE SaraNam
016 Thiru Kannamangai Sri AbhishEkavallI nAyikA samEtha Sri Bhakthavatsala ParabrahmmaNE Namaha Sri AbhishEkavallI samEtha Sri Bhakthavatsala PerumAlE SaraNam
017 Thirukkannapuram Sri KaNNapura nAyikA samEtha Sri SowrirAja ParabrahmmaNE Namaha Sri KaNNapura nAyAki samEtha Sri SowrirAja PerumAlE SaraNam
018 Thiru Kannankudi Sri LOkanAyakI samEtha Sri LOganAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri LOkanAyakI samEtha Sri LOganAtha PerumAlE SaraNam
019 Thiru Naagai Sri SoundaravallI nAyikA samEtha Sri NeelamEgha ParabrahmmaNE Namaha SoundaravallI nAyikA samEtha Sri NeelamEgha PerumAlE SaraNam
020 Thanjaimaamani Koil a)      RakthapangajavallI NAyikA samEtha Sri NeelamEgha ParabrahmmaNE Namahab)      Sri AmbujavallI nAyikA samEtha Sri MaNiparvatha  ParabrahmmaNE Namahac)       Sri ThanjanAyika samEtha Sri Narasimha ParabrahmmaNE Namaha Sri Senkamala Valli samEtha Sri MaNikundra PerumAlE SaraNam
021 Thiru Nandhipura Vinnagaram Sri ShanbagavallI nAyika samEtha Sri JagannAtha   ParabrahmmaNE Namaha Sri ShanbagavallI nAyika samEtha Sri JagannAtha   PerumAlE SaraNam
022 Thiru Velliyankudi Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri SringArasundara danushpANi rAmAya ParabrahmmaNE Namaha Sri MaragathavallI samEtha Sri Kolavalvilli Raama PerumAlE SaraNam
023 Thiruvazhundur Sri RakthapangajavallI nAyika samEtha Sri DEvAthirAja ParabrahmmaNE Namaha Sri Sengamala valli samEtha Sri DEvAthirAja PerumAlE SaraNam
024 Thiru Sirupuliyur Sri DayA nAyikA samEtha sri KrupAsamudhra ParabrahmmaNE Namaha Sri Thirumaamagal Naachiyaar samEtha Sri Salasayana PerumAlE SaraNam
025 Thiru Thalai Changa Naanmadhiyam Sri Siras sanga nAyikA samEtha Sri ChandrasAbhahara ParabrahmmaNE Namaha Sri Thalaichanga Naachiyaar samEtha Sri Naanmadhiya PerumAlE SaraNam
026 Thiru Indhalur Sri parimaLa ranganAyikA samEtha sri parimaLa ranganAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri Chandra Saaba Vimochana Valli samEtha Sri Sugandavana naathan PerumAlE SaraNam
027 Thiruk Kaavalampaadi sri pangajavallI nAyikA samEtha sri gopAlakrishNa ParabrahmmaNE Namaha Sri Madavaral Mangai samEtha Sri Raja Gopaala PerumAlE SaraNam
028 Thiruk Kaazhi Sriraama Vinnagaram Sri lOganAkI samEtha sri lOganAtha thrivikrama ParabrahmmaNE Namaha Sri Mattavizhkuzhali samEtha Sri Thaadaala PerumAlE SaraNam
029 Thiru Arimeya Vinnagaram Sri AmruthakadavallI nAyikA samEtha Sri kadakEli nardthanAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Amrutakada Valli samEtha Sri Kudamaadukootha PerumAlE SaraNam
030 Thiruvann Purudothamam Sri purushOthama nAyakI samEtha sri purushOthama ParabrahmmaNE Namaha Sri purushOthama nAyakI samEtha Sri purushOthama PerumAlE SaraNam
031 Thiru Semponsei Koil SrisvEtha pushpavallI nAyikA samEtha Sri hEmaranganAtha ParabrahmmaNE Namaha Allimaamalar Naachiyaar samEtha Sri Perarulaala PerumAlE SaraNam
032 Thirumanimaada Koil Sri puNdarIkavallI nAyikA samEtha sri sAsvatha dheepAya nArAyaNa ParabrahmmaNE Namaha Sri PuNdarIka Valli samEtha Sri Nandhaavilakku PerumAlE SaraNam
033 Thiru Vaikundha Vinnagaram Sri vaikuntha vallI nAyikA samEtha sri vaikunthanAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri vaikuntha vallI samEtha sri vaikunthanAtha PerumAlE SaraNam
034 Thiruvaaliyum Thirunagariyum Sri AmruthakadavallI nAyikA samEtha Sri kEthArapathivarAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Amruthagata Valli samEtha Sri Vayalaali Manavaala PerumAlE SaraNam
035 Thiru Thevanaar Thogai Sri SamudranayA nAyikA samEtha Sri dEvanAyaka ParabrahmmaNE Namaha Sri Kadal Magal Naachiyaar samEtha Sri Deivanaayaka PerumAlE SaraNam
036 Thirutthetri ambalam Sri RakthapangajavallI NAyikA samEtha Sri LakshmIranga ParabrahmmaNE Namaha Sri Senkamala Valli samEtha Sri Senkan mAl  PerumAlE SaraNam
037 Thirumanik Koodam Sri Sri Bhoo nAyikA samEtha Sri varadharAja ParabrahmmaNE Namaha Sri Thirumagal, Bhoodevi samEtha Sri Manikooda Naayaka PerumAlE SaraNam
038 Thiruvellakkulam Sri padmAvathi nAyikA samEtha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Namaha Sri Poovaar Thirumagal Naachiyaar samEtha Sri Annan PerumAlE SaraNam
039 Thiru Paarthan Palli Sri Kamala nAyikA samEtha Sri pArthasArathyroobAya sri kamalApathyE ParabrahmmaNE Namaha Sri ThAmarai NAyaki samEtha Sri Thaamaraiyaal Kelva PerumAlE SaraNam
040 Thiru Chitra Koodam Sri PuNdarIkavallI nAyikA samEtha sri GOvindarAja ParabrahmmaNE Namaha Sri PuNdarIkavallI samEtha sri GOvindarAja PerumAlE SaraNam
041 Thiru Aheendrapuram Sri HEmabjavallI nAyikA samEtha Sri DEvanAyaga ParabrahmmaNE Namaha Sri Hemaambuja Valli samEtha Sri Deivanaayaka PerumAlE SaraNam
042 Thirukkovalur Sri PushpavallI nAyikA samEtha Sri Thrivikrama ParabrahmmaNE Namaha Sri PoongOvai NAchiyAr samEtha Sri Trivikrama PerumAlE SaraNam
043 Thirukkachi Sri MaHAdEvi nAyikA samEtha sri DEvAthirAja ParabrahmmaNE Namaha Sri Perundevi samEtha Sri PerarulaAla VaradarAja PerumAlE SaraNam
044 Thiru ashtabhuyakaram Sri PadmAsanee nAyikA samEtha Sri GajEndra Varadha ParabrahmmaNE Namaha Sri Alarmel Manga samEtha Sri Adhi Kesava PerumAlE SaraNam
045 Thiruthankaa Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri DeepaprakAsa ParabrahmmaNE Namaha Sri Maragatha Valli samEtha Sri Vilakkoli PerumAlE SaraNam
046 Thiru vElukkai Sri AmruthaBhalavallI nAyikA samEtha Sri SundarayOga Nrusimha ParabrahmmaNE Namaha Sri Velukkai Valli samEtha Sri azhgiyasinga PerumAlE SaraNam
047 Thiru Neeragam Sri Bhoo vallI nAyikA samEtha Sri Jagatheeswara ParabrahmmaNE Namaha Sri Nilamangai Valli samEtha Sri Jagatheeswara PerumAlE SaraNam
048 Thirup Paadagam Sri Rukmani SathyabhAmA samEtha Sri pANdavathootha ParabrahmmaNE Namaha Sri Rukmani SathyabhAmA samEtha Sri pANdavathootha PerumAlE SaraNam
049 Thiru Nilaa Thingal Thundam Sri Chandra ChoodAvallI nAyikA samEtha Sri Chandrachooda ParabrahmmaNE Namaha Sri Nilathingal Thunda Thaayaar samEtha Sri Nilaathingal thundathaan PerumAlE SaraNam
050 Thiru Ooragam Sri AmuthavallI nAyikA samEtha Sri Thrivikrama ParabrahmmaNE Namaha Sri AmuthavallI samEtha Sri Ulagalandha PerumAlE SaraNam
051 Thiru Vekkaa Sri KomaLavalli nAyikA samEtha Sri YadOkthakAri ParabrahmmaNE Namaha Sri KomaLavalli samEtha Sri Sonnavannam Seidha PerumAlE SaraNam
052 Thiruk Kaaragam Sri PadmAmaNi nAyikA samEtha Sri KaruNakara ParabrahmmaNE Namaha Sri PadmAmaNi samEtha Sri KaruNakara PerumAlE SaraNam
053 Thiruk Kaarvanam Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri NeelamEgha  ParabrahmmaNE Namaha Sri ThaamaraiyaaL SamEtha Sri KaLvar PerumAlE SaraNam
054 Thiruk KaLvanur Sri SundarabhimbavallI nAyikA samEtha Sri SoranAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri Anjilai Valli samEtha Sri Adhi VarAha PerumAlE SaraNam
055 Thiru PavaLavannam Sri PravALavalli nAyikA samEtha Sri PravALavarNa ParabrahmmaNE Namaha Sri PavaLa Valli samEtha Sri PavaLavanna PerumAlE SaraNam
056 Thiru ParamEswara Vinnagaram Sri VaikundavallI nAyikA samEtha Sri VaikundanAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri Vaikunda Valli samEtha Sri Paramapadhanaatha PeumAlE SaraNam
057 Thirupputkuzhi Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri VijayarAghava ParabrahmmaNE Namaha Sri Maragatha Valli samEtha Sri VijayarAghava PerumAlE SaraNam
058 Thiru Nindravoor Sri SudhAvallI nAyikA samEtha Sri Bhakthavatsala ParabrahmmaNE Namaha Sri Ennai Petra ThAyAr samEtha Sri Bhakthavatsala PerumAlE SaraNam
059 Thiru EvvuL Sri KanakavallI nAyikA samEtha Sri Vaidhya VeerarAghava ParabrahmmaNE Namaha Sri Kanka Valli samEtha Sri Vaidhya VeerarAghava PerumAlE SaraNam
060 Thiru Allik Keni Sri RukmiNI nAyikA samEtha Sri VEnkatakrishNa ParabrahmmaNE Namaha Sri RukmaNi PirAtti samEtha Sri PArthasArathy PerumAlE SaraNam
061 Thiru Neermalai Sri SundaravallI nAyikA samEtha Sri JaladhivarNAya ParabrahmmaNE Namaha Sri aNimAmalar Mangai samEtha Sri neervaNNa PerumAlE SaraNam
062 Thiru ida Vendhai Sri KOmaLavalli nAyikA samEtha Sri LakshmIvarAha ParabrahmmaNE Namaha Sri KOmaLavalli samEtha Sri LakshmIvarAha PerumAlE SaraNam
063 Thiruk kaDal mallai Sri BhoosthalamangAdevi nAyikA samEtha Sri Sthalasayana ParabrahmmaNE Namaha Sri Nila mangai NAyaki samEtha Sri Sthala Sayana PerumAlE SaraNam
064 Thirukkadigai Sri AmruthabhalavallI nAyikA samEtha Sri Yoga Nrusimha ParabrahmmaNE Namaha Sri AmruthabhalavallI samEtha Sri Yoga Nrusimha PerumAlE SaraNam
065 Thiru AyOdhi Sri SeethAdEvi samEtha Sri rAmachandra ParabrahmmaNE Namaha Sri SeethA Piraatti samEtha Sri RaghunAyaka PerumAlE SaraNam
066 Thiru Naimisaaranyam Sri HarilakshmI nAyikA samEtha Sri dEvarAja ParabrahmmaNE Namaha Sri HarilakshmI samEtha Sri Hari PerumAlE SaraNam
067 Thirup Prithi Sri ParimaLavalli nAyikA samEtha Sri ParamapurushAya ParabrahmmaNE Namaha Sri ParimaLavalli samEtha Sri Paramapurusha PerumAlE SaraNam
068 Thiru KanDamennum KaDinagar – Sri PuNdarIkavalli nAyikA samEtha Sri neelamega ParabrahmmaNE Namaha Sri PuNdarIkavalli samEtha Sri neelamega PerumAlE SaraNam
069 Thiru Vadariaashramam Sri Aravindavalli nAyikA samEtha Sri BadrInArayaNa ParabrahmmaNE Namaha Sri Aravindavalli samEtha Sri BadrInArayaNa PerumAlE SaraNam
070 Thiru Saalagraamam Sri SrIdevi samEtha Sri SrImUrthi ParabrahmmaNE Namaha Sri SrIdevi samEtha Sri SrImUrthi PerumAlE SaraNam
071 Thiru VaDa mathurai Sri SathyabhAmA nAyikA samEtha Sri GOvardhanagirithAri ParabrahmmaNE Namaha Sri SathyabhAmA samEtha Sri BAlakrishna PerumAlE SaraNam
072 ThiruvaaippaaDi Sri RukmaNi SathyabhAmA samEtha Sri NavamOhanakrushNa ParabrahmmaNE Namaha Sri RukmaNi SathyabhAmA samEtha Sri NavamOhanakrushNa PerumAlE SaraNam
073 Thiru Dwaarakai Sri LakshmI Sri RukmaNyAthi ashtamahishI samEtha Sri DwArakAdisa ParabrahmmaNE Namaha Sri Kalyaana NAchiyAr samEtha Sri KalyAna NArAyana PerumAlE SaraNam
074 Thiru SingavEzhkundram Sri Amruthavalli, SenchulakshmI samEtha Sri LaksmI Nrusimha ParabrahmmaNE Namaha Sri SenchulakshmI samEtha Sri PrahalAdhavaradha PerumAlE SaraNam
075 ThiruvenkaDam Sri PadmAvathi nAyikA samEtha Sri SrinivAsa ParabrahmmaNE Namaha Sri alarmel mangai samEtha  Sri Thiruvenkamudayaan PerumAlE SaraNam
076 Thiru NAvAi Sri PadmAvathi nAyikA samEtha Sri nArAyaNa ParabrahmmaNE Namaha Sri malar mangai nAchiyAr samEtha Sri NAvAi Mukundan
077 Thiru VithuvakkODu Sri VithuvakOduvalli nAyikA samEtha Sri AbhayaprathAya ParabrahmmaNE Namaha Sri VithuvakOduvalli samEtha Sri Uyya Vandha PerumAlE SaraNam
078 ThirukkAtkarai Sri VAthsalyavallI nAyikA samEtha Sri KAtkaraswamy ParabrahmmaNE Namaha Sri Perunselva NAyaki samEtha Sri Katkaraiappa  PerumAlE SaraNam
079 Thiru MoozhikkaLam Sri MadhuravENI nAyikA samEtha Sri SookthinAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri MadhuravENI samEtha Sri Thiru MoozhikkalathAn PerumAlE SaraNam
080 Thiru Valla Vaazh Sri VAthsalyavallI nAyikA samEtha Sri SundararAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Selva Thirukkozhundu NAchiyAr samEtha Sri Kolappiran PerumAlE SaraNam
081 ThirukkadithAnam Sri KalpakavallI nAyikA samEtha Sri AmruthanArAyaNa ParabrahmmaNE Namaha Sri KaRpaga Valli samEtha Sri aRpuda narayaNa PerumAlE SaraNam
082 ThiruchenkunRam Sri Raktha PankajavallI nAyikA samEtha Sri dEvAdhidEva ParabrahmmaNE Namaha Sri Senkamala Valli samEtha Sri Imayavarappan PerumAlE SaraNam
083 Thirup Puliyur Sri HEmalathA nAyikA samEtha Sri MAyAsakthiyuthaswamy ParabrahmmaNE Namaha Sri PorkoDi NAchiyAr samEtha Sri MAyappiran PerumAlE SaraNam
084 ThiruvaaranvilAi Sri PadmAsani nAyikA samEtha Sri vAmana ParabrahmmaNE Namaha Sri PadmAsani samEtha Sri ThirukkuRalappan PerumAlE SaraNam
085 Thiru Vann vandur Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri KamalanAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri KamalavallI samEtha Sri Pambanai appan PerumAlE SaraNam
086 Thiruvananthapuram Sri HarilakshmI nAyikA samEtha Sri Anantha PadmanAbha ParabrahmmaNE Namaha Sri HarilakshmI samEtha Sri Anantha PadmanAbha PerumAlE SaraNam
087 Thiru VattARu Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri Aadhikesava ParabrahmmaNE Namaha Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri Aadhikesava PerumAlE SaraNam
088 ThiruvaNparisAram Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri vAmanAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Kamala Valli samEtha Sri ThirukkuRalappan PerumAlE SaraNam
089 Thirukkurungudi Sri vAmana kshetravallI nAyikA samEtha Sri vAmanakshetrapoorNAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Kurungudivalli samEtha Sri Nindra Nambi PerumAlE SaraNam
090 Thiru Sireevara mangai Sri SrIvaramangAvallI nAyikA samEtha Sri ThOthadrinAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri Sireevaramangai samEtha Sri ThOthadrinAtha PerumAlE SaraNam
091 Srivaikuntam Sri Sri BhoovaikundavallI nAyikA samEtha Sri VaikundanAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri VaikundaValli samEtha Sri VaikundanAtha PerumAlE SaraNam
092 Thiruvaragunamangai Sri VaraguNavallI nAyikA samEtha Sri VijayAsana ParabrahmmaNE Namaha Sri Varagunamangai samEtha Sri VijayAsana PerumAlE SaraNam
093 Thiruppulingudi Sri Sri Bhoo nAyikA samEtha Sri BhoomipAlAya, vairiNEtharsitha gOpAya  ParabrahmmaNE Namaha Sri Pulingudi Valli samEtha Sri KaicchinavEnda PerumAlE SaraNam
094 Thiru Tholaivillimangalam Sri VisAlakrishNAkshidEvI samEtha Sri Aravindhalochana ParabrahmmaNE Namaha Sri KarumthaDankanni NAchiyAr samEtha Sri Aravindhalochana PerumAlE SaraNam
095 Thirukkulandai Sri PAlikAvallI PadmAvathi nAyikA samEtha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Namaha Sri KuLandhai Valli samEtha Sri MAyakOttha PerumAlE SaraNam
096 ThirukKolur Sri KOLUrvallI nAyikA samEtha Sri nikshEpaviththAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Kumuda Valli samEtha Sri Vaittha MAnidhi PerumAlE SaraNam
097 ThiruppErai Sri KundalakarNadEvi nAyikA samEtha Sri DheergamakarakundalathArAya  ParabrahmmaNE Namaha Sri ThiruppErai NAchiyAr  samEtha  Sri Nigaril Mugil Vanna PerumAlE SaraNam
098 Thirukkurugur Sri AadhinAthavallI nAyikA samEtha Sri Aadhinatha ParabrahmmaNE Namaha Sri Kurugur Valli samEtha Sri Aadhippiraan PerumAlE SaraNam
099 Thiruvilliputhur Sri GodhadEvi nAyikA samEtha Sri VadabathrasAyi ParabrahmmaNE Namaha Sri AndAl samEtha Sri RangamannAr PerumAlE SaraNam
100 ThiruthankAl Sri RakthapangajavallI nAyikA samEtha Sri NArayaNa ParabrahmmaNE Namaha Sri Anandha NAyaki samEtha Sri Nindra NArAyana PerumAlE SaraNam
101 ThirukKoodal Sri MadhuravallI nAyikA samEtha Sri SangamasundarAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Vakulavalli samEtha Sri Koodal azhagar PerumAlE SaraNam
102 Thirumaalirum Solai Sri SundaravallI nAyikA samEtha Sri Chorasundara ParabrahmmaNE Namaha Sri Sundara Valli samEtha Sri KaLLazhagar PerumAlE SaraNam
103 Thiru mOgur Sri mOhanavallI nAyikA samEtha Sri kALamEgha ParabrahmmaNE Namaha Sri mOgur valli samEtha Sri KaalamEga PerumAlE SaraNam
104 ThirukKoshtiyur Sri MahAlakshmI nAyikA samEtha Sri uraka mrudhusayanAya ParabrahmmaNE Namaha ThirumAmagal NAchiyAr samEtha Sri UragamellanaiyAn PerumAlE SaraNam
105 ThiruppullaaNi Sri KalyANavallI, Sri PadmAsanI samEtha Sri KalyANa JagannAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri KalyAna Valli samEtha Sri KalyAna JagannAtha PerumAlE SaraNam
106 Thirumeyyam Sri ujjIvana nAyikA samEtha Sri SathyagirinAtha ParabrahmmaNE Namaha Sri Uyya vandha NAchiyAr samEtha Sri Sathyamoorthi PerumAlE SaraNam
107 Thiruppaarkadal Sri Sri Bhoo, SrisamudrathanayA nAyikA samEtha Sri KsheerAbdinatha ParabrahmmaNE Namaha Sri Kadal Magal NAchiyAr samEtha Sri KsheerApthi NAtha PerumAlE SaraNam
108 ThiruParamapadam Sri MahAlakshmyA samEtha Sri ParamapadhanAthAya ParabrahmmaNE Namaha Sri Periya PirAtti samEtha Sri ParamapadhanAtha PerumAlE SaraNam
Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

  1. is it possible to provide the ‘108 Divya Desa Perumal Thayaar Namaavali in Tamil? kindly consider the above request

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here