Abeethi Sthavam – 29

0
810 views
‘Swami Desikan’
‘Swami Desikan’


29. ப்ரபுத்த குரு வீக்ஷண ப்ரதித வேங்கடேச உத்பவாம்
இமாம் அபய ஸித்தயே படத ரங்கபர்த்து: ஸ்துதிம்
பயம் த்யஜத பத்ரம் இதி அபிததத் ஸ: வ: கேசவ:
ஸ்வயம் கத க்ருணா நிதி: குண கணேந கோபாயதி

PraBudhda guru veekshaNa praTitha VenkatEsOthbhavAm
imAm abhayasiddhayE paDatha Rangabharthu: sthuthim
bhayam thyajatha bhadhramithyabhidhadhath Sa Va: Kesava:
svayam ghana gruNA nidhir guNagaNEna gOpAyathi

பொருள்–அடியார்களே! மிகவும் சிறந்த ஆசார்யர்கள் மூலமாக நான் கடாக்ஷம் பெற்றேன். இதனால் மிகுந்த புகழும் அடைந்தேன். வேங்கடேசன் என்ற பெயர் கொண்ட என்னிடம் இருந்த திருவரங்கனைப் பற்றிய இந்த ச்லோகம் வெளிப்பட்டது. எப்படிப்பட்ட பயமும் நீங்குவதற்கு இதனைப் பாராயணம் செய்யுங்கள். கருணைக்கு இருப்பிடமாக பெரியபெருமாள், “பயத்தை என்னிடம் விடுங்கள். உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்”, என்று உங்களிடம் கூறுவானாக. இப்படிப்பட்ட அவன் தன்னிடம் உள்ள திருக்கல்யாண குணங்களால், தானாகவே உங்கள் முன்னே நின்று உங்களைக் காப்பாற்றுவானாக.

Meaning:

Oh Best among BhAgavathAs! AdiyEn has been blessed with the cool, nectarine glances of my AchAryAs. adiyEn is respected in this world because of the anugraham of these learned AchAryAs. adiyEn with the name of VenkatEsan has composed this Sri Sookthi of Abheethi Sthavam about the Lord of Thiruvarangam. Please recite the slOkAs of these Sthavam. That paarAyaNam of this Sthavam will remove all of Your fears. The most merciful Lord of Srirangam will look at You and bless you with the words that He used, when dEvAs were afraid about the troubles that the asurAs were causing them. Sri RanganAthan will comfort You and say: “Please abandon Your fears. May auspiciousness shower on You!”. This is exactly what He said to the DevAs in their time of distress; He destroyed their fears and showered them with Sarva MangaLams. Lord RanganAthan will protect You in every way out of His sahaja KaaruNyam and Vaathsalyam.

Comments:

This is the Phala Sruthi slOkam of Sri Abheethi Sthavam containing the reassuring message from a MahAchAryan, Swamy Desikan. His Naama Mudhra in this Phala Sruthi slOkam with “VenkatEsa uthbhavAm” and He recommends to us as an AchAryan to study this sthuthi about Lord RanganAtha “imAm Rangabarthu: sthuthim paDatha”. He pays his praNAmams to his great AchAryAs, whose karuNA KadAksham blessed him to have the intellectual capabilities to compose this sthuthi: “PraBhuddha Guru VeekshaNa prathitha VenkatEsa uthbhavAm imAm Sthuthim paDatha”. People may still ask: why should I study this sthuthi? What is the prayOjanam? Swamy Desikan gives two answers for such questions: 1. This Sthuthi is about the great Lord of Srirangam (Rangabharthu: sthuthi) and
2. You should recite this sthuthi because it will chase away any fears that you have or would experience (Rangabharthu: imAm sthuthim abhaya siddhaye padatha)

The unconvinced may still ask: Has there been a precedent, where the Lord has removed the fears of others?

Swamy answers:

Yes, when dEvAs trembled with fears about RaavaNan and Kamsan and sought His rakshaNam, Our Lord, who is the abode of intense KaruNai addressed them and asked them to abandon those fears, assured them that all MangaLams would come their way. He followed up on those benedictory words by taking Raama and KrishNa avathArams to destroy the enemies of dEvAs and chased away their fears.

Swamy Desikan directs us to study Sri Abheethi Sthavam and gives his parting message: That Lord at Srirangam Himself known also as Kesavan with the assembly of anantha kalyANa guNams will protect those who seek His rakshaNam and chase away all their fears (Sa Kesava: guNa gaNEna Svayam Va: gOpAyathy).

adiyEn will now conclude this series of postings on Sri Abheethi Sthavam written during the occasion of Prakrutham Srimath Azhagiya Singar’s 79th Thirunakshathra Uthsavam with words culled from this magnificent prayer of Swamy Desikan to Lord RanganAthA during a traumatic time at Srirangam. The great RanganAtha heard the prayer of His dear Bhakthan from Sathyamangalam; He chased away the invading army from His sacred dhivya dEsam. Here is the Vaarthai Maalai of prayer:

Ramaa Dayitha! RangabhUramaNa! KrishNa! VishNO! Hari!
Thrivikrama! JanArdhana! Thriyuga NaaTa! NaarAyaNa!
Sakruth PraNatha rakshaNa nithya Vrathee! PrabhO! RangEswara!
Anaga! GuNEsa! Akhila dEhin! RangabhU rasika! DayaanidhE!
Aasritha Kara grahaNa dheekshitha! Ranga PruTvee pathE!
Jagath PathE! Ranga dhurya! SaraNAgatha PraNaya bhanga bheetha!
RanganAtha! Moksha DhAyaka Mukundha! Bhayam Kshapaya! Prakrushta GuNaka!
Dharam sva-sakthyA svayam prasamaya!

அழகியமணவாளன் திருவடிகளே சரணம்
தூப்புல் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here