Ramanuja Nutranthathi – 38

0
482 views

விளக்கவுரை:

வெகுகாலம் இந்த உடலும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்றே எண்ணியிருந்தேன்; அதன் பின்னர் அவை வெவ்வேறு என உணர்ந்த போதிலும், இந்த ஆத்மாவும் ஸர்வேச்வரனும் ஒன்று என எண்ணியிருந்தேன்(ஈச்வரோ அஹம்); அதன் பின்னர் வெகுகாலம் உலக இன்பங்களில் திளைத்தபடி இருந்தேன். இப்படி இருந்த என்னை, அவற்றில் இருந்து நீவிர் (எம்பெருமானார்) விடுவித்தீர். அதனைத் தொடர்ந்து, என்னை எம்பெருமானுக்கு அடிமையாக்கி, அவனுக்கு மட்டுமே கைங்கர்யம் செய்யும்படி பணித்தீர். இது நாள்வரை எனது உயிரை மற்ற விஷயங்களில் நான் வீணாக்கும்படிச் செய்து விட்டு, நீவிர் பேசாமல் நின்றது ஏன்? (நான் அறியேன்). மிகுந்த நன்மை உள்ளவர்கள் மற்றும் “பொலிக பொலிக பொலிக” என்று கூறும் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் போன்றவர்கள் ஆகியோர்களின் வாக்கில் எப்போதும் நிலைக்கும் எம்பெருமானாரே! எம்பெருமானின் லீலையானது என் போன்றவர்களை மோக்ஷம், பந்தம் ஆகிய இரண்டிலுமே ஈடுபடுத்திவிடும். ஆனால் உமது கருணை என்பது மோக்ஷத்தில் மட்டுமே ஈடுபடுத்தவல்லது அல்லவோ? இப்படிப்பட்ட மேன்மை உடைய உமது சிந்தனை (ஏன் என்னை இத்தனை நாள்கள் திருத்தாமல் காலம் கடத்தினீர் என்ற கேள்விக்கான விடை) எத்தனை ஆராய்ந்தாலும் அறிவதற்குக் கடினமே ஆகும். ஆகவே இந்த நுட்பமான சிந்தனை குறித்து நீரே எனக்குக் கூறவேண்டும்.

This servitude- and being the dAsa bhoothar of Sri Ramanuja and Sriman Narayanan- if only had I realized and been blessed earlier, how much enjoyment I would have had… Amudhaanr is remorseful that he had wasted all these years. Even in this birth, – even after Raamaanuja appeared years before, for some reason, I am not blessed with his sambandham before. It is because I had never ever approached His Holiness. Even now, it is EmperumAnAr grace alone on me that he has let me be blessed with his sambandham. He could have done that before- is the feeling of Amudhanaar in the above verse.

Meaning

I, the lowliest self, who has been under the wrong impression and knowledge for ages that AthmA is the Lord, have been enslaved by Sri Ramanuja and thus he enabled me serve his Bhagawathas Having done so on me, mercifully and gracefully, now, my query is: why at all I was left groping in the dark so long for ages, and so many births? When I can see the depth of compassion of DevarIr on adiyEn, I am not able to comprehend this inexplicable query. Please tell me.

puNNiyartham vaakil piriyaa Iraamaanusa! – Oh EmperumAnArE! Swami Ramanuja! The One who is praised by the scholars and bhaagyasaalis!
Nin aruLin vaNNam nOkkil– when analyzing the way You have blessed due to grace of YoursinRu – after becoming so old…
ennai aakki– You made me the object and recipient of Your dayA. . adimai nilaippitthyanai… solidified my dAsyathvam and servitude to You and the Lord.
Munbu– In this same birth for so many years
Avam E pOkki– wasting all those time.
puRatthu ittadhu– pushed me into the sensual pursuits and worldly objects;
en poruL?– Why?
Aa- kashtam-[alas!]
Therivu aridhu– It is incomprehensible…
Aal– What is gone is gone [all precious time is gone wasted without serving Ramanuja]
Indha nuN poruL uraiyaay– Please bless me with the inner meaning or underlying reasoning of this and alleviate my remorse. [In similar tone, Swami Nammaazhwaar asks PerumAL: in Thiruvaymozhi 10. 8. 9- anRu ennai puRam pOagap puNartthathen seyvaan. ]

For ages, He had been simply ignoring me and today, He has taken me even as an object worthy of consideration and He- the One who is Enjoyment personified- has made Himself enter into my smallest heart and stay there. Today, he blesses me like this and accepted me; why did He leave me to those cruel five sense organs for so long and simply ignored me? I demand an answer from ThiruppEr Emperumaan for my doubt/question.

(An interesting anecdote reported by NampiLLai: as written by Periyavaacchaan PiLLai: Nam jeeyar asked his AchAryA Paraasara Bhattar (son of KooratthAzhwAn) as to what could be the reply from Emperumaan for this question from AzhwAr?

Bhattar immediately replies: what can He say? He is ashamed of even raising His Head and is drawing lines on the ground with His toe finger, due to His feeling guilty of keeping AzhwAr waiting so long and not having AzhwAr in Sri Vaikuntam. . – What a reply! I bet Emperumaan and PiraaTTi would have smiled at each other with a beaming face for this reply from Bhattar!)

It is because of the Lord’s swaathanthryam [independence and freewill]. Who is the Lord? You are the Lord… Oh Ramanuja… You are Emperumaanaar. Or it could be due to praakrutham… and my praarabdha karma perhaps.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here