Abeethi Sthavam – 3

0
598 views
‘Gopura Vimana view’
‘Gopura Vimana view’

3. யத் அத்ய மித புத்திநா பஹுள மோஹ பாஜா மயா
குண க்ரதித காய வாக் மநஸ வ்ருத்தி வைசித்ர்யத:
அதர்க்கித ஹித அஹித க்ரம் விசேஷம் ஆரப்யதே
தத் அபி உசிதம் அர்ச்சநம் பரிக்ருஹாண ரங்கேச்வர

Yadhadhya mitha-BuddhinA BahuLa-mOha-bhAjA mayA
guNa graTitha kaaya vaangh manasa vrutthi vaichithryAtha:
atarkitha hithAjitha krama visEshamArabhyathE
tadhabhyuchitham archanam parigruhANa RangEswara!

பொருள்– ஸ்ரீரங்கநாதா! நான் மிகவும் அற்பமான அறிவு உடையவன் ஆவேன். என்னை அறியாமை சூழ்ந்துள்ளது. எனது சரீரம், வாக்கு மற்றும் மனம் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் மூன்று குணங்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே ஏற்பட உள்ள நன்மை தீமைகளை ஆராயாமல், உன்னைத் துதிப்பது என்ற இந்தச் செயல் என்னால் தொடங்கப்பட்டது. இதனை முறைப்படியான ஆராதனை என்று நீ ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

விளக்கம்– இந்த ச்லோகம் தமிழில் ”அவை அடக்கம்” என்றும், வடமொழியில் நைச்யாநு ஸந்தானம் என்றும் கூறப்படும் வகையில் அமைந்துள்ளது. ஆளவந்தார் தனது ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் (59):

அநிச்சந்நப்யேவம் யதிபினரி தீச்சந்நிவ ரஜ:
தமச்சந்நச் சத்ம ஸ்துதி வசன பங்கீமரசயம்
ததாபீத்தம் ரூபம் வசனம் அவலம்ப்யாபி க்ருபயா
த்வமே வைவம் பூதம் தரணி தரமே சிக்ஷய மன:

இதன் பொருள் – உன் மீது உண்மையான ஆசை இல்லாவிட்டாலும், ஆசை உள்ளவன் போன்று நடித்து நிற்கின்ற என்னுடைய பேச்சை, உண்மை என்றே நீ ஏற்க வேண்டும்; ரஜோ மற்றும் தாமஸ குணத்தால் மறைக்கப்பட்டுள்ள எனது சொற்களை, உனது கருணையால் நீயே திருத்திக் கொள்வாய் என்று கூறினார். இதே போன்று ஸ்வாமி தேசிகனும் இங்கு கூறியதைக் காண்க.

Meaning:

RangEswara = Oh Lord of Srirangam!

Mitha BuddhinA = with the limited intellect of mine

BahuLa mOha bhAjA mayA = (and) with the huge amount of ignorance (aj~nAnam) possessed by adiyEn

guNa graTitha Kaaya-Vaang-manasa vrutthi vaichithrayatha: = (this worship is being done by) my body, speech and mind controlled by the many interplays of the three guNams.

Yath adhya atarkika hitha ahitha krama visEsaham aarabhyathE = This worship of mine full of blemishes commenced without much thought to the unique auspiciousness or otherwise of such AaarAdhAanam of You, my Lord.

Tadhapi uchitham archanam parigruhANa = (even this imperfect AarAdhanam) please accept as appropriate and well meant.

Extended Meaning:

Oh Lord of Thiruvarangam! adiyEn is of limited intellect. AdiyEn’s lack of discriminative knowledge and nescience clouds my vision and causes problems in comprehending correctly Your MahA Tatthvams, VibhUthis and anantha kalyANa guNams. AdiyEn’s body, mind and speech are pulled here and there by the three guNams of Prakruthi (Sathva-Rajas and Tamas) and commit me to perform many undesirable acts most of the time and some desirable. One such desirable act is the engagement in saluting you thru this eulogy. Even in this effort moderated by the three guNams, adiyEn does not have the vivEkam to know that acts like this are commendable and that other acts like engagement in material sukham are to be avoided. AdiyEn has not commenced this sthuthi about you with that kind of clarity of mind. Even with all these deficiencies, Oh Ranga PrabhO, Please display Your Sahaja KaruNyam and accept even this offering (ArAdhanam) with dhOshams as adiyEn’s ThiruvArAdhanam for you and accept it.

INSIGHTS FROM ADDITIONAL COMMENTARIES:

1. “adhya”: NOW, it is the time of when my mind is agitated by the aggressive invasions by the Muslims of Your RaajadhAni; my mind is also attracted to vishaya sukhams even in these terrible times. NOW, adiyEn is incapable of performing the required archanams and AarAdhanams to You.

2. adiyEn engages in various unacceptable acts due to the influence of our three GuNams. What are they? These are (a) akruthya KaraNam /Persisting in performing acts prohibited by the Bhagavth Saasthrams (b) avAchya Vaadham (speaking about forbidden / inauspicious topics), (c) vakthavya avaadham (keeping silent on topics that should be talked about), (d) asmaraneeya smaraNam (thinking about forbidden things), Smarthavya asmaraNam (not mediating on things that should be reflected upon).

3. Dr.V.N.Vedantha Desikan points out that this slOkam deals with the plight of a pious devotee placed in a non-congenial climate for a devoted life of service to God.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here