Dayasatakam – Slokas 38 to 41

0
1,429 views

For previous slokas please refer: http://anudinam.org/?s=Dayasatakam

cont…

SLOKAM 38

dishi dishi gati vidbhir.h deshikair.h nIyamaanaa

sthirataram.h anukampe styaana lagnaa guNaistvam.h.

parigata vR^iShashailaM paaram.h aaropayantI

bhava jaladhi gataanaaM pota paatrI bhavitrI..38

திசி திசி கதிவித்பி: தேசிகை நீயமாநா
ஸ்த்திரதரம் அநுகம்பே ஸ்த்யாந லக்நா குணை: த்வம்
பரிகத வ்ருஷசைலம் பாரம் ஆரோபயந்தீ
பவ ஜலதி கதாநாம் போதபாத்ரீ பவீத்ரீ

(MEANING):

The key words here are : “Thvam Bhava Jaladhi gathAnAm pOtha pAthree bhavithree”. (You have become the boat to ferry the chEthanams across that are being tossed about in the ocean of SamsAram). Assuring these distressed souls’ safe journey, You transport them to the other shore of SamsAric ocean, Namely, the Lord of ThiruvEnkatam.

COMMENTS:

It is common that boats give a ride to those who get tossed around in the sea. The skilled boatsman knows the way to the safe shore. His boat is firmly secured with strong ropes. In a similar way, Dayaa Devi, You serve as a safe boat to those struggling in the dangerous waters of SamsAram. The GuNams of Jn~Anam and Sakthi of the Lord of ThiruvEnkatam act as the ropes binding You. The sadhAchAryAs, who are proficient in the UpAyams (Prapatthi, Bhakthi Yogams) serve as the boatsmen. These AchAryAs bring the ChEthanams with Your help to Your Lord at ThiruvEnkatam. He is the safe shore to be attained. Therefore, You serve as the important boat in this matter of rescuing and delivering the samsAris at Your Lord’s feet to enjoy MokshAnandham.

பொருள் – தயா தேவியே! சிறந்த வழிகளை அறியும் ஆசார்யர்களால் நீ பல திசைகளிலும் செலுத்தப்படுகிறய். ஸ்ரீநிவாஸனின் குணங்கள் என்ற உறுதியான கயிறுகளால் கட்டப்பட்ட படகு போன்று நீ உள்ளாய். நீ ஸம்ஸாரத்தில் உள்ளவர்களை ஏற்றிக்கொள்கிறாய். அவர்களைத் திருமலை என்ற ஸ்ரீநிவாஸனின் கரையில் சேர்த்து விடுகிறாய்.

விளக்கம் – இங்கு தயாதேவியை ஒரு படகு என்று வர்ணிக்கிறார். அந்தப் படகு சரியானபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். சரியான மாலுமிகளால் வழி நடத்தப்படவேண்டும். சரியான பயணிகளை ஏற்றிக் கொள்ள வேண்டும். சரியான இலக்கை நோக்கிச் செல்லவேண்டும்.

இங்கு ஸ்ரீநிவாஸனின் குணங்கள் என்ற கயிற்றினால் தயாதேவி என்ற படகு கட்டப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார். இந்தப் படகை வழி நடத்தும் மாலுமிகளாக ஆசார்யர்களைக் கூறினார். ஸம்ஸாரத்தில் சிக்குண்டு, பல பாவங்களைச் செய்தபடி உள்ளவர்களே இந்தப் படகில் ஏறத் தகுதியானவர்கள் ஆவர். அவர்கள் சென்று சேர வேண்டிய சரியான திசையானது திருமலையாகும்.

 

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/44vq923bum22lbi/036-Dayasathakam-Slo-(38-41)-01.mp3″ dl=”0″]

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/zo27foctrfa2lel/037-Dayasathakam-Slo-(38-41)-02.mp3″ dl=”0″]

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/bpcvrbp436x72cg/038-Dayasathakam-Slo-(38-41)-03.mp3″ dl=”0″]

 

SLOKAM 39

parimita phala sa~Ngaat.h praaNinaH kiMpachaanaa

nigama vipaNi madhye nitya muktaanuShaktam.h.

prasadanaM anukampe praaptavatyaa bhavatyaa

vR^iShagiri harinIlaM vya~njitaM nirvishanti.. 39

பரிமித பலஸங்காத் ப்ராணிந: கிம்பசாநா:
நிகம விபணி மத்யே நித்ய முக்த அநுஷக்தம்
ப்ரஸதநம் அநுகம்பே ப்ராப்தவத்யா பவத்யா
வ்ருஷகிரி ஹரிநீலம் வ்யஞ்ஜிதம் நிர்விசந்தி
 

(MEANING):

Oh Dayaa Devi! Vedam is like a big bazaar. All items are available there. The chEthanams desire to acquire items at the bazaar that is appropriate for their intellect. Those with limited knowledge would concentrate on mastering the vedic sections dealing with insignificant phalans for their use. You take pity on them and become concerned about them staying away from sections dealing with the way to gain the lofty fruits of Moksham as opposed to focusing on the sections that yield alpa phalans. Out of Your Dayaa guNam, You turn their attention to the sections describing the ways to attain Moksha sukham. The visitors  to that market comprehends now the power of Moksham and turn their efforts to practise the upAyams designed by the Vedam to gain Moksham. Dayaa Devi! You instruct these aspirants (Mumukshus) that the One identified by the VedAs (Veda PrathipAdhyan) is the Supreme Being standing on top of ThiruvEnkatam hills. The aspirants now enjoy the Indhraneela rathnam, ThiruvEnkadamudayAn. It is only because of Your compassion that the consumers in the Vedic bazaar transformed their gaze away from their search for insignificant goals (Parimitha Phalan) and pursue instead the lofty MokshOpAyams (aparimitha phalan). You take them as it were by hand in the Vedic bazaar and have a guided tour to point out the particular Vedic items that yield lasting phalans.

 

பொருள் – பலன்களில் விருப்பம் உள்ள அற்ப மனிதர்கள் தங்கள் ஆசை காரணமாக வேதங்கள் என்ற கடைத்தெருவில் புகுந்து விடுகின்றனர். அவர்கள் மீது நீ கொண்ட அனுக்ரஹம் காரணமாக, அவர்கள் திருமலையின் நாயகனான இந்திர நீல மணியை அனுபவிக்கின்றனர்.

விளக்கம் – வேதங்கள் என்பது பல விஷயங்களும் உலவுகின்ற கடை வீதி போன்றதாகும். அங்கு அற்ப பலன்கள் முதல் உயர்ந்த மோக்ஷ பலன் வரை அனைத்தும் கிடைக்கும். அங்கு வரும் அற்ப மக்கள் சிலர், தங்களுக்குத் தேவையான அற்ப பலன்கள் மட்டுமே அளிக்கக்கூடிய பொருள்களை மட்டுமே அனுபவிப்பர் (அந்தப் பகுதிகளை மட்டுமே ஓதுவார்கள்). இதனைக் கண்ட தயாதேவி, “இங்கு மோக்ஷம் போன்ற உயர்ந்த பொருள்கள் கிடைக்கும்போது, இந்த மக்கள் அழியக்கூடிய பொருள்களை விரும்புகின்றனரே”, என்று வருத்தம் கொள்கிறாள். இந்நிலையில் அவர்களுக்காக மனம் இறங்கி, அவர்களை மோக்ஷ பாதையில் திருப்ப எண்ணி, ஸ்ரீநிவாஸன் என்னும் நீல மணியைக் காண்பிக்கிறாள்.

SLOKAM 40

tvayi bahumati hInaH shrInivaasaanukampe
jagati gatimihaanyaaM devi sammanyate yaH.
sa khalu vibudha sindhau sannikarShe vahantyaaM
shamayati mR^igatR^iShNaa vIchikaabhiH pipaasaam.h..40

த்வயி பஹுமதி ஹீந: ஸ்ரீநிவாஸ அநுகம்பே
ஜகதி கதிம் இஹ அந்யாம் தேவி ஸம்மந்யதே ய:
ஸ கலு விபுத ஸிந்தௌ ஸந்நிகர்ஷே வஹந்த்யாம்
சமயதி ம்ருகத்ருஷ்ணா வீசிகாபி: பிபாஸாம்

(MEANING):

Oh Dayaa Devi wedded to ThiruvEnkatamudayAn! You help the lowly and the lofty chEthanams. Your help in this regard is matchless. There are no difficulties in seeking and receiving Your invaluable help. Having the highest reverence for You and performing SaraNAgathy at Your sacred feet is the secure way for the well being of the SamsAri. Anyone approaching others as his object of help and goal is a fool. The behavior of such a misguided person is like that of a thirsty one who considers that the cool waters of the nearby Ganges as irrelevant and chases after a mirage to find the water to satisfy his thirst (viBhudha sindhou sannikarshE vahanthyAm, mrugha thrushNA veechikAbhi: pipAsAm Samayathi khalu ?).

பொருள் – தயாதேவியே! இந்த உலகில் உள்ள ஒருவன் உன்னை மதித்து, உன்னை நாடாமல் மற்றொரு தெய்வத்தைப் பெரிதாக எண்ணக்கூடும். இப்படிப்பட்டவன் புனிதமான கங்கை ஓடும்போது, அதன் அருகில் உள்ள கானல் நீரில் தனது தாகத்தைத் தீர்க்க முயல்பவன் போன்றவன் ஆவான்.

விளக்கம் – ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை என்பது நமது பாவங்கள் அனைத்தையும் தீர்க்கவல்ல நதி போன்று ஆகும். அந்த நதியானது அவன் கருணை என்னும் குளிர்ச்சியுடன், நமக்கு அருகிலேயே எப்போதும் வற்றாமல் ஓடியபடி உள்ளது. இதனை உணராத ஒருவன் வேறு ஒரு தெய்வத்தை அண்டுவது எப்படி உள்ளது என்றால் – கங்கை அருகில் உள்ளபோது, கானல் நீரைத் தேடி மான்கள் செல்லுவது போன்று ஆகும்.

ம்ருகத் த்ருஷ்ணா என்ற பதம் கானல் நீரைக் குறிக்கும். ம்ருகம் என்பது மான்களைக் குறிக்கும். அவை கானல் நீரை, உண்மையான நீர் என்று எண்ணி ஓடுவதால் இந்தப் பதம் இடப்பட்டது.

SLOKAM 41

aaj~naaM khyaatiM dhanamanucharaan.h aadhi raajyaadikaM vaa
kaale dhR^iShTvaa kamala vasater apyaki~nchit.h karaaNi.
padmaa kaantaM praNihitavatIM paalane.ananya saadhye
saaraabhij~naa jagati kR^itinaH saMshrayante daye tvaam.h..41

ஆஜ்ஞாம் க்க்யாதிம் தநம் அநுசராந் ஆதிராஜ்ய ஆதிகம் வா
காலே த்ருஷ்ட்வா கமல வஸதே: அபி அகிஞ்சித் கராணி
பத்மா காந்தம் ப்ரணிஹிதவதீம் பாலநே அநந்ய ஸாத்யே
ஸார அபிஜ்ஞா: ஜகதி க்ருதிந: ஸம்ச்ரயந்தே தயே த்வாம்
 

 

(MEANING):

The key words in this slOkam are: “DayE! Jagathi Saara abhij~naa: kruthina: ananya saadhyE paalanE PadhmA Kaantham PraNihithavatheem ThvAm SamSrayanthE” (Oh Dayaa Devi! In this world, the fortunate ones with discriminating intellects seek refuge in You, who has appointed Lord SrinivAsan to engage in the act of protection, which is beyond the reach of all the dEvAs).

(COMMENTS):

Oh DayA Devi! Brahma Devan’s position is a lofty one. He creates all beings and is the Lord of all ANDams. He is higher in rank than Siva and IndhrA. Brahman arose out of the  Lord’s navel. His orders reach everywhere. He has great vaibhavam, riches and retinue. There is however a limit to all these glories of Brahma Devan. He performed austere penance, accumulated PuNyams and became eligible for this lofty rank. Once these PuNyams are exhausted, He takes on the next birth because He is a Karma Vasyan. Even while BrahmA was reigning, the asurAs stole the VedAs from Him and Your Lord as HayagrIvan had to rescue them and return them to BrahmA to continue with His assigned work of creation. If this is the helpless lot of BrahmA, we can guess the powerlessness of the other DevAs subservient to BrahmA. In this world, even the greatest of glories wane away with time. They are all asArams (not lasting and hence insignificant). VivEkis comprehend these unstable nature of these Vaibhavams Therefore, the VivEkis seek Your refuge. Why So ? No one other than Bhagavaan can protect this world. You order Lord SrinivAsa and Periya PirAtti (MahA Lakshmi) to assume the responsibilities of protection of the world and its beings. Empowered by You, Your Lord engages in the act of protection. The VivEkis understand this tatthvam. They seek Your refuge to gain everlasting MokshAnandham.

பொருள் – தயாதேவியே! இந்த உலகின் உண்மையான தன்மையை அறிந்த புண்ணியசாலிகள் – ஸ்ரீநிவாஸனின் திருநாபியில் உதித்த தாமரையில் வாழும் ப்ரம்மனின் கட்டளை, புகழ், செல்வம், அடியாட்கள், ஆளும் தன்மை ஆகிய அனைத்தும் ஒரு காலகட்டத்தில் சிறிய பயனைக் கூட அளிக்க இயலாமல் காணாமல் போவதைக் காண்கின்றனர். ஆகையால் அவர்கள் மற்ற யாராலும் செய்ய இயலாத செயலாகிய அடியார்களைக் காக்கும் செயலை உடைய ஸ்ரீநிவாஸனையே வசப்படுத்திய உன்னைச் சரணம் என்று பற்றுகின்றனர்.

விளக்கம் – இந்த உலகில் மிகவும் உயர்ந்த பதவியில் உள்ளவன் ப்ரம்மனாகிய நான்முகன் ஆவான். அவனது பதவியே ஒரு நேரத்தில் ஆட்டம் கண்டுவிடும் என்றால், நம் போன்ற அற்பர்களின் நிலை பற்றிக் கூறவும் வேண்டுமா? ப்ரம்மனின் ஆளும் தன்மை (ஆஜ்ஞாம்), புகழ் (க்யாதி), தனம், வேலையாட்கள் (அனுசராந்) மற்றும் உலக ஆட்சி (ஆதிராஜ்ய ஆதிகம்) ஆகிய அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் ஏதும் இல்லாமல் போய்விடும். உதாரணமாக வேதங்களைத் தொலைத்துவிட்டு, ஏதும் செய்யாமல் ப்ரம்மன் நின்றான் அல்லவா? ஆகவே அனைத்தும் அறிந்தவர்கள் உன்னை நாடுகின்றனர். காரணம், இந்த உலகைக் காக்கும் ஸ்ரீநிவாஸனும், அந்தக் காக்கும் செயலை நீ கட்டளை இடுவதால் அல்லவோ செய்கிறான்?

Source:
English: Oppiliappan KOil Sri Varadachari SaThakOpan Swami
Tamil: Sridharan Swami of Srirangam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here