Ramanuja Nutranthathi – 68

0
1,548 views

விளக்கவுரை:

இந்த உயிர்களின் காரணமாக உள்ள கண்ணன் – பூதனை, சகடாசுரன் போன்ற அசுரர்களை வதைத்தும்; பசுக்கள் மற்றும் கோபர்களை ஆதரித்தும்; கோவர்த்தனம் எடுத்து அவர்களைக் காத்தும்; யசோதை, அக்ரூரர், அர்ஜுனன் போன்றவர்களுக்குத் தனது விச்வரூபத்தைக் காண்பித்தும் – இவ்விதமாக பல வியப்பளிக்கும் செயல்களை புரிந்த மாயன் ஆவான். அவன் மஹாபாரத யுத்தத்தின்போது, பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு வெற்றியை அளிப்பதற்காக, தனது (கண்ணன்) திருவடிகள் பட்ட புனிதமான தேரில் அமர்ந்து, மோக்ஷ உபாயமான ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையை உபதேசம் செய்தான். இப்படிப்பட்ட கீதையின் உண்மையான ஆழ்பொருளை, மற்றவர்கள் போன்று தனது விருப்பப்படி பொருள் கூறாமல், உபனிஷத்துக்கள் மூலமாக ஆராய்ந்து, கீதாபாஷ்யம் மூலமாக, இந்த உலகிற்கு நன்கு விளங்கும்படி செய்தவர் உடையவர் ஆவார். அவருடைய திருவடிகளில் – ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே – என்று பணிந்தவர்கள் கூரத்தாழ்வான் போன்றவர்கள் ஆவர். இவர்களது உயர்ந்த திருக்கல்யாண குணங்களில் சென்று எனது மனமும் ஆத்மாவும் படிந்துவிட்டது. இனி இந்த உலகில் எனக்கு நிகரானவர்கள் யார் உள்ளனர்?

When the Lord instructs us to perform Bhakti means, how can Ramanujacharya instruct and advise the Saranagathi maargam [way]? Is it correct?- the answer: The Lord Himself as a rahaysa, in gitA 18-66 says: those who leave or can not do jnAna, karma and bhakti yogams, can surrender at His Feet and He would absolve them of all paapams and grant mOksham by Himself. He consoles them with an assuaging assurance “do not lament”. Thus here Amudhanaar beautifully describes about the wonderful divine commentary of GitA by the most merciful Ramanuajcharya through GitA bhAshyam.

Meaning:

When Arjunan, during the MahAbharatha battle, was confused and confounded as to what he needs to do, to fight or not to fight, he placed his bow down and requested the Lord to advise him. Sri KrishnA blessed him (and us) with the glorious Divine GitA and Sri Ramanujacharya blessed us in a much more simple terms the essence of GitA in order to enable us understand clearly the rich esoteric meanings of GitOpadEsam of Sri KrishNA. My mind and AthmA long and desire for KalyAna GunAs of those Bhagawathas who hold on to such broad minded, merciful Sri Ramanujacharya.

mMaayan anRu– EmperumAn Sri Krishnan during KrishnaavathAram

ivar deivam thErinil– in the divine chariot [given by Agni devan] of Pancha paaNdavas

seppiya geethaiyin– instcruted Arjuna the GitA saasthrA [in 725 verses]

semmai poruL– the true purport of these slokas – the esoteric meaningspaarinil

theriya sonna– for the whole world to understand- clearly blessed us with GitA bhAshyam [commentary on GitA] such most merciful Ramanuja

paNiyum nallOr– was worshipped, prostrated and respected by Bhaagwathas

seerinil senRu– enjoying the kalyANa guNAs of these greatest sishyas of Ramanuja

en aavi yum chinthaiyum– my AthmA, my mind and buddhi

paNindhadhu– always pays their respects and prostrates at their feet.

sollil– when said [in short]:

enakku inRu aar nigar– there is none equal to me… [for having understood the inner esoteric meaning of GitA bhAshya]

Without understanding the true purport of GiTA, people didtort the meaning and interpret in their own way. Hence Swami Alavandhar blessed us with the summary called GitArtha sangraham and saved the GitA from being misinterpreted. The illustrious Acharya Swami Alavandhar [SrI YamunAchArya] expressed the essence of GitA, in his small Sanskrit composition, GitArtha Sangraham. Following Swami Alavandhar, and based on that, Swami EmperumAnAr Sri Ramanujacharya wrote a detailed commentary, Srimad GitA Bhashyam. Swami Nigamatha Mahadesikan established in his Taatparya Chandhrikai that the interpretations of GitA given by Swami Ramanuja were the ones truly valid and completely in conformity with the graceful intentions of Sri Krishna and the Vedas.

Sri Nigamantha Mahadesikan also authored GitArtha sangraha Rakshai to explain the contents of Swami Alavandhar’s GitArtha sangraham. Considering the great importance of GitA, Sri Nigamantha Mahadesikan has also gracefully left for posterity a collection of Tamil verses [poems] knows as GitArtha Sangraham, which are a translation of Swami Alavandhar’s Sanskrit Sanskrit composition of the same title.

Since Ramanuja was an avathAra purusha he was able to comprehend the meaning of each chapter, each verse in the right Vedic manner and hence blessed us with the commentary. Swami KooratthAzhwAn has learnt everything from him and has brilliant scholarship to understand Swami’s commentary. After having taken refuge at the feet of KooratthAzhwAn[who is the most ardent sishya of EmperumAnAr] and enjoying his kalyANa guNas, who can be equal to me?

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here