Ramanuja Nutranthathi – 11

2
761 views
Tiruppan Azhvar

விளக்கவுரை

எம்பெருமானின் ஸ்வரூபம் மற்றும் திருக்கல்யாண குணங்களை, உள்ளது உள்ளபடி எடுத்து உரைப்பதால் நான்காக வகைப்பட்ட வேதங்களுக்கு மிகுந்த மேன்மை உள்ளது. ஆழ்ந்த பொருளை உள்ளடக்கிய அவற்றின் ஆழ்பொருளை, அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக இனிய தமிழ் மொழியில் அளித்து, நமக்கு உபகாரம் செய்தவர் திருப்பாணாழ்வார் ஆவார். அகண்ட இந்தப் பூமியில், அதனை விட அகன்ற புகழ் மற்றும் கல்யாண குணங்களைக் கொண்டவரும், பெரியபெருமாள் மகிழும்படியாக இனிதாகப் பாடவல்லவரும் ஆகிய திருப்பாணாழ்வாரின் திருவடிகள் என்ற தாமரை மலர்களைத் தனது திருமுடியில் அலங்காரமாக வைத்துள்ளவர் எம்பெருமானார் ஆவார். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாரைச் சார்ந்தவர்களின் செயல் மேன்மைகள் எப்படிப்பட்டது என்று கடல் சூழ்ந்த இந்தப் பூமியில் உள்ள என் போன்றவர்களால் கூற இயலாது.

காரியவண்மை என்பதைக் கார் + இயல் + வண்மை என்றும் கொள்ளலாம். இதன் பொருள் என்ன? கார் என்றால் கார் காலமேகம், இயல் – அந்த மேகத்தின் தன்மையானது பலன் பாராமல் மழை அளிப்பது, வண்மை – அந்த மேகம் போன்று எம்பெருமானாரின் திருக்குணங்களைப் பொழிகின்ற தன்மை – என்பதாகும்.

இராமானுசன் தன்னைச் சார்ந்தவர் தம் காரியவண்மை என்றால் என்ன? க்ர்மிகண்டன் என்னும் துர்அரசனின் சபையில் இருந்த குத்ருஷ்டிகளை வாதம் கொண்டு வென்ற கூரத்தாழ்வான்; எம்பெருமானாரின் கட்டளைக்கு இணங்க, மாயாவாதி வித்வான்களைத் தன்னுடைய திருவடிகளின் தீர்த்தம் (ஸ்ரீபாததீர்த்தம்) கொண்டே திருத்திய முதலியாண்டான்; எம்பெருமானாரின் ஆணைக்கு இணங்க திருமலை சென்று, அங்கு திருவேங்கடமுடையானே இவருக்காக மண் சுமந்த மேன்மையுடைய அனந்தாழ்வான் – முதலானவர்களின் மேன்மையை பாசுரங்களால் கூற இயலுமோ?

After PeyAzhwAr’s ThirukkaNdEn pon mEni kaNdEni; [I am blessed to have seen the golden hued SrI visishtan Sriya: Pathi Sriman Narayanan.], Amudhanaar brings in the other AzhwAr ThiruppANAzhwAr who said:

arangatthammAn Thirukkamala paadham vandhu yen kaNNInuL okkinRadhae. .

after having seen and enjoyed the lotus feet of Lord Ranganathan,

kOvalanaay en amudhanaik kaNda kaNgaL maRRonRinaikkaaNaavE. .

[having been blessed to see my Amudhan [RanganAthan- sweet nectar] with the eyes, they [the eyes] would not see anything else. AzhwAt then united with the Lord then and there at the sanctum sanctorum.

Emperumaanaar Ramanuja’s involvement on ThirupPANAzhwAr SrI sookthi and the glory of AzhwAr is mentioned in this verse of Amudhanaar.

Thirukkamala paadham- The Lotus Feet of the Lord is mentioned. It would also mean the lotus feet that is gently squeezed by PiraaTTi [Thiru] Sri Mahalakshmi. Also, EmperumAnAr had mentioned: wherever the Lord is referred to; PiraaTTi is also addressed [ emperumaanaai sollumidamellaam Piraattiyaiyum solliRRaam.]

Meaning

The Greatest ThiruppANAzhwAr sang the lovely pAsurams in sweet, simple Tamil language; It is the complete essence of all four Vedic truths, housing the Nature and most auspicious (KalyANA guNAs) attributes of SarvEshwaran Sriya: Pathi Sriman Narayanan as They are. Sri Ramanujacharya adorned His Head with the beautiful Lotus Feet of this AzhwAr. I can not choose to describe in words the greatness of Bhagawathas (who have held on to the Lotus feet of Sri Ramanujacharya in this world surrounded by oceans (of sishyas of Ramanuja) on their strictest adherence to saasthrAs and their anushtaanam.

When MudhalAzhwArs joined at the small corridor of MrugaNdu maharsihi’s ashramam at Thirukkovaloor, The Lord Himself appeared and shows Himself to them. Swami Desikan acknowledges in Srimadh Rahasya Traya Saaram (AchAryakruthyAdhikAram) the purposeful deed of the Lord in pressing tightly the three AzhwArs huddled together in the rEzhi of Mruugandu maharishi’s aasramam this way:

pAttukkuriya pazhayavar moovarai(p) pandorukkAl
mAttukkaruL taru mAyan malinthu varutthuthalAl
nAttikkiruL seha nAnmaRai anthi nadai viLanga
veetukkidaikkazhikkE veLikkAttum ammeyviLakkE

The Lord of wondrous deeds, who blesses His wealth (viz) the chEthanAs, pressed Himself tightly once upon a time at ThirukkOvalUr the three of His great bhakthAs, who were extraordinarily qualified to sing about Him. When squeezed tightly by Him in a limited space, there arose the true lamp of light (the three ThiruvandhAthis), which served to banish the darkness of false knowledge and helped to illumine the world with the effulgence of the essence of the four vEdAs and revealed the two upAyAs, Bhakthi and Prapatthi for our salvation.

[Extract from Sri Muralidhar Rangaswamy’s wonderful write up:]

Whereas, PaaNan was mentally enjoying His dhivya mangaLa vigraham everyday from afar Since the Azhwar could not go to the Temple, he used to come to the banks of the Cauvery river and sing about the glory of Ranganatha and lose himself in a trance like state. On one of those days, when he was totally oblivious to his surroundings, the temple priest of Lord Ranganatha came to the river to collect water for the tirumanjanam of the Archa Moorthy. He saw our Azhwar and thought that since he was a man of lower caste and therefore, he should move away to permit the collection of the water for the daily Tirumanjanam of Sri Ranganatha without pollution. The name of the priest was Loka Saranga Muni. He was called a Muni by the residents of Sri Rangam because of his scholarship and devotion. He devoted every moment of his life to the service of the Lord at Sri Rangam.

The Azhwar was lost in the thoughts on the beauty of Lord Sri Ranganatha and did not hear the shouts of Loka Saranga Muni asking him to move away. The priest got irritated at the non-response and threw a small stone at the Azhwar to wake him up from his trance. The pebble missed the water and hit the Azhwar in on the forehead and opened a wound from which blood began to gush forth.

The Azhwar woke up and realized the situation, apologized for his unawareness and moved away. The priest collected the water in his pot and reached the inner sanctum of Lord Ranganatha. There, he saw to his sorrow and astonishment blood oozing from the forehead of the Lord at the same site, where the Azhwar had a wound earlier. The Muni recognized his apacharam and went home and had restless sleep.

In his dream appeared the Lord of Sri Rangam and commanded the priest to bring the Azhwar to the temple next day as a praayaschittam for the Bhagavata apacharam to the Azhwar. The priest woke up at that dawn and rushed to the banks of Cauvery and saw the Azhwar pouring his heart out to Sri Ranganatha through his songs.

The Muni conveyed to the Azhwar, the message of the Lord to come to HIS temple. The Azhwar refused, since he felt that as a man of lower caste, he was not fit to set foot in the holy city of Sri Rangam or enter the most sacred sanctum of the Lord there. Loka Saranga Muni was desperate to make amendments for his boorish act and persuaded the Azhwar to ride on his back, despite the latter’s protests to the sanctum of the Lord to avoid touching the sacred ground of Sri Rangam.

Azhwar was thus transported to the sanctum and earned the title as Munivahana. During this ride, the Azhwar closed his eyes thinking about the blessings of the Lord. On reaching the inner court of the Lord of Sri Rangam, the Azhwar descended from the back of the elderly priest, opened his eyes to feast on the beauty of the Lord and burst forth in a song known as AmalanaadhiPiran, which is a reflection of the Sampoorna Bhagavad Guna Anubhavam of the beauty of the Lord from HIS Lotus feet to HIS crown.

At the end of this tribute, the Azhwar declared that the eyes that have seen his amudhan Lord Rangan will never rest on anything else, and thus having said, after seeing the Lord of Sri Rangam and he united with the Lord right there and then.

Kondal Vannanai Kovalanaai: Lord Ranganatha is the supreme emperor of the whole world and all the people (residing there); he who is of the black color of the clouds as well as the nature of the clouds; who, as Lord Gopala, ate butter with his mouth; who has stolen my mind and heart; and who is my immortal ambrosia; my eyes that have looked at His beauty; these eyes, that have seen my Nectar, will never see anything else.

His verses are the essence and seed of all Vedas; like the praNavam which is the essence of all Vedas. His ten verses the first three of which start with the letter aum | a [amalanaadhipiraan], u [uvandha uLLatthanaay]; and ma [mandhipaay. . ].

SaraNaam padmatthaariyal– Alas! We are not blessed to have AzhwAr’s legs as our garland around our neck like Sri Loka saranga muni was blessed with!- that was EmperumAnaar ThiruvuLLam [enjoyment].

KadalidatthE– in the world surrounded by oceans; also meaning- the Lotus feet of EmperumAnAr in this world surrounded by the oceans of sishyaas. In this cosmic material world of prakruthi sambandham, EmperumAnAr lotus feet alone are our refuge.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

2 COMMENTS

  1. Of all the Aazhwaars ( though yet to know more about them ), i prostrate him too much ……I love his bhakthi . Just enjoying his bhakthi , it ties me so much with Him and HIM.
    I

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here