Ramanuja Nutranthathi – 96

0
617 views


விளக்கவுரை:

மேன்மேலும் பெருகி வரும்படியும், எப்போதும் துக்கத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்துவதும், எத்தனை ப்ராயச்சித்தம் செய்தாலும் கழியாமல் உள்ளதும் ஆகிய எனது வினைகள் செய்வது என்னவென்றால் – மிகவும் உயர்ந்த சரணாகதியின் இன்றியமையாத அங்கமான மஹாவிச்வாசம் என்பது எனக்குக் கிட்டாமல் உள்ளது. துர்நாற்றம் கொண்ட மாமிசத்தால் ஆகிய இந்த உடல் உயிரற்று தரையில் விழும் வரையில் ஸம்ஸாரத்தில் உழன்றபடியும், மிகவும் கொடுமையான குழியான உலக விஷயங்கள் என்பதில் விழுந்தபடியும், எவ்விதமான துணையும் இல்லாதபடியும் நாம் உள்ளோம். இப்படிப்பட்ட ஸம்ஸாரம் என்ற படுகுழியில் நாம் விழாதபடி நம்மைக் காப்பாற்றுபவர்கள் யார் என்றால் – எம்பெருமானாரை அல்லது வேறு யாரையும் அறியாமல் உள்ள கூரத்த்தாழ்வான் போன்றோர் ஆவர். இவர்களே நம்மை காப்பாற்றும் எஜமானர்களாக உள்ளனர்.

Like himself, EmperumAnar has arranged even his sishyas to save the world thereby the people and hence one can take refuge at the feet of his sishyas.

Meaning:

Due to being immersed in samsaaric ocean that gives me continuity of sorrows one after the other, I did not have the desire to perform Sarangathi. This athmA residing in this foul smelling, hairy, fleshy, filthy body [having malam moothram, blood, waters within it], did not listen to the advice given by scholars and elderly people and fell again and again in the sensual objects and pleasures. For such me, EmperumAnar came and saved me on his own accord. Now I have his ardent sishyas as my companions to keep me on this track and to hold onto. Their abhimanam towards me alone is enough for me to be raised above all this dirt.

vaLarum piNi kOnda– the ever growing diseases are due to

valvinaiyaal- karma vaasanaas– cruel mahaa paapams and because of that

mikka nal vinaliyil– the most wonderful Moksha upayam [the means of attainment of moksha]

kiLarum thuNivu kidaitthaRiyaadhu– unable to get that mahaa viswAsam

mudai thalai– foul smelling

oon– sareeram

thaLarum aLavum– even when it is worn out and is withering away and even then

tharitthum vizhundhum– born and dies again and again [without realizing]

thani– without any hold, or refuge, suffering all alone

thirivERku– wandered and suffered in the world of samsaaram and to such me,

Iraamanusan thannai– Ramanuja’s

uRRavarE– sishyas alone [who have taken refuge at the feet of Ramanuja]

em Iraivar uLar– are our saviurs and rakshakars for all of us [likes of myself].

Nalvinai– The dharmam- the means to attain mOksham.Moksha upAyam.

In them, nyAsa mEshAm thapa saamathiriktha maaho:– Saranagathi is the best and direct means. Though born in the vamsam where one needs to have maha viswASam in that Saranagathi, I did not have any desire for the same; I did not desire for aprAkrutha ThirumEni- the Suddha sattva body in Parampadham where Sarva gandha; Sarva rasa: the most sweet fragrant body – sareeram can be taken which is transcendental material [suddha sattvam]. Or one can choose not to have Sareeram at all and have Athma swraoopam. One can blissfully enjoy the Parama patha nAthan Sriman Narayanan and His most divine abode Srivaikuntam with all his paraphrenelia in fullest glory. Instead, I chose to enjoy the fleeting transitory pleasures of satisfying carnal desires and running amuck after sensual pursuits, though they are all associated with ever increasing pains and thereby further more paapams and future births. Even at the ripe old age, the body chooses to enjoy the sense organs running behind the objects of theirs seeking to satisfy their respective units.

At any point of time none associated with me or who were elders did not advise me against such paths or the traps. Though some did, I never bothered to listen to. I was a karma vasyan. Due to my past karmas I did not have an iota of coming back to Sathsampradaya maargam. Though I was wandering like a vagabond running amuck behind worldly pursuits, it is because of Swami Ramanuja’s sishyas’ support and hold, I have been saved. It is because of Swami kooratthAzhwAn I have been brought to Swami’s lotus feet and thus saved. It is they [Ramanuja’s sishyas] who are my saviors and are rakshakars. Thus all of you [like me] if you hold onto Ramanuja dAsars’ feet, you all can also be blessed with NarayanansthAnam at Srivaikuntam.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here